ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲

ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߰ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߝߐߢߊ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬

ߒߞߏ ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߦߋ߫ ߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߞߎߡߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬

ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲
The International Phonetic Alphabet (2015 version) (cropped) (only vowels).svg
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲phone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊprevocalic form ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depicted byvowel letter ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߣߊߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Facet ofspoken language ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ :ߊ ،ߋ، ߌ، ،ߍ، ߎ، ߏ، ߐ