ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲

ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߌ߬ߛߙߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߙߊ߬ߖߌ ߦߋ߫ ߘߏ ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫

ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߞߊ߫ ߕߍߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫، ߛߐ߬ߕߐ(ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫) ߦߴߊ߬ ߕߍߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߏ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߢߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬، ߞߏߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊߟߊ߫ ߓߊ߬ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߛߣߐ߬ߡߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߣߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߐ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬، ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲ ، ߞߊ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߕߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߡߞߊ߫ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲ߓߊ߯ߕߐ. ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌ߲ߞߌ (ߛߊߟߌ) ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߗߍ߬ߡߍ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲
congregational mosque, landmark, educational institution
ߕߐ߮ ߓߊߖߎالمسجد الحرام ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߡߞߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂߁°߂߅′߂߁″N ߃߉°߄߉′߃߄″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲Grand Mosque Seizure, start of manufacturing ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Architectural styleIslamic architecture ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Postal code31982 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.gph.gov.sa/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ
ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬
ߞߍߦߙߐ ߡߞߊ߫
ߛߏ ߡߞߊ߫
ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫
ߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߎ߬
ߕߌ߲ߞߌ߲ߠߊ ߥߟߊ߫ ߛߊߟߌߟߊ ߓߙߍ߬ߦߊ ߛߊߟߌߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ (߂)
ߛߊߟߌߡߊߞߟߌߟߊ ߦߙߌߞߊ ߁߃
ߛߙߐߙߐ ߖߊ߲߬ߧߊ ߁.߈߉
ߊ߬ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߢߊߛߌߝߊߟߌ ߟߎ߬
ߓߎ߲ߓߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲ ߜߘߏ߬ߜߘߊ، ߣߊߣߊ߲، ߜߟߊߞߌ، ߛߊ߲ߠߌ، ߝߊ߲ߥߊߟߋߞߎ
ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߣߌ߫ ߛߌ߲ߘߟߌ
ߓߐ߰ߟߐ ߞߍߞߌߦߊ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߓߐ߰ߟߐ߬ߦߊ
ߓߐ߰ߟߐ߬ߘߏ߲ߛߏ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫

ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߌ߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫

ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫

ߎߡߊߙ ߓߣߎ߬ ߞ߭ߊߕ߭ߺߊ߯ߓߌ߫

ߎߛߑߡߊ߯ߣߌ߲߫ ߓߣߎ߬ ߊ߳ߺߊߝߊ߯ߣߌ߫

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߖ߭ߎ߬ߓߊߦߌߙߎ߫

ߥߊߟߌ߯ߘߎ߬ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎߟ ߡߊߟߑߞߌ߫

ߊ߬ߓߌ߰ ߖߊߺߊ߳ߑߝߊߙߎ߫ ߊߟߑߡߊ߲ߛߎ߯ߙ (ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ߕߐ)

ߡߎߤߊߡߍߘ ߊߟߑߡߤߊߘߌ߫ (ߞߊ߲ߘߊߓߊ߯ߕߐ)

ߊߟߑߡߎߺߊ߳ߑߕߊߘ߭ߌߘߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߯ߤߌ ( ߡߍ߲ ߕߎ߱ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ߣߌ߲߫ ߊߟߊ߫ ߓߟߏ߫)

ߊߟߑߡߎߞ߫ߺߕߊߘߌߙߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߯ߤߌ

ߊߓߘߎߟ ߊ߳ߺߊߖ߭ߺߎ߯ߖ߭ߺߌ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ

ߛߎ߬ߺߊ߳ߺߎ߰ߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎߟ ߊ߳ߺߊߖ߭ߺߎ߯ߖ߭ߺߌ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ

ߝߊߤߑߘߎ߬ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎߟ ߊ߳ߺߊߖ߭ߺߎ߯ߖ߭ߺߌ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ

ߊߓߘߎߟ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎߟ ߊ߳ߺߊߖ߭ߺߎ߯ߖ߭ߺߌ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ

ߞߍߦߙߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ

ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫:﴿ ﴾.

ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߐ߰ ߦߴߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: (( ߡߐ߰ ߕߴߊ߬ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߛߓߊ߬: ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲،ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ( ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ) ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊߟߋߛߑߕߌߣߌ߲ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ)).

ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߎ߬ߛߎ ߡߊ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߛߐ߬ߕߐ ߜߘߌ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߎߡߊ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߢߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߘߐ߬ߝߐ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߕߐ (ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫) ߟߐ߭ ߘߐ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߡߊ߬، ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߊߘߡߊ߫ ߦߋ߫ - ߞߛߌ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߞߊ߲߬ߞߙߎ߬ ߥߎߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߟߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߬ ߕߎߝߊ߫ ߖߌ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫، ߕߎߝߊ߫ ߖߌ ߓߊ߲߫ ߞߐ߫ ߸ ߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌ߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ - ߞߛߌ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߡߊ߬ - ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫ ߟߐ߭ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬، ߊߟߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߐ߫ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߠߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߯ ߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߘߌ߬ߞߌߙߊ ߞߏߝߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫، ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫:﴿ ﴾.

ߊ߬ ߦߴߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߊߟߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߵߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߟߐ߬ ߓߏ߲ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߟߐ߭ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬. ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫ ߟߐ߬ߞߏ ߣߴߊ߬ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߣߴߊ߬ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ߟߊ ߛߊߣߌ߲ߧߊߞߏ ߝߐ߫ ߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߌ߬ߛߎ߬ߡߊ߬ߌߟߊ߫ ߓߟߏ߫، ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߎ߫ - ߞߟߌ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߓߊߝߌ߲ ߘߌ߫ ߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߝߟߐ، ߊ߬ ߝߌ߲߬ߠߌ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߍߣߍ߲ߡߍߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߜߍ ߓߟߏ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߋߡߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߛߙߊ߬ߣߎ߲߬ߞߊ߲ ߞߏߛߐ߲߬:﴿﴿ ߞߓߊߝߌ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߡߍ߲ߘߌߦߊ ߣߊߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߜߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߜߋߜߋ߫، ߊ߬ ߜߍߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߛߊ߲ߓߙߍ߬ߟߋ߲ ߘߌ߫، ߝߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߌ߲߬ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߞߏ ߓߟߏ߫﴾﴾.

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߝߏ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߭ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߘߓߌ߬ߘߐ߬ߦߊ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫، ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߛߊ߲ ߞߐߝߍ߬ ߛߊ߲߬ ߓߌߛߓߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߖߋ߬ߣߌ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߞߐߝߍ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߛߌ߬ ߡߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߴߊ߬ ߞߛߊߘߌߦߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߕߊ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫ ߖߋ߬ߣߌ߲߬، ߞߵߊ߬ ߟߊ߲߰ߝߏ߬، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߖߌߓߊ ߘߏ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߎߘߎ߲ ߓߍ߯ ߜߙߊ߫ ߟߊ߫، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߭ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫، ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߋߡߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߛߌ߭ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߛߊ߲߬ ߓߌߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߡߊ ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߐ߰ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬، ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߞߐ߫ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߭ ߕߏ߫ ߞߓߊߝߌ߲ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߬ߞߏ ߡߵߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߐߘߊߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߬ߞߏ ߘߐ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߓߍ߯ ߦߵߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߬، ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌߕߍ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫، ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߝߟߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫، ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ - ߞߛߌ ߣߌ߫ ߣߋߡߊ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ - ߏ߬ ߞߕߌ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߟߋ߬، ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߓߊߝߌ߲ ߕߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߞߊ߲߬، ߞߏ߫ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߢߍߡߐ߮ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߕߊ߬ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߞߵߊ߬ ߕߵߊ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫. ߞ߫ߎߛ߫ߌߦߎ߫ ߓߣߎ߬ ߞߌߟߊ߯ߓߎ ߟߋ߬ ߝߟߐߝߟߐ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߛߙߊ ߓߌߘߌ߲߫ ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߸ ߕߌ߲߬ߖߐ߲߬ ߓߏߟߏ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߞߎ߬ߙߊ߬ߦߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲ ߠߊ߫، ߏ߬ ߦߴߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ ߓߋ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߖ߭ߎ߬ߓߊߦߌߙߎ߫ ߣߌ߫ ߎߡߊߥߎߦߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߖ߭ߎ߬ߓߊߦߌߙߎ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߎߡߊߥߎߦߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߊ߳ߺߊߓߊ߯ߛߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߎߛߑߡߊ߯ߣߌߦߊ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߡߊ߲߬ߛߊ ߊߓߘߎߟ ߊ߳ߺߊߖ߭ߺߎ߯ߖ߭ߺߌ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߥߛߊ߬ߟߌ ( ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߞߏ߬ ߝߟߐ) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߡߊ߲߬ߛߊ ߛߎ߬ߺߊ߳ߺߎ߯ߘ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߥߛߊ߬ߟߌ (ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߞߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߡߊ߲߬ߛߊ ߝߊߤߑߘߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߥߛߊ߬ߟߌ (ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߞߏ߬ ߛߓߊߣߊ߲) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߡߊ߲߬ߛߊ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߥߛߊ߬ߟߌ (ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߘߐߥߛߊ߬ߞߏ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߓߐߕߏ߲ ߘߊ߲߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߟߍߙߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߘߌߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫ ߛߊߣߌ߲ߧߊ ߣߴ ߊ߬ ߞߛߊߘߌߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߢߊ߬ߒ߬ߡߊ ߣߴߊ߬ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߊ߬ ߢߊ߬ߒ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߊ߬ ߞߕߌ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߊ߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߛߊߟߌߡߊߞߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߛߊߟߌߡߊߞߟߌߟߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߊߡߊߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߤߊߡߍߘ ߓߣߎ߬ ߊߟߑߊ߳ߺߊߓߊ߯ߛߌ߫

ߡߎߤߊߡߍߘ ߤߛߊߣ ߓߣߎ߬ ߊߡߊߘߎ߫ ߊߟߑߊ߳ߺߊߓߊ߯ߛߌ߫

ߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߤߊߡߍߘ ߤߛߊߣ ߊߟߑߊ߳ߺߊߓߊ߯ߛߌ߫

ߊߓߘߎߟ ߊ߳ߺߊߖ߭ߺߎ߯ߖ߭ߺߌ߫ ߊߛߊߘߎ߫ ߙߌ߯ߛߌ

ߊߓߘߎߟ ߤߊߝߌ߯ߺߗ߳ ߞ߭ߏ߯ߞ߭ߎ

ߊߓߘߎߟ ߤߊߤߑߡߊ߯ߣߌ߫ ߛ߭ߊ߯ߞߌߙߎ߫

ߊߡߊߘߎ߫ ߤߛߊߣ ߛ߭ߎߤߊ߯ߕ

ߤߊߛߊ߯ߣ ߖ߭ߎ߬ߓߊߦߘߌߦߎ߫

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߎߛ߫ߑߣߎ߬ߥߌ߬

ߊߓߘߎߟ ߤߊߝߌ߯ߺߗ߳ ߞ߭ߏ߯ߞ߭ߎ

ߤߛߊߣ ߛ߭ߎߤߊ߯ߕ

ߊߡߊߘߎ߫ ߓߎߛ߫ߑߣߎ߬ߥߌ߬

ߡߎߤߊߡߍߘ ߙߊߡߑߟ

ߡߎߤߊߡߍߘ ߛߎߙߊ߯ߖߎ߫ ߡߊߺߊ߳ߺߙߎ߯ߝߎ߫

ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߛߊߟߌߡߊߞߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߊ߬ߟߌ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߡߊߟߊ߯

ߡߎߤߊߡߍߘ ߊ߬ߟߌ߫ ߛ߭ߊ߯ߞߌߙߎ߫

ߡߎߤߊߡߍߘ ߦߎߛߝߎ߫ ߛ߭ߊ߯ߞߌߙߎ߫

ߡߊ߯ߖߌߘߎ ߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߤߊߡߍߘ ߤߛߊߣ ߊߟߑߊ߳ߺߊߓߊ߯ߛߌ߫

ߝߊ߯ߙߎ߯ߺߞ߫ߺߎ ߊߓߘߎߟ ߙߤߊߡߊ߯ߣߌ߲߫ ߤߘ߭ߊߙߊߥߌߞߊ

ߣߊ߯ߦߌߝߎ ߝߊߦߌߘߊ߫

ߊߡߊߘߎ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߎߛ߫ߑߣߎ߬ߥߌ߬

ߕߊߥߑߝߌ߯ߺߞ߫ߺߎ߫ ߞ߭ߎ߯ߞ߭ߎ

ߊߡߊߘߎ߫ ߦߣߎߛߊ߫ ߞ߭ߎ߯ߖߌ߫

ߛߊ߬ߺߊ߳ߺߌ߯ߘߎ߫ ߎߡߊߙ ߝߊߟߊ߯ߕߌߤ

ߤߊߡߑߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߊߤߡߊߘߎ߫ ߊߟߑߘߊߜ߭ߙߌߦߎ߫

ߡߎߤߊߡߍߘ ߡߊߜ߭ߙߌߓߌߦߎ߫

ߛߊߤߌ߯ߟߎ߫ ߊߓߘߎߟ ߡߊߟߑߞߌ߫ ߤ߭ߑߊ߯ߝߌߑߗ߳

ߛߊ߯ߡߌ߯ ߊߓߘߎߟ ߙߤߊߡߊ߯ߣߌ߲߫ ߙߌ߯ߛߌ߫

ߡߎߤߊߡߍߘ ߓߊ߯ߛߊߑߊ߳ߑߘߎ߫

ߢߓߊ߮ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߢߍߓߊ߮ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߞ߭ߊߟߌ߯ߝߌߦߎ߫

ߊ߬ߟߌ߫ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߖߊ߯ߓߙߌ߫

ߡߎߤߊߡߍߘ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߛߎߓߊߦߟߌ

ߎߡߊߙ ߓߣߎ߬ ߡߎߤߊߡߍߘ ߛߎߓߊߦߟߌ

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߤߊߡߌ߯ߘߎ߫

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߤߊߙߊ߯ߖ߭ߌߦߎ

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߞ߭ߊߦߊ߯ߕ߭ߎ߫

ߊ߬ߟߌ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎߟ ߙߤߊߡߊ߯ߣߌ߲߫ ߤ߭ߎߗ߭ߊߦߝߌ

ߛ߫ߊߟߊ߯ߤߎ߫ ߓߎߘߊߦߌߙߎ

ߊ߳ߊ߯ߘߌߟ ߞߊߟߑߓߊ߯ߣߌߦߎ߫

ߊߓߘߎߟ ߓߊ߯ߙߌ߫ ߛ߳ߌߓߌ߯ߕߌߦߎ߫

ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߢߍߓߊ߮ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߦߊ߯ߛߙߌ߫ ߘߎ߯ߛߙߌߦߎ߫

ߊߓߘߎ ߙߤߊߡߊ߯ߣߌ߲߫ ߛߎߘߊߦߛߌ߫

ߛߎ߬ߺߊ߳ߺߎ߰ߘߎ߫ ߓߣߎ߬ ߌ߬ߓߎ߬ߙߊ߬ߤߌߡߊ߫  ߛ߭ߎߙߊߦߌߡߎ

ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߊ߳ߺߊߥߊ߯ߘߎ߫ ߖߎߤߊߣߌ߲߬

ߡߊ߯ߤߙߌ ߡߊߺߊ߳ߺߌ߯ߺߞ߳ߺߟߌߦߎ߫

ߞ߭ߊ߯ߟߌߘ ߜ߭ߊ߯ߡߘߌߦߎ߫

ߛ߫ߊ߯ߟߌߤߎ ߓߣߎ߬ ߤߏߡߊߦߘߌ

ߎߛߊ߯ߡߕߊ߫ ߞ߭ߊߦߊ߯ߕ߭ߎ߫ ߛ߫ߊ߯ߟߌߤߎ ߊߟ ߕ߭ߺߊ߯ߟߌߓߎ

ߝߊߦߌߛ߫ߊߟ ߜ߭ߊߖ߭ߊ߯ߥߌߦߎ߫

ߓߊߣߑߘߊߙ ߓߊߟߌ߯ߟߊߕߎ߫