ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫

ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߝߟߐ߫


ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߆߈߉ ߝߊ߲߭ ߠߋ߬ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߡߊ߲߬ߛߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߁߇߁߂ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߇߅߅ ߟߊ߫[߁].

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߖߊ߲߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߐ߯ߡߊߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߛߋߥߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߁߆߅߂ ߣߌ߫ ߁߆߈߂ ߕߍ߫) ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߲߬ߜ߭ߟߏ߬ ߘߋ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ (ߡߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߋߥߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߜߘߌ ߛߌ߱ ߛߌߙߌ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲). ߊ߬ ߘߋߣߍ߲ߕߐ ߞߍߣߍ߲߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ «ߕߐ߲߫» ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮, ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߟߊߢߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߡߐ߬ߣߐ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߫ ߛߡߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊߛߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊߟߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߖߍ߬ߣߍ߫ ߝߍ߬.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߄߂ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߄߀߀߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߐ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߎ߬ߡߎ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߇߅߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߋ߲ߞߘߐ߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫.

ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߘߐ߫ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߓߌߕߐ߲߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߲߬ߜ߭ߟߏ߬ ߕߟߏߡߌߘߊ ߘߌ߫߸ ߓߊߘߋ߲ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߟߊ ߜߘߌ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߞߴߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߙߊ߬ ߓߊ ߖߌߣߊ ߝߊߙߏ߫ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߰ߘߏ߬ ߛߏ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߘߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߣߌ ߟߊߞߛߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߡߊ߬߸ ߝߊߙߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐ߲ߘߐ߲ ߞߴߊ߬ ߛߌ߲ߖߌ ߕߏ߲ߘߋ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߕߟߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߴߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߦߟߌߡߊߛߙߋߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߓߍߘߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

  1. [߁] ߊ߬ frwiki