ߞߐ߬ߙߌߙߊ߫ / ߘߎ߱ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߂߇ ߂߇߇ ߠߋ߬ ߘߌ߫  ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߌ ߟߐ߲ߕߊ߫ ߛߓߍ ߦߊ߲߬

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲

ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫

ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬