ߛߌ߰ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߑ ߊ߬ ߟߊ߫ ߤߙߐߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߘߍ߬ߟߊ߬ߦߊ ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸  ߛߌ߰ߞߊ߲  ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߎ߲ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߑ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߠߍ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߓߊߖߎ߯ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߑ ߘߋ߬ߙߌ߬ߒߠߊ߬ ߛߊߙߌߦߊ  ߑ ߟߊ߬ߕߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߡߙߌ߬ߛߓߍ ߟߎ߬  ߦߋ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߛߎ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫  ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߑ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߑ ߘߍ߬ߘߐ߬ߡߊ߬ߦߊ ߑ ߓߐ߰ߝߍ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߂߃߆ ߟߊ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ .