ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߕߟߋ߬ߓߋ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ

ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߦߋ߫ ߞߣߍߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߜߙߋߘߊ ߟߊ߫ ، ߞߐ߰ߖߌ ߣߌ߫ ߛߐ߬ߟߐ ߕߍߟߊ ߘߐ߫، ߣߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߤߟߌ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ ߞߏ߲ߞߏ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߌ߲߰ ߞߌ߬ߢߍ߬ ߞߏ߲ߞߏ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߏߣߌ߲ߠߊߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߡߊ߬ ߜ߭ߊ߬ߥߏ߬ ߛߐ߲߬ߢ߭ߊ߬ߦߌ߬ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߜߟߊߟߊߟߌ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߣߌߖ߭ߍߙߌ߬ ߡߊߜߍ߲߬ ߖߡߊߙߡߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߣߌߖ߭ߋߙߌߦߊ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߌߘߏ߯ߓߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫، ߞߊ߬ ߦߟߍ߫ ߕߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߍ߬ ߌ ߞߐ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߋ߫ ߜ߭ߊ߲߬ߓߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊߥߏ߫ ߣߌ߫ ߜߙߋߞߎ߲߫ ߝߙߌߛߌ ߡߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߕߍߡߊ߬.

ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲, cultural region
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߀′߀″N ߃°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮, ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲, ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫West African studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of West Africa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬.


ߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߫ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߌ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߜߍ ߟߊߞߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߁߆ ߢߐ߰ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߕߊ߲߬ ߘߐ߫:

ߖߡߊ߬ߣߊ ߁߆ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߞߣߍ ߝߊ߬ߝߘߊߢߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎߓߍ߲߫ ߆ ߁߄߀ ߀߀߀ ߢߐ߲߱ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߞߢߊ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃߂߀ ߃߄߇ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߂ ߌߛ . ߡߐ߰ ߅߂ ߢߐ߲߱ ߠߋ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎߓߍ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߌߦߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫: ( ߤߊߥߎߛߊ، ߦߙߏߓߊ، (ߣߊ߲߬ߞߏ) ، ߖߡߊߙߡߊ، ߊ߬ߛߊ߲߬ߕߌ، ߓߊߥߎߟߋ، ߓߋ߬ߕߋ، ߡߙߊ߬ߞߊ، ߛߐ߲߬ߢ߭ߊߦߌ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߛߌߓߊ߫ ߄ ( ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ، ߓߊ߲ߡߊ߬ߣߊ، ߖߎ߬ߟߊ، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ) ، ߥߟߐߝߐ ، ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ، ( ߛߏ߬ߛߏ) ، ߜߙߍ߬ߛߍ، ߕߡߌ߬ߣߍ، ߡߐ߰ߛߌ، ߘߐ߰ߡߍ، ߝߎߟߊ ߊ߬ ߣߌ߫...

ߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬:ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߌ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬، ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߥߙߎߣߍߦߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ : ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߍ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߔߐ߬ߙߎ߬ߕߐ߬ߞߊ߲. ߡߏߙߌߕߊߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߰ ߕߍ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊߟߐߣߍߓߊ ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ : ߤߊߥߎߛߊߞߊ߲ ߣߌ߫ ߝߎߟߊߞߊ߲ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ ( ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲، ߓߊߡߊߣߊ߲ߞߊ߲، ߖߎ߬ߟߊ߬ߞߊ߲، ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ߬ߞߊ߲) ߣߌ߫ ߦߙߏߓߊߞߊ߲ ߣߌ߫ ߌߓߏߞߊ߲ ߣߌ߫ ߥߟߐߝߐߞߊ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ... ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ߘߴߊ߬ ߞߊ߲ ߖߊ߯ߣߌ߲߬.

ߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌ

ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬ ߖߊ߯ߣߌ߲߬.ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߐ߬ߝߐߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬ ߖߊ߯ߣߌ߲߬.

ߣߊ߬ߡߎߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬ ߖߊ߯ߣߌ߲߬.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬ ߖߊ߯ߣߌ߲߬.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲ߠߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬ ߖߊ߯ߣߌ߲߬.

ߊ߬ ߖߊ߬ߥߏߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬ ߖߊ߯ߣߌ߲߬.

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬ ߖߊ߯ߣߌ߲߬.