ߞߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲

ߞߊ߲߫ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߥߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߞߘߐ߫

ߞߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߱ ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߘߏ߫ ߥߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬. ߞߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߊ߫، ߥߟߵߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߢߊ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲ߜߍ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߞߊ߲ߜߍ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߝߋߝߋ߫، ߞߎ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߥߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊߞߵߊ߬ ߟߊߓߐߞߏ ߘߐ߫ ߞߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߊ߫. ߞߊ߲߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߲߬ߡߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߡߊ߬، ߦߏ߫ ߞߊ߲߫ ߗߏ߯ߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ ߢߣߊߡߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫، ߞߊ߲ߜߍ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߞߊ߲ߜߍ ߟߊ߫، ߞߊ߲߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߲߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߘߌ߫ ߓߌ߬، ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߲߫ ߞߐ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߌߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߡߌ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬.

ߞߊ߲߫ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲
Conlangflag.svg
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߞߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫:

ߞߊ߲߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߲߬ߡߊ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߊ߫.

ߞߊ߲߫ ߗߏ߯ߦߡߊ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߞߌߦߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߞߊ߲: ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߢߍߥߟߊߦߊ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߣߐ߲߰ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬.

ߞߏߟߌ߫ ߞߊ߲: ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߌߟߌ߫ ߜߎ߲߬ߣߎ߲߬ߡߊ (ߘߏ߲߰ ߓߟߏߡߊ߬) ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߞߊ߲߫ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ (ߞߎ߲߭)ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߊ߲߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߲߬ߡߊ ߟߊߓߐ߫ ߞߎ߲ ߠߋ߬:

  • ߞߊ߲ ߝߐ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ. ߞߊ߲߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߲߬ߡߊ ߖߎ߭ߕߍ߰ߣߍ߲ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߏ߬ ߟߋ߫ ߓߟߏߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߟߞߊߟߌߦߊ ߡߊ߬، ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߘߐ߫. ߞߊ߲߫ ߝߏ߲߬ߘߏ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߌߛߑߔߋߙߊ߲ߕߏ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߔߟߏߦߌߞߊ ߟߎ߳ߕߥߌߞ ߟߋߗ߭ߑߖ߭ߋߙ ߖ߭ߊߡߊ߲ߤߏߝ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߁߈߈߀ ߸ ߞߏߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߜߊ߬ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߌߛߑߔߋߙߊ߲ߕߏ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬، ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߓߊ߲߫ ߞߐ߫ ߊ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫، ߤߊ߯ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߦߏ߫ ߞߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߋ߬.
  • ߞߊ߲߫ ߓߛߌߞߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߘߊ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ߫ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬، ߞߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߞߏߛߐ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߌ߬ߣߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߙߌ߬ߕߊ߲߬ߓߊ߬ߞߊ ߡߟߋߞߎߦߟߊ ߖ. ߙ. ߙ. ߕߐߟߑߞߌߦߌߍ߲[߁] ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ߬ ߞߝߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߟߊߕߌ߯ ߞߐ߬ߦߌ߬ߣߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌߟߌ߲ߜ߭ߏ߲߫ ߞߊ߲ ߸ ߡߊߙߞ ߎߞߌߙߣߘ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߔߙߊߡߎ߲ߘ ߔߌߞߑߕߙߌߛ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߑߕߊߙ ߕߙߌߞ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߘߐ߫.
  • ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߸ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߐ߫. ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߏ߬ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߌߞߑߛߌߜ߭ߙߊߡߊߕ ߘߌ߫ ߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖ߭ߏߙߑߖ߭ߌ ߖߊ߯ߓߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬، ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߞߘߐߓߐߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߣߏߓߏ ߜߐ߲߭ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߣߏߓߏ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߘߎ߮ ߗߏ߯ߦߊ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߞߊ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊߓߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߡߐ߰ߞߊ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ߞߊ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߟߋ߬ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߓߍߘߋ߲ߥߟߊ ߞߊ߲߬ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߸ ߛߓߍߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐߓߐߟߌ߫ ߢߍߛߐ߲ߡߊ߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߜߐ߲߭ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߸ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߐߡߌߟߊ߲ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߞߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߌߛߑߔߋߙߊ߲ߕߏ

ߍ߲ߕߍߙߑߟߌ߲ߜ߭ߑߥߊ

ߌߘߏ

ߝ߭ߏߟߊߓߎ߳ߞ

ߣߏߝ߭ߌߦߊߟ

ߞߊ߲߫ ߓߛߌߞߌߣߍ߲ ߠߎ߬ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߌߟߌ߲ߜ߭ߏ߲߫

ߞߋߣߌ߲ߦߊ

ߛߌ߲ߘߊߙߌߣ

ߘߏߕߊ߯ߙߊߞߌ

  1. ߖߐߣ ߙߏߣߊߟߘ ߙߌߦߍߟ ߕߐߟߑߞߌߦߌߍ߲