ߖߐ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߞߐߘߍ߫ ߒ ߠߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߞߋߕߊ߬ ߝߌ߬ߛߊ߬ߘߎ߫ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߏ߬ ߟߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ ߟߊ߬ ߟߌ߬ߡߎ߲ ߖߐ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߐ߫ ߒ ߧߋ߫ ߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߬ߣߍ߲ ߝߐ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߘߐ߬ߝߐ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߣߌ߬ ߊߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߒ ߧߋ߫ ߊ߬ ߢߣߌ߲ߠߊ߫ ߒ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߣߌ߬ ߡߌ߬ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߟߌ ߘߏ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߌ߰ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߝߟߌ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߓߍ߲ ߓߊߏ߬ ߝߟߌ߬ ߘߌ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߬ ߛߘߐ߲ ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߛߓߍ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߘߐ߬ ߞߊ߲߬ ߝߐ߬ߕߊ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߬ ߛߋ߫ ߛߊߟߋ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߕߍ߬ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߎߣߎ߲ ߘߌ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬.ߓߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲߬ ߜߘߍ߫ ߞߎ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߏ߱ ߕߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬...،