ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

 
ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߡߢߐߞߘߐ

ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߰ߦߊ ߘߐ߫. ߥߟߊ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ. ߊ߬ ߛߊߓߎ ߦߋ߫ ߡߢߐߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߣߍߛߋߙߌߦߊ ߜ߭ߣߏߙߋߦߊ

ߓߣߊ߬ ߞߟߊߞߟߊߡߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߲߭ ߛߐ߰ߙߐ߬ߢߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߰ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߦߏ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߒ߬ߠߊ ߦߏ߫ ߞߊ߬ ߝߙߐ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߙߋ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߡߊߕߊ߮ ߟߊ߫. ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߫ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߝߙߋߞߋ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߣߺߴߊ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߛߎߣߊ߫ ߥߙߏߝߋ ߟߝߊ ߛߊߓߎ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫

ߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߢߊ ߣߺߴߊ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߢߊߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߡߐ߰ ߣߺߴߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߓߊ߯ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߺߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߌ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߕߍ߫ ߸ߊ߬ ߡߢߐߞߘߐ ߕߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߌ ߓߟߺߴߏ߬ ߘߌ߫ ߗߊߺߎ߫ ߦߏ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߸ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߓߘߐ߬ߣߍ߲ ߥߟߊ߫ ߜߊ߬ߦߌ߬ߣߍ߲ ߞߊ߫ ߢߌ߲߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߕߍ߫ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߘߐ߫.ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߗߏ߮ ߡߊ߬ ߸ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߖߡߊߣߍ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ ߸ߗߍ߬ ߞߏ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ ߞߏ ߝߘߌߣߍ߲߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߌ߭ ߦߋ߫ ߛߊ߲߭ ߂߀ - ߂߅ ߘߐ߫.ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߢߋߙߌ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߺߴߊ߬ ߣߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ.

ߊ߬ ߞߎ߲߭ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߢߐ߰ߦߊ ߥߟߊ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߣߌ߫ ߟߊ߬ߕߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ ߕߍ߫ ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߒ߬ߠߊ ߦߏ߫ ߞߊ߬ ߝߙߐ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߙߋ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߦߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߡߊߕߊ߮ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߢߋߙߌ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߺߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߺߴߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߦߺߴߊ߬ ߓߊ߫ ߟߊ߫

 
ߘߋ߲ߢߋߙߌ߲ ߓߘߊ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߏߦߟߌ߫ ߕߎߡߊ

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߞߟߌߟߊߞߐ߮ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂ ߤߊ߲߯ ߕߟߋ߬ ߇. ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ : ߣߌ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߘߺߵߊ߬ ߞߊ߲ߝߟߊ ߟߊ߫ ߥߟߺߴߊ߬ ߞߐߡߊߕߊ߯ ߦߌߟߊ ߊ߬ ߛߍ߯ߛߍ߯ ߜߏߡߊ߲߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߺߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߓߏߟߌ ߘߌ߫. ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫.߸ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߏ߬ߛߏ߫ ߟߎ߬ ߓߘߊ. ߣߺߴߏ߬ ߕߍ߫ ߸ߊ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ :

ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߡߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߞߏߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߖߌ߫ ߜߍ߫ ߓߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߖߌ߫ ߛߊߦߌߡߊ ߛߎ߯ߣߊ߫ ߥߙߏߝߋ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌߡߌ߲ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߊߞߏߟߐ߲ ߛߎ߯ߣߊ߫ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ.

ߡߏ߬ߛߏ߫ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߸ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߘߌߡߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߦߏ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߸ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߍ߯ߛߍ߯ߟߌ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߢߊ߬ ߟߊ߫.ߊ߬ ߘߌ߫ ߘߌߡߊ߲߫ ߝߕߌߣߍ߲߫ ߠߊߞߏߟߐ߲߫ ߛߎ߯ߣߊ߫ ߞߍ߫ ߕߎߡߊ. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߛߏ ߟߝߊ߫ ߝߍ߯ߦߊߓߟߏߡߊ߬ (ߝߍ߲ߡߊ߲) ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍ߭ ߣߌ߫ ߞߋߙߋ߲ ߣߺߴߊ߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߟߊߛߋ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߊ߬ ߞߏ߬ߣߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߘߌߦߊߞߘߎ ߣߌ߫ . ߓߎߝߊ߲ ߞߟߊߞߟߊߦߊ߫.

ߘߋ߲ߢߋߙߌ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߣߌ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߛߏ߬ ߞߣߐߡߊ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߘߋ߲ߢߋߙߌ߲ ߝߣߊ߫ ߦߺߴߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߏߦߟߌ߫ ߕߎߡߊ.ߣߺߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߸ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߙߌߞߙߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߋ߲ ߠߊ߫ (ߝߎߦߋ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߟߊߞߟߊߦߟߊ߫.