ߖߊ߯ߓߊ߫ ߖߛߌߟߓߊ ߟߎ߬

ߘߎߢߊ߫ ߖߛߌߟߓߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߎߢߊ߫ ߖߌ߫ ߡߊ߫ ߛߌ߯ ߦߙߐߓߊ ߟߎ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߃

ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫

 
ߘߎߢߊ߫

ߖߌ߫ ߓߏߟߏ߲߫ ߖߊ߲ ߝߘߊߣߍ߲ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊߖ߲߭ߌ߫ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߍ߫✓ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌߘߏ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߬

ߞߐ߰ߖߌ߬ ߥߎߟߋ߲ ߓߏߟߏ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߴߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߍ߫߸ߏ߬. ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߜߍ

ߖߌ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߌ߫ ߡߊ߫ ߛߌ߯ ߦߙߐߓߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ ߣߌ߫ ߓߊߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߐ߰ߖߌ ߡߊ߬߸ߊ. ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߞߐ߭ ߣߌ߫ ߝߏߟߏ߲߫ ߠߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߛߌߟߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߦߋ߫ ߓߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫،ߏ߬ ߝߟߍ߫

ߊߝߙߌߞߌ߫ ߖߛߌߟߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߝߙߞߌ߫ ߖߛߌߟߊ ߟߎ߬
ߛ ߓߊߓߊ߫ ߕߐ߮ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ
߁ ߣߌߟ ߆߆߉߅
߂ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߄߂߀߀
߃ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߄߁߀߀
߄ ߖ߭ߊ߲߬ߓߍߖ߭ߌ߬ ߂߇߀߀
߅ ߏߙߊ߲ߖ߭ߌ ߂߀߀߀
߆ ߞߎߣߍߣߌ߲߬ ߂߀߀߀
߇ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟ ߁߈߀߀
 ߣߌߟ{ߞߺ.߆߆߉߅}
 
ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬

ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫{ߞߺ.߄߂߀߀} ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬{ߞߺ߄߁߀߀}

ߖ߭ߊ߲߬ߓߍߖ߭ߌ߬{ ߞߺ.߂߇߀߀} ߏߙߊ߲ߖ߭ߌ{ߞߺ.߂߀߀߀} ߞߎߣߍߣߌ߲߬{ߞߺ.߂߀߀߀} ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟ{ ߞߺ. ߁߈߀߀}

ߊߡߙߌߞߌ߫ ߖߛߌߟߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ߡߊߖ߭ߐߣ{ߞߺ.߆߉߉߂،߀߆}

 
ߊߡߊߖ߭ߐߣ

ߡߊ߬ߘߋߙߊ߫{ ߞߺ.߃߅߀߀}

ߔߟߊߓߕߊ߬-ߓߊߓߊ{ ߞߺ.߄߂߀߀} ߛߍ߲ߟߏߙߍ߲߫{ߞߺ.߃߇߀߀} ߡߛߌߛߌߔߌ߬{ߞߺ.߇߂߀߀} ߦߎ߬ߞߐ߫{ߞߺ.߃߃߀߀} ߡߌߛߎߙߌ߫{ ߞߺ߇߂߀߀} ߡߊߞߋ߲ߖߌ߫{ߞߺ.߄߀߀߀} ߊߙߵߞߊ߲߬ߛߊߛ{ߞߺ. ߃߄߀߀}

ߏߛߌߕߙߊߟߌ߫ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߊߙߌߟߌ߲߫{ ߞߺ ߃߅߀߀} ߡߎߙߍ߬{ ߞߺ.߃߅߀߀}

ߊߖ߭ߌ߫ ߖߛߌߟߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߦߋߣߌߛߋ߬ߦߌ߬{ ߞߺ. ߅߂߀߀} ߏߓߌ߬{ ߞߺ. ߅߂߀߀} [[ ߦߊ߲߬ߗߋߞߌ߬ߦߊ߲߫{ ߅߂߀߀} [[ߟߋ߰ߣߊ߬| ߦߊ߲߬ߗߋߞߌ߬ߦߊ߲߫{ ߅߂߀߀} ߟߋ߰ߣߊ߬{ ߞߺ.߄߆߀߀]] ߊߡߎߙ{ߞߺ.߄߅߃߀} ߡߋߞߐ߲߬{ߞߺ.߄߂߀߀} ߥߎ߬ߥߊ߲ߤߏ߬{ߞߺ߄߁߀߀} ߌ߬ߙߵߗߌ߫{ߞߺ߃߅߀߀} ߜ߭ߊ߲ߖߌ߫{ ߞߺ.߃߀߀߀} ߍ߲߬ߘߎ߯ߛߌ߬{ߞߺ.߂߉߀߀} ߝߎ߬ߙߊߕߌ߬{ߞߺ.߂߉߀߀} ߊߡߎߘߊ߬ߙߌߦߊ߬{ߞߺ.߂߃߀߀} ߛߙߌߘߊ߬ߙߌߦߊ߬{ߞߺ.߂߇߀߀}

ߋߙߐߔߎ߫ ߖߛߌߟߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߢߍߔߙߎ߫{ ߞߺ.߁߉߅߀} ߘߐ߲߫{ ߞߺ.߂߁߀߀} ߢߍߛߵߕߙߎ߫{ ߞߺ. ߁߂߀߀} ߙߍ߲{ߞߺ.߁߃߂߀} ߘߊ߬ߣߌߓߎ߬{ ߞߺ.߂߈߅߁} ߝ߭ߐߟߌߜ߭ߊ߬{ ߞߺ. ߃߇߅߀} ߎߙߊߟ{ ߞߺ. ߁߉߃߈} ߢߍߛߵߕߙߎ߬{ ߞߺ.߁߂߀߀} ߝ߭ߛߌߕߌߟ{ ߞߺ. ߁߀߅߀} ߍߟߌߓߎ߬{ߞߺ.߁߁߀߀} ߍߓߙߎ߫{ ߞߺ.߈߀߀} ߕߊߖߌ߫{ߞߺ. ߁߀߀߆} ߔߏ{ ߞߺ. ߆߅߀߀} ߏ߬ߘߍߙߌ߫{ ߞߺ.߈߇߀} ߛߍߣߌ߫{ ߞߺ. ߇߇߇} ߙߐߣߌ߬{ߞߺ.߈߁߂} ߜ߭ߊߙߊߐߣ{ ߞߺ. ߆߅߀} ߕߊ߬ߡߌߛߌ߬{߃߆߅} ߖߊ߯ߓߊ ߖߛߌߟߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߕߋ߲߬ ߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߞߐ߰ߖߌ߬ ߓߏߟߏ߲ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬