ߝߙߏ߬ߕߏ ߦߋ߫ ߓߌ߲ߦߙߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߝߋ߲ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߘߋ߲ ߝߊߘߌߡߊ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߢߊߡߊ߲ߞߎ߲ ߞߊ߲߬

ߝߙߏ߬ߕߏ ߛߎ߮ ߘߏ߫

߸ߊ߬ ߛߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬.ߗߍ߲ߝߙߏߕߏ،ߝߙߏߕߏߓߊߣߍ߲،ߝߙߏ߬ߕߏ߬ ߡߌߛߍ߲،