ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊߒߞߋߦߊ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫، ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߎ߬، ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ ߢߊ ߟߎ߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ ߢߊ ߟߎ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߠߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߞߛߊߞߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߢߊ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߞߛߊߞߊ ߟߎ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴ ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߘߐ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߛߊ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߧߴߊ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߠߊ߫. ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߊ߬ߞߎߘߊߞߎߘߡߊ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐߣߐ߲ߘߐߣߊ߲ (߁߉߲) ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߌ. ߞ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߸ ߡߐ߱ ߣߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߓߊߖߎ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߯ ߝߍߙߑߘߌߣߊߣߑߘ ߘߋ ߛߏߛߏߙ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߛߌ߲ߘߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߏ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߞߣߐ߫ ߝߣߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߖߏ߮ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬.

ߊ߬ ߥߟߊ߬ߘߊߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߥߟߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫:

 • ߞߊ߲߫ ߝߐߕߊ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߕߊ ߟߎ߬
 • ߞߊ߲߫ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߠߎ߬ (ߞߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߫)، ߥߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬، ߦߏ߫: ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߞߊ߲.
 • ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫.
 • ߞߊ߲߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐߞߊ߲߬ ߸ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߢߐ߲߯ߦߊߟߌ߫ ߕߍ߫.

ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߢߊ (ߊ߬ ߟߊߕߙߊ߫ ߢߊ)ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߦߋ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߛߙߊ߫ ߓߊߖߎߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ: ߦߋߗߏ߮ (ߦߋߢߊ، ߞߍߗߏ߮) ߥߟߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߏ߯ߙߏߢߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߘߐߟߐ߲ߘߐߦߊ.

ߦߋߗߏ߮ / ߛߏ߯ߙߏߢߊߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߎߘߎ߲߫ ߝߟߐ ߣߌ߲߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲، ߞߎߘߎ߲߫ ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߦߊߟߐ߲ߘߐߦߊ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߦߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫)، ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ( ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ) ߝߐߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ (ߏ߬ ߦߋ߫  ߜߋ߲߭ ߞߍߗߏ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ ߢߊ).

ߞߊ߬ߙߊ߲/ ߞߘߐߟߐ߲ߘߐߦߊߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߎߘߎ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߢߊߛߌߝߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߎߡߦߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߢߊ ߸ ߞߘߐ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߘߏ (ߢߊ߯ߡߌ߲) ߟߊߥߟߌ߬ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߐ߫ ߸ ߘߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߲߬ ߧߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐߟߐ߲ߘߐߦߊ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ ߥߟߊߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߴ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫) ߣߌ߫ ߞߎߡߦߊߟߐ߲ߘߐߦߊ ( ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߦߊ ߞߘߐ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߢߊߛߌߝߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߐߢߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬).

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߛߙߊߛߌ߰ ߢߊ ߜߘߍ߫ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߛߙߊߛߌ߰ ߢߊ ߜߘߍ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߬ ߝߟߐߡߊ߲ ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ:

 • ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߦߙߌߦߊߡߊ ߥߟߊ߫ ߤߊߞߟߌߦߊߡߊ : ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߍߛߐ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߏߛߐ߲߬.
 • ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߝߐ߬ߡߊ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ( ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ ߣߌ߫ ߞߎߡߦߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ) ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫.
 • ߘߍ߬ߞߊ߲߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߣߐ߭ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ، ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.
 • ߣߌߘߐߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ: ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߏ߯ߙߏ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߤߊߞߟߌ ߘߐ߫.
 • ߝߛߊ߬ߞߊ߲߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߘߊ߲ߘߊߦߊ ߟߋ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߛߍ߲ߓߍ (ߞߎ߲߬ߣߍ، ߞߎ߲߬ߔߐߕߍ) ߘߐ߫.
 • ߞߊ߲ߛߐߘߐ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߖߎ߯ߓߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫.
 • ߡߍ߲ߞߊ߲ ߛߍ߲ߛߍ߲: ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߏߜߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߠߊ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߰ߦߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߘߐ߫.

ߛߙߊߛߌ߰ ߢߊ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ߞߎߘߊߞߎߘߡߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߓߊߖߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ ߣߴߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߖߊ߬ߦߊ߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ (ߓߊߘߋ߲ߡߊ) ߟߎ߬، ߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߵߏ߬ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߸ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߦߋ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߎ߮ ߟߊߛߌߦߊߦߊ ߌߞߏߡߌ߬ ߊ߲ ߢߊ ߦߴߏ߬ ߟߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬، ߊ߬ ߕߏ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߛߎ߲ (ߝߌ߬ߛߌ) ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߎ߬ߜߍߟߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲، ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߦߋ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߓߐߛߎ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߊ߲߬ߞߕߎߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߎߘߎ߲߫ ߝߟߐߡߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߡߊ: ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߣߌ߲ ߞߘߐ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐߞߊ߲ ߛߏ߯ߙߏ ߢߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߣߴߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬، ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߦߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߛߓߍߟߌ ߕߍ߫ ߘߋ߬، ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߥߟߍߡߊߟߐ߫ ߞߊ߲߫ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߎߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߝߐߟߌ߫ ߓߟߏߡߊ߬، ߊ߬ ߘߌ߫ ߏ߬ ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߡߊ߬ߛߙߋ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߐ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߓߐߛߎ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߞߎߘߎ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߓߐߛߎ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߌ߫: ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߝߊ߲߬ ߝߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ ߟߊߢߐ߲߯ߡߊ، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߝߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ، ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߣߐ߭ ߞߊ߲߬ ߘߝߐ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߠߎ߬، ߝߙߋߞߋ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߢߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߸ ߣߐ߬ ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߣߵߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߡߐ߰ߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߛߌ߬ߣߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ߘߏ߲ ߢߍߛߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߊ߯ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊ߲ߞߏ ߝߙߋߞߋ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߌߞߏߡߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߊ߫، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߕߐ߭ ߡߍ߲ ߕߏߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲ ߛߘߌ߬ ߢߊ ߞߍߢߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߡߊ߬، ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߡߊ߬.

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߟߐ߬ߦߙߐ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߓߟߏ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߘߍ߭ ߞߣߐ߫ ߞߊ߲ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߧߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߢߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߐ߰ߦߊ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߘߐ߫.

ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߟߍ߫ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߊ߲ߞߊߒߞߋߦߊ

ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߋߦߊ