ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߲ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߖߎ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߦߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߢߊ.

ߥߊ߲߬ߞߏ߲ ߟߊ߬߬ߓߎ߲߮߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߖ߭ߊ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߰ߙߋ߬ߟߊ߲߫ ߤߐߓߏ߬ ߟߊ߫
ߣߐߣߐߛߌ߲ߓߌߟߊ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ
ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ
Blue stragglers in NGC 6397.jpg
ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬, academic discipline
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲natural science, exact science ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫science studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ8. millennium BCE ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagAstronomie ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Practiced byߛߊ߲ߡߊߛߓߍߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Studiesߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߝߋ߲ ߘߏ߫, dark fluid ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of astronomy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
WordLift URLhttp://data.thenextweb.com/tnw/entity/astronomy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߞߣߐ߫ ߞߏ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊߙߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߟߊ߬ߓߎ߲߮ (ߣߋߓߎ߳ߟߏߛ) ߟߎ߫߸ ߕߋ߲ߘߋ ߟߎ߫ (ߜ߭ߟߊߞߛߌ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߡߊ ߟߎ߬, ߦߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ ߝߏߘߏ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߐߟߐ߲ߞߐߟߐ߲ ߓߙߊ߬ߞߊ߬ߥߟߌ ߟߎ߬ (ߛߎ߳ߙߑߛߏߕ ߜ߭ߡߊ߫)߸ ߖߊ߰ߝߏ߯ ߟߎ߬ (ߞߎߥߊߛߊߙ)߸ (ߓߑߟߊߖ߭ߊߙ)߸ (ߔߎߟߑߛߊߙ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎߢߊ߲ߦߊߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߯ߟߞߊ ߖߎ߬ߕߏ߲ ߘߐ߫ ߕߏ߬ߙߋ߬ߞߋ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸  ߦߋߙߋ߲ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߡߐ߲ߕߐ߲ ߛߊ߲ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߓߟߏ߫. ߖߊ߯ߓߊ߯ߞߊߙߊ߲ ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫. ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫߸ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫. ߛߏߡߐ߯ߦߊ߫ ߝߟߐߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߓߊߓߌߟߐ߲ߞߊ ߟߎ߬߸ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬߸ ߌ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬߸ ߡߌߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬߸ ߣߎߓߌߞߊ ߟߎ߬߸ ߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬߸ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬߸ ߡߦߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߲߬ߔߊ߰ߛߌ߬ ߛߌߦߊ ߟߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߛߌߙߌ߲ߟߐ߲ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߲ ߞߣߐ߫ ߛߎ ߘߌ߬ߓߌ ߘߐ߫. ߘߐ߬ߝߐ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߓߏ߲߬ߧߊ ߟߊߕߘߍ߬ ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍߕߎ߬ߟߋ߸ ߝߏ߬ߟߏ߬ߝߊ߬ߟߊ߲߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߸ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߗߋߘߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߐ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߐ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߟߊ. ߛߊߡߊߛߓߍ߫ ߗߋߘߊ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߦߟߌߦߊ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߓߟߏߡߞߊߟߌ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߘߐ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߣߊ߬ߝߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߕߐ߫ ߘߐ߬ߞߏ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߫. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߦߟߌߦߊߟߌ ߢߊߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߥߟߴߊ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߢߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍ߫. ߡߊ߬ߘߎ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߘߝߊ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߫ ߦߟߌߦߊߟߌ ߦߋ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߢߊߝߐ߫ ߢߊ ߟߋ߬߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߦߟߌߦߊߟߌ ߞߐߝߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ߫ ߜߍߟߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߦߋ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߫ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲ ߣߴߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߎ߯ߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߦߋ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߘߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߞߎ߲߬ߣߞߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߞߏߡߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߣߊ߬ߞߊ.ߞߎߡߊߛߎ߲߫ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ (ߊߛߑߕߙߏߣߏߡߌߦߊ߫)߸ ߦߋ߫ (ߊߛߕߑߙߐ߲) "ߟߏ߬ߟߏ" ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ (ߣߏߡߌߦߊ) "ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ" ߥߟߊ߫ "ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ"߸  ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ "ߟߏ߬ߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ" ߥߟߊ߫ "ߓߟߊߓߟߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ"߸ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.