ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ (ߗ߭ߊ߲ߝ߭ߌߦߋ / ߖߊߣߎߥߊߙߋ) ߦߋ߫ ߜ߭ߙߋߜ߭ߏߙߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߎߟߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߟߎ߬ ߞߊߙߏ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߙߏ߫ ߇ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫.

ߕߐ߮ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߐߓߏߟߏ߲ߘߐߦߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߗ߭ߊ߲ߝ߭ߌߦߋ߫ ߕߐ߮ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߌߦߊߣߎߥߊߙߌߦߎߛ ߥߟߊ߫ ߖߊߣߌߥߊߙߌߦߎߛ߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߡߊ߰ߙߌ߬ ߖߊߣߎߛ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߫ ߕߐ߮. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߵߊ߬ ߕߐߟߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߋ߬ ߟߴߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߖߊ߬ ߞߛߏߞߛߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߟߊߥߎ߬ߟߋ߲߬߬ߛߊ߫, (ߓߌ߲ ߓߘߊ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲߬).

ߕߐ߯ ߜߘߍ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫