ߝߍ߲ߘߍ߲ߝߋ߲/ߦߋ߫ ߟߋ߬߸ߦߏ߫،ߣߌߡߊߝߋ߲ ߥߟߊ߫ ߣߌ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫߸ߓߊߏ߬،ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߌ߬ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߞߣߐߕߊ߬߸ߞߊ߬ ߡߏߦߌ߫،ߞߊ߬ ߓߊߟߏ،ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߖߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ،ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ،ߞߊ߬ ߞߍ߲ߘߍߦߊ߫߸ߞߊ߬ ߞߘߐ߬߸ߞߊ߬ ߝߊߕߎ߫߸ߞߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߞߊ߬ ߕߏ߬ߟߌ߬߸ߝߍ߲ߘߍ߲ߝߋ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߝߌߘߊ ߟߋ߬ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߖߐ߬ߝߐ ߣߴߊ߬ ߝߎ߬ߘߎ ߘߌ߫߸ߝߙߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߙߋߗߍ ߣߌ߫ ߝߙߋߡߛߏ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߙߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߝߊ߬ߘߌ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬߸ߟߌߟߌ߲ ،ߜߊ߲ߞߊ،ߜߎ߲߭،ߝߊ߬ߘߌ،ߖߍ߲߭،ߓߏߟߏ߲،ߟߐ߮،ߝߌߘߊ،ߞߌߛߍ،ߘߋ߲،ߞߟߏ،ߝߍߘߍ߲ߞߎ߲،ߛߍ߲ߓߍ،ߖߍ߲߬ߝߏߟߏ߲،ߕߍߡߊߣߏ߮ ،ߣߎ߲ߜߊ߲،ߓߊ߬ߙߏ߲،ߞߟߏ،ߛߐ߲߭،ߢߊ߯ߙߊ،ߟߌߟߌ߲ߙߋ߲ ߠߎ߫،ߊ߬ ߣߌ߫..

ߝߟߐ߫:ߦߋ߫ ߢߍߝߍߘߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߝߌߟߊߣߊ߲:ߦߋ߫ ߞߐߝߍߘߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫.

ߝߍ߲ߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߖߘߌ߫  ߢߊ ߣߌ߫ ߛߎ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߝߍ߲ߘߍ߲ߝߋ߲ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߖߘߌ߫ ߢߊ߫ ߗߏ߯ߦߊ ߠߋ߬ ߄ ߘߌ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߢߎ߬ߟߋ߲߬ߒߕߊ߲߬ߧߊ߸ߏ߬߬ ߝߟߍ ߣߌ߲߬

ߡߢߐߞߘߐ ߟߎ߬

ߝߙߊߜߘߊߟߡߊ ߟߎ߬

ߥߏ߬ߟߏ߲߬ߕߏ߲߬ߡߊ ߟߎ߬

ߞߌ߬ߛߍ߬ߘߐ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߝߍ߲ߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߕߟߊ߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߝߍ߲ߘߍ߲ߝߋ߲ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߌߟߡߊ߫ ߁߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬߸ߦߙߌ،ߦߙߌߟߋ߲߫،ߦߙߌߓߌ߲،ߣߐ߲ߓߐ،ߓߌ߲، ߦߙߌߣߐ߲ߓߐ،ߓߌ߲ߦߙߌ،ߝߌߣߊ،ߝߙߊߜߊ߬ߘߊ، ߓߌ߲ߣߐ߲ߓߐ.

ߓߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߓߌ߲ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲߫ ߛߊ߲߭ - ߊ-ߛߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߣߐߡߦߊ߫ ߞߊ߬ ߥߟߏ߬  ߞߊ߬ ߖߊ߰. ߓߌ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߕߋ߲߬

ߡߊ߬ߟߏ،ߊߎߛߊ߲،ߜߐ߮،ߡߟߐ߬ߞߐ،ߝߊߣߌ߲،ߕߐ߲߱،ߜߊ߱،ߓߊ߭ߝߏ߬ߟߊ،ߞߊ߲߭ߞߊ߬ߢߊ߲ ،ߛߊ،ߞߊ߬ߓߊ،ߢߐ߭،ߓߐߙߐ߲ߓߌ߬ߦߊ ،ߞߐ߲߬ߓߍ،ߝߊ߬ߦߊ߲ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߦߋ߲،

ߓߌ߲ߦߙߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߓߌ߲ߣߐ߲ߓߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߝߍ߲ߘߍ߲ߝߋ߲ ߣߐ߲ߓߐߡߎߣߎ߲ ߠߋ߬߬ ߘߌ߫߸ߌ ߓߴߊ߬ ߌ ߞߘߐ߫ ߣߐ߲ߓߐ ߛߌ߲ߞߐ߲߫ ߠߋ߬ ߦߵߊ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߘߏ߫ ߕߐ߯ ߝߟߍ߫ ߕߋ߲߬

ߜߊ߰ߙߊ،ߛߊߖߐ߭،ߛߐ߬ߛߐ،ߕߌ߬ߦߊ ߥߟߊ߫ ߕߌ߬ߞߊ ،ߝߍ،ߛߙߊߖߋ߭،ߛߍ߭،ߥߎߛߋ،ߞߎ߬ߘߋ߲،ߞߊ߲߬ߕߊ߲ߞߊ߬ߙߌ߬ߢߊ߲،ߛߊ߬ߙߌߦߊ،ߞߐ߭ߞߎ،

ߛߙߊ،ߖߊ߲߬ߓߌ،…

ߝߌߣߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߝߌߣߊ ߦߴߊ߬ ߕߊ߬ ߛߎ߮ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߌ߲߫ ߕߍ߫߫ ߦߙߌ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߕߎ߯ߣߌ߲߬߸ߝߌߣߊ ߦߋ߫ ߘߊ߰ߡߎ߲ ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߓߊ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߝߟߍ߫

ߟߌߡߐ߯ߣߍ߲ߞߎ߲،ߣߌ߬ߛߌߓߊ߬ߘߊ،ߓߊ߬ߝߌߣߊ، ߝߙߌߛߌߝߙߊ߬ߛߊ،ߘߜߋ،ߕߏ߲߬ߕߋ،ߓߎ߲߬ߓߎߕߎ߬ߙߋ،ߛߍ߬ߓߍ،ߖߋ߬ߟߌ߬ߝߌߣߊ،ߞߟߌߝߌߣߊ.. ߊ߬ ߣߌ߫

ߓߌ߲ߦߙߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߓߌ߲ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߛߊ߲߭ ߞߋߟߋ߲߫ ߺ ߞߋߟߋ߲ ߛߐ߲߬߸ߊ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬߸ߦߏ߫،ߖߊ߬ߘߏ،ߓߍ߬ߣߍ،ߘߊ߭،ߛߎ߭ߞߏ߬ߟߊ߲،ߓߐ߬ߙߐ߲،ߕߌ߬ߦߊ ،ߕߙߎߓߊ߲. ߜߊ߲،ߘߊ߬ߟߋ߲،ߞߎߡߊ߲ߓߟߎ…. ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫…

ߦߙߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߓߊ  ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ ߕߋ߲߬

ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲،ߛߋ߭،ߓߊ߲߬ߘߊ،ߜߍ߲߭،ߛߋ߬ߘߊ،ߛߐ،ߖߊ߬ߟߊ،ߟߍ߲߬ߞߍ،ߜߋߟߋ߲،ߕߊ߬ߟߌ،ߣߍ߬ߘߍ،ߞߎߛߋ، ߓߎ߲ߓߎ߲.

ߝߙߊߜߊ߬ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߝߙߊߜߊ߬ߘߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߣߌ߫ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߛߐ߲߬߸ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߣߙߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߛߎ߲߬ߛߎ߲߬ߛߊ߰ߣߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߘߊ߲߫߫ ߣߌ߫ ߦߙߌߓߊ ߟߎ߬ ߝߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬.

ߣߐ߲ߓߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߣߐ߲ߓߐ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߝߟߋߟߋ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫  ߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߦߙߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߕߎ߯ߣߌ߲߬߸ߟߊ߬ߛߊ،ߞߎ߬ߙߊ߲ߜߊ߬ߦߌ،ߕߊ߲ߓߌ،ߞߏ߬ߙߏ،ߜߊ߬ߦߌ،ߛߊ߬ߜߊ،ߊ߬ ߣߌ߫….. ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ 

ߦߙߌߟߋ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߦߙߌߟߋ߲߫ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߦߙߌ ߞߎ߲߬ߓߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߛߊߦߌ߫߸ߊ߬ ߕߐ߯ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߲߬،ߖߍ߬ߜߍ ߥߟߊ߫ ߖߜߍ߬ߟߋ߲،ߖߎ߲،ߖߏ߬ߘߏ،ߓߎߙߋ߲،ߛߎ߲߬ߛߎ߬ߣߍ߲߬ߜߍ. ߊ߬ ߣߌ߫….