ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜ߭߭ߙߋߜ߭ߏߙߌߦߊ߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߎߟߌߦߊ߲ ߣߌ߫ ߛ߭ߌߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߞߊߙߏ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߲߭ ߞߊߙߏ ߓߍ߯߯ ߘߐ߫ ߛߘߎ߬ߡߊ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߛߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߂߈ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߖߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߂߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߕߐ߮ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߐ߮ (ߝߋߝ߭ߙߌߦߋ / ߝߍߓߌߙߌߐߙߋ) ߕߐ߮ ߓߐߣߍ߲߲߫ ߦߋ߫ ߙߐ߬ߡߎ߲߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߍߓߙߌߐߙߌߎߛ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߍߓߙߎߊߙ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߜߍߞߟߐߦߊߟߌ ߘߌ߫. ߝߍߓߙߌߊ ߦߋ߫ ߓߍ߲߲߲߲߬߬ ߠߊ߫ ߙߐ߭߭ߡߎ߲߬߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߝߍߓߙߌߊߙߌߛ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߙߐ߭ߡߎ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߘߐ߫.