ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߘ. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߃߂߲߸ ߁߉߃߃ ߣߌ߫ ߁߉߄߅ ߕߍ߫

ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߘߌߟߊߣߏ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ( / r oʊ z ə v əl t / , [1] / - v ɛ l t / ; ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃߀/߁߈߈߂-߁߈߁߂ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߉߄߅)߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝ.ߘ.ߙ (FDR) ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߃߃߲ ߘߌ߫ ߁߉߃߃ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߅ ߟߊ߫.

ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߘߌߟߊߣߏ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Allegianceߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Franklin Delano Roosevelt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߐ߮Franklin Delano Roosevelt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ, ߘߌߟߊߣߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߃߀ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1882 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߤߊߌߘߌ ߔߊߙߞ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߁߂ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1945 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߓߏ߲ߜߍ߫ ߘߋߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭cerebral hemorrhage ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎFranklin Delano and Anna Eleanor Roosevelt tomb ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߝߊ߬ߖߋߡߛ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߊ߫ߛߊ߯ߙߊ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ߖߋߡߛ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߌߟߌߣߐߙ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߫ߘߋ߲ߡߊߦߊ߫ߕߋߏߘߏߙߋ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊߘߋ߲ߓߦߊ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߞߊ߬ߝߏ ߡߐ߰ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊߤߊ߯ߙߑߝ߭ߊߙߘ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ, ߞߐ߬ߟߎ߲ߓߌߦߊ ߟߐߥ ߛߑߞߎߟ, ߜ߭ߑߙߐ߲ߕߐ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߛߌߕߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߘߌ߭ ߛߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߞߙߎߞߊ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Episcopal Church, ߔߙߏߕߍߛߑߕߊ߲ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߛߐߛߐ ߟߎ߬poliomyelitis, paraplegia, triskaidekaphobia, Paralytic illness of Franklin D. Roosevelt ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has petFala ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏgolf ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Handednessright-handedness ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ, ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬United States Armed Forces ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫Fala ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ, ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ, ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ, ߣߐߓߍߟ ߖߐ߮ ߞߎ߬ߢߊ߬ߘߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has works in the collectionNIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Royal Collections of the Netherlands ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright status as a creatorcopyrights on works have expired ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
National Governors Association biography URLhttps://www.nga.org/governor/franklin-delano-roosevelt/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߛߎߘߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߕߟߊ߫ ߝߟߐ ߘߐ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ ߟߊ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߥߎ߬ߛߎ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊ ߢߍߥߟߊ (ߢߍߥߟߊ ߣߌߦߥ ߘߌ߯ߟ) ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߖߊ ߖߋ߬ߓߌ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߕߊߥߛߎߕߊ ߘߐ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߣߊ߬ߦߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊߟߌ ߣߌߦߥ ߘߌ߯ߟ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߝߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߡߊߕߍ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߕߍߡߟߊ ߛߓߊߢߐ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߐߖ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߬ ߣߌ߫ ߊߓߑߙߤߊߡ ߟߌ߲ߞߏߟ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߞߕߌ߬ߟߌ ߘߍ߬ߜߍ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߤߊߌߘߌ ߔߊߙߞ ߟߋ߬߸ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ, ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߋߏߘߏߙߋ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߕߐ߯ߓߐ ߡߊ߬߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߂߆߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߟߌߦߊߡ ߤߊ߲ߙߌ ߊߛߑߔߌ߲ߥߐߟ ߝߣߊ߫. ߝ.ߘ.ߞ ߖߐ߲ߓߐ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߑߙߐ߲ߕߐ߲ ߛߑߞߎߟ ߣߌ߫ ߤߝ߭ߊߙߘ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߐߟߎ߲ߓߌߦߊ ߟߐߥ ߛߑߞߎߟ (ߞߐߟߎ߲ߓߌߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ)߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߓߊߙߏ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ (l'examen du barreau) ߟߊ߫ ߤߊߞߍ ߓߟߏߦߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ. ߁߉0߅ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߢߐ߲߯ ߡߊߕߊ߯ߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߝߘߎ߫߸ ߌߟߌߣߐߙ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ ߘߊ߫. ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߣߌߦߥ ߦߐߙߞ ߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߲߬ߜߍ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫ ߁߉߁߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߋߙߌ߲ߣߑߤߊߎߛ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߥߎߘߑߙߐߥ ߥߌߟߑߛߐ߲ ߓߟߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߋߡߛ ߡ. ߞߐߞߛ ߟߊߣߌߥߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߙߎߞߊ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ ߘߐ߫ ߁߉߂߀ ߠߊ߫߸ ߞߐߞߛ ߜߊ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߥߊߙߍ߲ ߖߌ߭. ߤߊ߯ߙߑߘߌ߲߬ ߓߟߏ߫. ߞߏߘߏ߲ߜߏߟߌ߫ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߉߂߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߔߏߟߌߦߏ (polio) ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏߘߏ߲ߜߏߟߌ߫ ߘߎ߲ߡߕߊ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߊߢߊ߭ ߞߊ߲߬߸ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߙߡ ߛߔߑߙߌ߲ߜ߭ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߗ߭ߋߐߙߗ߭ߌ߫߸ ߔߏߟߌߦߏߡߌߦߋߟߕߌߕߐ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߜߎ ߊ߬ ߕߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫߸ ߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߣߌߦߥ ߦߐߙߞ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫ ߁߉߂߈ ߠߊ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߌ߫ ߁߉߂߉ ߣߌ߫ ߁߉߃߃ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߖߊ ߢߍߥߟߊ ߛߘߊߟߊߟߌ ߞߍ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߤߊߙߑߓߍߙߕ ߤߎߝ߭ߊ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߓߐߒߞߕߐ߫ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߁߉߃߂ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ߫ ߛߋ߲߬ߝߍ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߊ߬ ߗߋߘߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߝߏ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߕߴߊ߬ ߕߊߥߛߎߕߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߲߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߐ߬ߝߐ ߞߏߖߊ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߇߃߲ ߕߟߋ߬ ߁߀߀ ߝߟߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߵߏ߬ ߕߍ߰ ߞߘߏ߬ ߥߐ߲ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߊߟߐ߭ ߘߐ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߏ߫ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߣߌߥߦ ߘߌ߯ߟ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߫߸ ߢߍߥߟߊ ߛߎ߯ߦߊ ߡߍ߲ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߘߊߡߌߣߊߟߌ ߣߌ߫ ߢߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߖߊ߯ߓߊ߯ߕߐ ߟߎ߬ ߖߌ߰ߒ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߡߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ߛ߭ߐ߲߬ߣߊߟ ߙ߭ߌߞߏߝߌߙ߭ߋ߬ ߊߘߌߡߣߌߛߑߕߙߋߛ߭ߐ߲߬ߣߍߕ ߟߊ߫߸ ߢߍߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߢߊߞߎߘߦߊߟߌ ߘߍ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߖߎ߬ߓߐ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߲߫ ߝߙߋ ߟߊߕߐ߲ ߓߊ߲ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰. ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߃߀ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߤߏߞߌ߭ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߊߢߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߃߃ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߃߆ ߟߊ߫߸ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߘߎ߰ߕߏߙߏ߲ߘߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߁߉߃߆ ߟߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߁߉߃߇ ߣߌ߫ ߁߉߃߈ ߕߍ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߁߉߃߆ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲߸ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߊ߬ ߞߕߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ߬ ߞߎߘߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߁߉߃߇ ߟߊ߫ («ߕߋߟߋ߲ߓߊ߯ߦߊ ߥߊ߬ߣߊߙߌ»)߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߕߌߖߌ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߠߊߥߙߊ߬. ߁߉߃߇ ߞߙߎߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߙߎߝߊߟߌ ߘߐ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߟߌ (conservatrice) ߞߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߊߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߓߊ߬ߟߌ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߢߍߥߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߟߊߟߐ߬ߒ߬ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߣߌߥߦ ߘߌ߯ߟ ߝߣߊ߫ ߢߊߞߎߘߦߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߥߊߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬: ߘ߭ߍ߬ ߛߌ߬ߞߐߙ߭ߌߕߋ ߍ߲߬ߘ ߍߞߛߑߗߋ߲ߖ ߞߐ߬ߡߌߛ߭ߐ߲߬߸ ߘ߭ߍ߬ ߣߊߛ߭ߐ߲߬ߣߊߟ ߟߋߓߐ ߙ߭ߌߟߋߛ߭ߐ߲߫ ߊߞߕ߸ ߘ߭ߍ߬ ߘߌ߬ߔߏߛߌߕ ߌ߲߬ߛߎߙ߭ߍ߲ߛ ߞߐ߯ߔߐ߬ߙߋߛ߭ߐ߲߬߸ ߍ߲߬ߘ ߘ߭ߍ߬ ߛߏߛߊ߯ߊߟ ߛߌ߬ߞߐߙ߭ߌߕߋ ߍ߲߬ߘ ߝߍ߯ߙߦ ߟߋߓߐ ߛߑߕߊ߲ߘߊ߯ߙ ߊߞߕ ߁߉߃߈. ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߝ.ߘ.ߞ ߟߊߛߎߘߊ߲߫. ߁߉߄߀ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ߟߋ ߞߍ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߘߊ߫ ߕߙߍߛߍ߫ ߁߉߃߈ ߞߐ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߐ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭, ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߓߎ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߋ߲߭ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߠߋ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߡߙߊ߬ (ߓߋ߫) ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬ ߔߌߍߙ ߤߊ߯ߙߑߓߐߙ ߣߍߣߍߓߊ ߇ ߡߊ߬ ߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߞߟߌ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߏ߬ ߓߍ߫ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߖߌ߰ߦߊ ߟߊ߫߸ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߥߊ߲ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߟߊ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߴߌߕߊߟߌ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߏ߬ ߞߍ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߓߊ߰ ߓߘߍߓߘߍ ߤߊߙߌ߫ ߤߐߔߑߞߌ߲ߛߍߕ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲ ߗߐߗߌߟ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲ ߠߋ߬ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߗ߭ߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌ߲ߣ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲߬ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߗߊ߲ߜ߭ ߞߊߌߑߛ߭ߍߞ, ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߍߡߊߓߟߐ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߛߋߞߏߦߊ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߝߟߐ ߟߊߟߐ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬, ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߕߊ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߝߕߌ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߝߟߐ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߟߌ ߝߍ߬ߙߍ ߟߎ߬ ߡߊߗߍ߲߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߣߍ ߘߐߓߍ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߊ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߊߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ 1߉߄߄ ߠߊ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߊ߲߬ ߦߙߌߞߊ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߄߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫, ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߞߊߙߏ߫ ߛߓߊ߫ ߡߊߜߍ߲ ߡߊ߬. ߓߟߐ߬ߟߞߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߊߙߏ ߟߊߕߎ߲߰ߠߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߤߊߙߌ߫ ߍߛ. ߕߑߙߎߡߊ߲ߣ. ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ ߣߌ߫ ߝߘߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߝ.ߘ.ߞ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߜ߭ߑߙߐ߲ߕߐ߲߸ ߁߉߀߀ ߟߊ߫
ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߁߉߉߃ ߟߊ߫

ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߝ.ߘ.ߞ ߡߏߦߌ߫ ߦߙߐ ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߖߊ߲߫ ߞߘߐ߫ ߤߊߌߘߌ ߔߊߙߞ߸ ߣߌߦߥ ߦߐߙߞ.

ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߘߋߣߍ߲ߠߡߊ ߁߈߈߄ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߭ ߂ ߕߏ߫.

ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߁߈߉߃ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߁ ߕߏ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߁߈߉߀ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߈ ߕߏ߫. ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߘߌߟߊߣߏ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߃߀, ߁߈߈߂ ߟߊ߫߸ ߤߊߌߘߌ ߔߊߙߞ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߤߐߘߑߛߐ߲߫ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫߸ ߣߌߦߥ ߦߐߙߞ, ߖߎ߬ߟߊ߬ ߞߍ߫ ߖߋߡߛ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߁߭ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߡߛߏ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍ߬߸ ߛߙߊ ߊ߲ߣ ߘߌߟߊߣߏ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߙߌ߲ ߣߌ߫ ߕߍߣߍ߲ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߆߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߣߊ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ, ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߎ߫߸ ߊߛߑߔߍ߲ߥߐߟ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌߟߊߣߏ ߟߎ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߝߊ߭ ߕߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߣߌߦߥ ߊߡߛߑߕߊߘߊ߲ߡ ߠߋ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߠߊ߫߸ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߎ߫ ߢߊߛߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߕߌ߰ߦߊ ߟߎ߫. ߘߌߟߊߣߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫ ߡߋߝߑߟߏߥߊ߬ ߟߋ߬߸ ߘߌߟߊߣߏ ߟߎ߬ ߢߊߛߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߖߌߞߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ (ߞߎߟߎ߲ ߣߌ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲) ߟߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫ ߡߛߊߛ߭ߎߛߍߕߛ. ߡߊ߬ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߠߊ߫߸ ߖߋߡߛ ߙߏߛߌ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߡߛߏ߬ ߝߟߐ ߝߍ߬. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߎ߲߬ߓߦߊ߬ ߘߊ߫ ߓߣߊ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߖߋߡߛ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߁߭ ߖߐ߲ߓߐ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߤߊ߯ߙߑߝ߭ߊߙߘ ߟߐߥ ߛߑߞߎߟ (ߤߊ߯ߙߑߝ߭ߊߙߘ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ) ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊ߬ߦߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߖߋߡߛ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߗߍ ߕߊ߬߸ ߊ߬ ߡߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߤߊߞߍ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߝߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߯ߦߟߊߞߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߎߙߑߓߐ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߕߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߜ߭ߑߙߏߝ߭ߊ߫ ߞߑߟߋߝ߭ߌߟߊ߲ߘ ߡߊ߬ ߓߏ߲ߜߍ ߟߊ߫. ߛߙߊ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ߞߎ߲ ߣߌ߬ߣߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߒ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߦߋ߫ ߘߌߟߊߣߏߟߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߋߎ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕߑߟߞߊ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫. ߖߋߡߛ ߛߊ߲߬ ߅߄ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߋ߲ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߕߴߊ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߋߡߛ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߊ ߡߊߞߜ߭ߑߙߌߜ߭ߐߙ ߓߐ߲߯ߙߛ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߖߋߡߛ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߊ߬ ߕߏߟߏ߲ߝߋ߲߫ ߛߘߍߡߊ߲ ߠߋ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߦߟߍ߬ߟߌ߸ ߕߊ߲ߠߌ߲߸ ߝߙߊߟߊߕߍ߯ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߟߏ ߣߌ߫ ߝߙߊߟߊߕߏߟߊ߲ ߕߊ߲ ߠߎ߬. ߊ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߐߟߝ ߕߏߟߏ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ ߞߊߡߋߙߋ߲ߥߊߟߊ߲߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߥߎߟߊߖߊ߲ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߛߎߘߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߔߟߏ߫ ߕߌ߲ ߛߘߍ (ߞߑߟߐߓ) ߞߟߏߞߕߏ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߎߓߊ߲ߦߊ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߓߑߙߐ߲ߛߑߥߌߞ ߞߎߘߊ߫߸ ߞߣߊߘߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߋߕߐ ߦߙߌߓߏ߲ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߓߟߏ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߖߏߣߊ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߭ ߛߋ߫ ߣߍ߲ ߛߊ߲߬ ߁߆ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߝߊ߬ ߞߊ߬ ߝߢߐߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬.

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߘߊߞߎ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊߟߌ߫ ߝߟߐ ߞߴߊ߬ ߛߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߊ߲߬-ߊ߲߯-ߛߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߁߅ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߜߋ߲߭ߞߘߎ߬ ߟߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߕߊ ߟߴߊ߬ ߛߊ߲߭ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߡߊ߬߸ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߎ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߟߘߊ߬ߙߏ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߜ߭ߑߙߐ߲ߕߐ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߛߟߐߓߐ (ߛߎ߬ߡߊ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߦߙߐ ߡߍ߲) ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߟߐߓߐߕߊ ߘߌ߫ ߜ߭ߑߙߐ߲ߕߐ߲߬߸ ߡߛߊߛ߭ߎߛߍߕߛ߸ ߞߊ߬ ߖߙߎߡߎ߲߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊ߲ߘߌߞߐߕ ߔߌߓߐ߯ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ (ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߝߊߘߌ߲ߧߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫ ߓߊߞߍ߫) ߟߎ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߗߋߘߊߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫. ߔߌߓߐ߯ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߘߊ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߢߐߡߊߟߐ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߤߊ߯ߙߑߝ߭ߊߙߘ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߦߴߊ߬ ߝߌߟߊ߲ ߜ߭ߑߙߐ߲ߕߐ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߮ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߥߟߊ߬ߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߛߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߒ ߕߏ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߒ ߞߎ߲߬ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ (ߞߊ߬ߟߏ߲) ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߊߘߋ߲ߧߊ ߝߟߐߡߊ ߝߊߌ (Fraternally alpha phi) ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߘߍ߫ ߜߊ߲ߕߊ (ߝߑߟߊߌ߫ ߞߑߟߐߓ)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߊ߬ߙߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߔߐ߲ߡ-ߔߐ߲ߡ ߜ߭ߍ߭ߌ߫ ߛߑߞߏߟߊߙߌ߫ ߟߊ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߊ߫ ߞߏ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߣߌ߫ ߊߕߑߟߋߕ ߕߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߛߓߍߦߟߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߤߊ߯ߙߑߝ߭ߊߙߘ ߘߋߦߊߟߌ߫ ߞߑߙߊ߲ߡߑߛߐ߲߫߸ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߣߕߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߟߐߡߌ߲ ߣߌ߫ ߘߏ (ߡߐ߰ ߜߘߍ) ߟߎ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߬. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߝߊ߭ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߛߎ߬ߣߎ߲߫ ߘߍ߬ߜߍ ߘߐ߫. ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߸ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߘߋ߲ߢߐ߲߮ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߠߊ߫߸ ߕߋߏߘߏߙߋ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ, ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߕߋߏߘߏߙߋ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊߞߎߘߦߊߟߌ ߞߌ߬ߛߍ߬ߦߊ ߞߍߢߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߞߏߟߊߕߊ߯ߡߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߊߘߌ߲ߧߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߖߐ߲ߓߐ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ (ߖߐ߲ߓߐ߲ ߊ.ߓ) ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߯ߙߑߝ߭ߊߙߘ ߁߉߀߃ ߠߊ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐ߬ߟߎ߲ߓߌߦߊ ߟߐߥ ߛߑߞߎߟ (ߞߎ߬ߟߎ߲ߓߌߦߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ) ߟߊ߫ ߁߉߀߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲ ߞߊ߬ߛߏ ߥߟߊ߬ߟߊ߬ߓߐ߫ (examen du barreau) ߞߍ߫ ߟߊ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߁߉߀߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߝߊ߬ߛߊ߬ߟߌ ߛߓߍߘߊߙߋ߲ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߯ߙߑߕߊ ߟߋߘߌߦߊ߯ߙߘ ߍ߲ߘ ߡߊߟߑߓߎ߲ߙߣ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߤߊߞߍ ߘߊߞߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߛߓߍߘߊߙߋ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߟߊ߫.

ߝߘߎ߸ ߘߋ߲ߓߦߊ ߣߌ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߵߊ߬ ߡߛߏ߬ ߌߟߌߣߐߙ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߢߌߣߌ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߀߂ ߕߟߊߒߕߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߌߟߌߣߐߙ ߣߌ߫ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߠߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߢߐ߲߮ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߠߊ߫߸ ߌߟߌߣߐߙ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߋߏߘߏߙߋ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߓߊߘߋ߲ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߐ߲߯ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߀߂ ߟߋ߫ ߟߊ߫߸ ߁߉߀߃ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߝߘߎߞߏ ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߌߟߌߣߐߙ ߟߊ߫. ߁߉߀߅ ߕߙߊߓߊ ߁߇߸ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߌߟߌߣߐߙ ߝߘߎ߫ ߣߌߦߥ ߦߐߙߞ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߊ߫ ߓߘߴߊ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߋ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߝߘߎ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌߟߌߣߐߙ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߛߊ߯ߙߊ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߘߌߡߊ߲߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߣߌ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߝߘߎߞߏ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߥߟߌ߬ߕߐ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߝߘߎ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߝߘߎߞߏ ߟߊ߬ߤߘߌ߬ ߘߌߣߍ߲ ߓߙߐߕߐߟߌ ߘߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߓߟߏ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߦߙߌߞߊ߫. ߞߊ߲ߕߌ߮ ߕߋߏߘߏߙߋ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߟߌߣߐߙ ߓߏߙߌ߲߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߌߟߌߣߐߙ ߝߊ߬ ߌߟߌߦߐߕ ߛߊ߬ߣߍ߲ (ߝߊߙߌߕߊ) ߟߊ߫ ߝߘߎ ߘߐ߫. ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߛߔߑߙߌ߲ߜ߭ߑߥߎߘ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߤߊߌߘߌ ߔߊߙߞ. ߟߎ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߯ߙߊ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߊ߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߜߎ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߴߌ ߞߐߕߎ߲߯߸ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߙߊ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߊ߬ ߛߏ߫ ߓߏ߲ (maison de ville) ߘߏ߫ ߟߐ߬ߞߏ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߞߍ߫߸ ߛߊ߯ߙߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߛߏ ߞߣߐ߫: ߛߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߓߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߕߙߐߝߍ߬. ߌߟߌߣߐߙ ߝߊ߲߭ ߡߊ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߤߊߌߘߌ ߔߊߙߞ ߟߎ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߟߊ߬ߞߏߟߏ߲ / ߝߏ߲߬ߖߏ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ ߟߋ߬ ߞߊߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߔߏߓߋߟߏ߫ ߕߌ߲ ߘߐ߫߸ ߛߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߣߌ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߌߟߌߣߐߙ ߣߌ߫ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲߫ ߝߌߟߊ߫ ߝߟߐ ߟߎ߫߸ ߁߉߀߈ ߠߊ߫. ߌߟߌߣߐߙ ߣߌ߫ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߠߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲߫ ߝߟߐߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬߸ ߁߉߀߈ ߠߊ߫. ߞߊ߲߬ߛߓߍ߬ߟߊ ߡߊߞߜ߭ߑߙߌߜ߭ߐߙ ߓߐ߲߯ߙߛ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߝߍ߬ ߛߊ߯ߘߊ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߌߟߌߣߐߙ ߡߊߓߌߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫. ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߞߵߊ߬ ߢߡߊߟߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐߒߘߐ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߞߏ ߕߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߡߊ߬߸ ߌߟߌߣߐߙ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߐߒߘߐ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߦߟߌ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߡߊ߬ ߘߋ߲ߓߊߕߌ߯ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߠߊߓߊߟߏ ߞߊ߲߬. ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߟߊߜߏߦߊߒߧߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߟߌߣߐߙ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫: ߊ߬ߟߋ ߣߴߊ߬ ߗߍ߬ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߊߣߊ߫߸ ߖߋߡߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߌߟߌߦߐߕ ߟߎ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߀߆߸ ߁߉߀߇߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߉߁߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ߸ ߏ߬ ߝߊߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߁߉߀߉ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ߸ ߏ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߁߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߐ߯ߡߊߡߐ߮ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߲߭ߣ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߁߆ ߟߊ߫. ߥߊߟߌߢߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߣߴߌߟߌߣߐ߯ߙ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߎߛߌ ߡߍߙߑߛߊ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߗߋߕߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߁߉߁߄ ߠߊ߫. ߁߉߁߈ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫߸ ߌߟߌߣߐߙ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߦߋ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߞߊ߬ ߌߟߌߣߐߙ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߊ߯ߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߞߴߊ߬ ߝߘߎ߫ ߕߍ߫ ߛߊ߬ ߟߊ߫ (ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߕߋ߰ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߓߊ)߸ ߟߎߛߌ߫ ߝߣߊ߫ ߡߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߗߍ߭ ߡߛߏ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬߸ ߘߋ߲߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫. ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߣߌ߫ ߌߟߌߣߐߙ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬߸ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߤߘߌ ߕߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߟߎߛߌ߫ ߦߋ߫ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߟߌߣߐߙ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߦߊ߰ߝߊ߬ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߋߎ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߏߟߊߘߍߢߐ߲߯ߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߥߛߎ߬ߣߍ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߸ ߌߟߌߣߐߙ ߞߊ߬ ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߤߊߌߘߌ ߔߊߙߞ ߝ߭ߊߟ-ߞߌߟ߸ ߞߵߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߡߊ߬. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߌߟߌߣߐߙ ߝߍ߬ ߁߉߄߂ ߟߊ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߝߍ߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߢߣߊߡߦߊ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ߝߍ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߜߋߙߋ߲ߜߋߙߋ߲ߦߊ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߦߋ߫߸ ߌߟߌߣߐߙ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߊߦߌ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎߛߊ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߘߴߊ߬ ߗߊ߯ߤߋ߬ߤߋ ߘߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߌߟߌߣߐߙ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߓߏ߲ߜߍ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߝߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߣߵߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߠߊ.: ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߥߊ߫ ߓߐ߫ ߌߟߌߣߐߙ ߡߊ߬ ߣߌߦߥ ߦߐߙߞ ߝߏ߫ ߁߉߄߄ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߝߑߙ߭ߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߙߊߕߌ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߓߟߏߕߍ߰ ߌߟߌߣߐߙ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ ߕߍߣߊ߬ ߛߐ߲߬ ߠߴߊ߬ ߣߌ߫ ߟߎߛߌ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߡߵߏ߬ ߞߐ߫ ߥߊߟߌߢߊ ߘߏ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߎߛߌ߫ ߞߊ߬ ߕߋߙߌߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߣߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ߦߋ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ 1߉߄߁ ߠߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߢߍߝߍ߬. ߟߎߛߌ߫ ߟߋ߬ ߝߊ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߘߊߝߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߅ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߕߌ߬ߡߛߏ߬ߞߏ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߁߉߆߀ ߢߍ߫. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߘߋ߲߫ ߌߟߌߐߕ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߍ߰ ߞߏ߫ ߛߊ߲߬ ߂߀ ߦߙߊ߬ߓߌ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߝߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߰ ߕߍ߫߸ ߡߊߙߑߜ߭ߊߙߍߕ ߡߊߌߛߌ ߘ߭ߍ߬ߤߍ߲ߘ. ߊ߬ ߘߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߖߋߡߛ߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߛߊߞߊ߬ߣߌ߲ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ ߣߌ߫ ߣߐߙߑߝ߭ߍߗ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߡߊߙߑߕߊ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߞߟߏߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߦߙߊ߬ߓߌ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲ߜߍ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߯ ߘߏ߫ ߞߘߐ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߘߊߝߍߛߌ߯ߟߌ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߌߞߏ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߡߛߏ߫ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫.