ߊߖ߭ߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߜߙߋ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߐ߰ߡߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߘߟߊߕߍ߮ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߴߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߘߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߊߛߌ߫ ߜߙߋ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌ-ߋߙߊߛߌ߫ ߜߙߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߬.

ߊߖ߭ߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߄߄ ߅߇߉ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߥߟߊ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߞߙߎߞߙߍ %߃߀ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ %߈.߇ ߖߊ߬ߕߋ߬. ߜߙߋ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߊߖ߭ߌ߫ ߦߌߟߡߊߦߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߖߛߐߣߍ߲ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫  ߡߐ߰ߒߕߊ߲ (ߡߍ߲ ߡߐ߰ߞߏ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߍ߫). ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߐ߱ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߄.߅ (߂߀߁߉ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫)߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߆߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߊߖ߭ߌ߫ ߘߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߌ߲ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߛߌ߲߬ߓߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊߖ߭ߌ߫ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߓߐߕߏ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߘߝߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߸ ߓߊ ߓߐߕߏ߲ ߘߐ߬ߞߏ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߬ߡߊ߬ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߍߕߋߟߋ߲ߦߊ ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߊ߬ ߟߊߞߍ߫ ߕߎߡߊ߫ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߥߎ߬ߛߎ ߘߐ߫. ߋߙߊߛߌ߫ ߘߐߝߘߊ ߜߙߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߞߐߝߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߌ߬ߦߊ߬ߦߊ ߝߊ߬ߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߕߍߝߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬. ߓߐߕߏ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߟߋ߬ ߛߎߍߖ߭ ߝߏߟߏ߲ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߍߝߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߕߟߍ߸ ߎߙߊߟ ߞߎ߬ߙߎ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߎߙߊߟ, ߞߏߞߊߛ ߞߎ߬ߙߎ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߛߑߔߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߝߌ߲߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߵߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߍߝߘߊ߫ ߟߊ߫. ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߈߀߀ ߠߴߊ߲ ߠߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ ߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߬ߞߘߐ ߓߣߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߘߐߥߙߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߊߖ߭ߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߢߌߡߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߬߸ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߟߎ߫. ߋߙߐߔߎ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߎ߬ ߕߍ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐߛߊ߲߬ ߛߌߟߊ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߭ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߞߑߙߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ߲ߘߌ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߘߊ߬ߟߎ ߘߌ߫. ߖߟߐߞߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߍ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߞߐߞߘߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߟߊߞߊߛ ߕߟߍ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߖߌߞߊ߲߫ ߛߌߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߘߌ߫. ߊߖ߭ߌ߫ ߟߋ߬ ߥߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߜߟߐߡߌ߲ ߖߏߙߏ߲ߘߏߡߊ ߘߌ߫ (ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߡߊ߬ߡߊ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߕߐ߭ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߡߊ߬ߡߊ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯. ߊߖ߭ߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߥߟߏߛߟߎ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߤߌ߲ߘߎߌߛߡ߸ ߖ߭ߙߊߘߎߛߑߕߙߊ߬ߦߊ߸ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߦߊ߸ ߖߊ߬ߣߛߌ߬ߦߊ߸ ߓߎߘߟߊߞߊߦߊ߸ ߞߐ߲ߝߏߛߌߦߊ߸ ߕߊߥߏߟߞߊ߸ ߌߛߟߊߞߦߊ߸ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ߸ ߛߊ߬ߞߌ߰ߛߌ߬ߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߬ ߟߎ߬.

ߡߍ߲ ߥߊߕߐ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߴߊ߬ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߐ߯ ߞߏ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߦߊ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ߞߘߐ ߥߎ߬ߛߎ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߘߌߡߊ߲߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߐ߬ߞߏ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߞߊ߲߬.[ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߣߝߊ߬ߡߊ] ߊߖ߭ߌ߫ ߞߣߐߟߊ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߛߌߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߓߐ߰ߝߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫߸ ߘߐ߬ߝߐ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߕߍߡߊߓߊ߲ߠߞߊ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߞߟߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬-ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ ߘߐ߫߸ߓߊ߲ߘߊ߫ ߘߌߡߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߜߙߋ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߜߟߌߟߌߓߊ-ߕߊߟߊ߲ߒߕߍ ߦߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߓߊߙߌߟߞߊ ߘߐ߫ ߛߌߓߋߙߌ߫.

ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌߟߌ ߣߌ߫ ߘߊ߲߭ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߝߐ߬ߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߐ߬ߝߐߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߌ߰ߓߊ߰ߓߙߍ߬ߟߐ߲ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

===ߕߟ߬ߓߊ߬ߒߦߊ ߞߍ ߢߊ߬ ߢߎ߲߬ߡߊ ߒߞߏ ߘߐ

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫