ߛߌ߰ߢߐ߲߮

ߦߙߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߌ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫

ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߎߡߘߊ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߴߌ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߥߞߌߔߘߋߞߎ ߞߊ߲߬ ߌ ߡߊ߬ߞߏ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߤߊߞߍ߬ߕߏ߫߹ ߌ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߕߍ߫ ߥߞߌߔߘߋߞߎ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߦߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫.

ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ JavaScript ߓߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߴߌ ߣߐ߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫.