ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ:

߁߭.ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ ߕߐ߯ ߟߊ߫.

߂߲.ߕߊ߲߬ߘߏ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ ߟߎ߬ ߕߌ߱ ߊߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

߃߲.ߡߊ߬ߤߌ߬ߣߊ߬ߟߊ߫ ߤߌߣߟߊ.

߄߲.ߛߙߊ߬ߟߌߟߏ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ.

߅߲.ߊ߲ ߧߴߌߟߋ߫ ߟߋ߬ ߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߲ ߧߋ߫ ߡߊ߬ߘߍߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߌߟߋ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬.

߆߲.ߊ߲ ߞߊ߲ߘߊ߫ ߛߌߟߊߣߐ߲߯ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߟߋߣߍ߲ ߡߊ߬.

߇߲.ߌ ߦߌߟߌ߲ߠߍ߲ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊߣߐ߲߯ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߡߐߣߍ߲ߒߡߊ߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߟߌ߬ߓߊ߲ߒߕߋ ߟߎ߬ ߕߊ ߕߊ߬ߣߊ.