ߞߊߙߑߞߐߝ߭ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲

ߞߟߊߓߍ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߁߉߄߂ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫

ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߥߌߟߑߤߍߟߡ ߞߋߌߕߍߟ߸ ߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߂ ߣߴߊ߬ ߂߈ ߠߋ߬ ߕߍ߫ ߓߟߐ߬ߟߊ߬ߞߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߥߌ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߊߙߑߞߐߝ߭ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߎ߲ߠߛߊߦߌ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߌߖ߭ߌߎߡ ߛߍ߲ ߟߊߥߎ߬ߦߊ߫ ߘߏߣߍߕߛ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߣߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬. ߝߏߓߐ߲ߘߊ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߠߛߊߦߌ ߘߏ߫ ߞߐߝߍ߬ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߓߐ߫ ߡߛߎߞߎ߫ ߟߊ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ߠߎ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲߫߸ ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊߘߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߦߊ߬ߟߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߘߐ߫ ߝߛߌ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߟߊ߫.

ߞߊߙߑߞߐߝ߭ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߌߟߊߣߊ߲
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ, ߞߟߊߓߍ߲
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߞߊ߬ߙߑߞߌߝ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߄߉°߁߃′߄߈″N ߃߇°߇′߄߁″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߁߂ ߘߓߊ߬ߕߊ 1942 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߁߂ ߘߓߊ߬ߕߊ 1942 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߁߈ ߘߓߊ߬ߕߊ 1942, ߂߈ ߘߓߊ߬ߕߊ 1942 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

߁߉߄߂ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߂ ߟߊ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߕߏ߫ ߜߘߋߕߌ߮ ߛߋߡߌߦߐ߲ ߕߌߡߏߛ߭ߋ߲ߞߏ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߆߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߥߏ߬ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߏߓߐ߲ߘߊ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߠߛߊߦߌ ߝߍ߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎ߲ߠߛߊߦߌ ߓߟߏ߫. ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߛߏ߬ߝߊ߬ߞߎ߲߬ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߤߊߟߌ߬ ߛߑߕߊߟߌߣ ߖߘߍ߬ߞߎ߲ ߝߣߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߙߍ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߋߞߏߦߊ߫ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߡߞߊߓߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎ߲ߠߛߊߦߌ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߕߍߕߍ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫.

ߞߟߏߜߍߢߐ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߞߎߡߘߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ (ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲) ߣߌ߫ ߡߛߎߞߎ߫ ߞߟߊߓߍ߲. ߁߉߄߂ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߣߍߣߍߘߐ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎ߲ߠߛߊߦߌ ߡߍ߲ ߕߎ߲߬ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߙߌ߬ߓߙߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߕߊ߯ ߡߛߎߞߎ߫ ߟߊ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫߸ ߏ߬ ߟߊߟߐ߬ ߘߊ߫߸ ߞߊ߬ ߘߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߌߟߊߞߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߖߌ߰.

ߖߏߛߍߝ ߛߑߕߊߟߌߣ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߝߊߟߊ߲ߜߊ߬ߛߌ (ߡߊߞߍ߬ߟߍ) ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߁߉߄߂ ߝߏߓߐ ߣߴߊ߬ ߛߋߕߐ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߦߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߁߉߄߁ ߣߍߣߍߓߊ ߇ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߏߓߐ ߟߊ߫.

ߒ߬ߞߊ߬ ߛߑߕߊߟߌߣ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ߫ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߫ ߟߋ߬߸ ߦߏ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߘߊ߯ߘߐ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߫߸ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߓߐ߬ߙߌߛ ߗߊߔߐߛ߭ߑߣߌߞߐߝ߭߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߊߟߋߞߑߛߊ߲ߘߙߌ߫ ߝ߭ߊߛߌߟߌߋߝ߭ߛߑߞߌ߫ ߣߌ߫ ߜ߭ߋߐߙߑߜ߭ߎߌ ߖߎߞߐߝ߭ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߘߍ߰ߜߍ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬. ߦߏ߫ ߝ߭ߊߛߌߟߌߋߝ߭ߛߑߞߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߞߏ߫ «ߐ߲߬ߐ߲߰ߐ߲߫߸ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫ [ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌߣߊ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲߫] ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߊ߱ ߊ߬ ߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫». ߖߎߞߐߝ߭ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߑߕߊߟߌߣ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߓߐ߬ߟߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߘߐߞߣߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ߞߏ ߕߘߍ߬ ߝߏߓߐ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߝߍ߬߸ ߞߴߏ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߥߍߤߑߡߊߗ ߘߐߖߏ߰ߓߏ߬ߖߊ߰ߓߊ߬ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߡߛߎߞߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߲߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߛߑߕߊߟߌߣ ߝߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߊ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߐ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫.

ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߓߍ߲߬ ߞߍ ߞߐ ߘߐ߫ ߣߍߣߍ߫ ߘߐ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߛߑߕߊߟߌߣ ߣߌ߫ ߛߑߕߊߝ߭ߑߞߊ߫ (ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߘߊ߯ߘߐ) ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߡߛߎߞߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߞߏ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߘߍ߰ߜߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲߫ ߓߊߙߌߓߊ߬ߙߏߛߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߝߐ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߛߊ߲߭ ߣߊ߬ߕߐ ߟߊ߫. ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߛߊ߲ߘߐ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߍ߰ ߞߏ߫ ߛߋ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߛߎߞߎ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߟߊߞߏ߫ ߇߀ ߟߎ߬ ߡߐߛߑߞߎ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߖߘߐ߬ߣߊ߲߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߑߕߊߟߌߣ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߡߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߍ߲ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߡߐߛߑߞߎ߫ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߛߑߕߊߟߌߣ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ ߘߐ߫ ߣߍߣߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߘߐ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߞߍߕߐ߫ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߛߍ߱ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߖߐ߲ߝߐ߲߫ ߦߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߛߎߞߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߊ߬ ߘߊߡߌߣߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ «ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߞߍ߲ߘߍ» ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߞߍ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߎ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߟߕߌߞ ߞߐ߰ߖߌ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫. ߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߑߞߐߝ߭ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߦߋ߲߬ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫.

ߞߊߙߏ ߏ߬ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߛߊ߲ߘߐ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߘߊ߯ߘߐ ߡߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯-ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߊ߬ߥߛߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߙߐߛߑߕߐߝ߭ (ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߙߑߝ߭ߍ߲ߞߝ߭ߏ-ߟߖ߭ߏߝ߭ߦߊ߫ ߟߎ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߐ ߝߍ߬ ߘߐ߲ߓߊ߯ߛ. ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߜߘߋߕߌ߮ ߛߋߡߌߦߐ߲ ߕߌߡߏߛ߭ߋ߲ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߝߊߙߌ߲߫-ߞߟߍߕߌ߮ ߞߙߌߟ ߡߐߛߑߞߊߟߋ߲ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ߦߙߐ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬ ߘߏ߬ߣߍߕߑߛߞ ߞߐ߬ߘߎ߮ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߞߍ߬ߟߍ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߊ߫߸ ߡߐߛߑߞߊߟߋ߲ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߊߞߎ߲߫ (tête de pont) ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߌߖ߭ߌߎߡ߸ ߞߵߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߆߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߡߊߓߍ߲߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߊߟߏߡߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߘߊߞߎ߲ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߏ߬ߣߍߕߑߛߞ ߓߊ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߑߕߊߟߌߣ ߖߎ߬ߛߎ ߟߐ߬ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߔߊߝ߭ߑߟߏߜ߭ߙߊߘ ߣߌ߫ ߛߌߣߍߟߑߣߌߞߝ߭ߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߟߊߜߏ߲ߜߏ߲߫ ߞߊߙߑߞߐߝ߭ ߣߌ߫ ߔߏߟߑߕߝ߭ߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߑߞߐߝ߭ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߢߍߓߌߟߊ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߁߉߄߂ ߕߙߊߓߊ ߁߅ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߟߊߘߍ߰ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊߦߌߘߊ߫. ߕߙߊߓߊ ߂߀ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߘߏ߫ ߡߊߞߟߌ߫ ߞߎߔߌߦߊ߲ߛߞ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߣߊ߬ߕߐ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߓߟߏ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߘߊ߯ߘߐ ߘߌ߫߸ ߝߊߙߌ߲߫-ߞߟߍߕߌ߮ ߌߝ߭ߊ߲ߣ ߓߊߜ߭ߙߊߡߌߦߊ߲߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߡߊߞߟߌ߫ ߡߐߛߑߞߎ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊߞߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߏߣߌ߲߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫. ߛߏߝ߭ߌߦߋ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߓߊߙߑߝ߭ߋ߲ߞߝ߭ߏ߫ ߣߌ߫ ߝ߭ߏߟߑߛ߭ߊ߲ߛߞ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߘߓߊ߬ߕߊ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߑߕߊߟߌߣ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߊ߯ߘߐ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߡߊߡߙߊ߬ߓߊ߯ ߕߌߡߏߛ߭ߋ߲ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛߑߕߊߝ߭ߑߞߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߟߊߓߊ߲ ߏ߬ ߞߟߋߞߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߇, ߁߉߄߂ ߟߊ߫.

ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

߁߉߄߂ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߁ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߟߊߘߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߂߁߭ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߣߌ߬ ߛߋ߰ߦߌ߲߬ߠߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߃߈߲ ߣߌ߫ ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߁ ߡߊ߬߸ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߂߁߭ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߂߃߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬߸ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߂߆߉ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫. ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߕߌ߮ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߛߓߊ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߕߌ߮ ߛߊ߬ߝߌ߬ߝߌ߬ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߕߌ߮ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߂߇߀߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߢߐ߰ߢߐ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߟߊ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߂߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߓߏߜ߭ߑߘߊߣߏߝ߭ߑߞߊ߫. ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߟߊߘߊ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߅߇߲ ߣߌ߫ ߉߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߃߀߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߕߌ߮ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏ߬ߟߏ߲߫ (ߓߙߌߜ߭ߊߘߌ߫) ߞߋߟߋ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߂߄߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߕߊ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߏ߬ߟߊ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߅߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫. ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߟߊߘߊ ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߫ ߕߊ߲ߣߌ߬ߞߋߟߋ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߞߎߘߍ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌߦߊߦߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫.

ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߛߏ߲߯ߘߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߎ߲߫ ߘߊ߫ ߙߊߛߑߔߎߕߌߛߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߘߎ߰ ߜߋ߲ߘߋߞߙߋ ߟߎ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߏ߬ߙߏ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߕߙߊ߬ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߣߐ߯: ߞߟߊߘߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߣߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߎߡߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߞߊ߲߬. ߦߙߊ߬ߞߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ ߛߊ߲ߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊߘߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߖߊߡߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊߝߏߦߊ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߊߥߟߌ߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߙߊ߲ߞߊߟߌ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲ (fauteuil) ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߢߊ߬ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߊߟߋߞߑߛߊ߲ߘߙߌ߫ ߝ߭ߊߛߌߟߌߋߝ߭ߛߑߞߌ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߌߘߐߛߓߍ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߓߊߏ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߛߏ߬ߓߌ߬ߟߌ ߕߜߋ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫. ߡߐߛߑߞߊߟߋ߲ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߃߈߲ ߠߎ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߖߊߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߟߊߘߊ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߟߐ߯ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߢߍ߫ ߗߍ߬ߟߊ߬ߘߍ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡߊߞߴߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߓߙߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߗ߭ߍߙߑߡߊߣߌ߲߫ ߝߊߛߌߛߌ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߟߊ߫.