ߛߎ߲ߞߎ߲ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߞߏߢߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ ߘߌ߫ ، ߞߍ߲ߘߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ،ߣߌߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ lߞߏߢߊ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߘߎ߱ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ߸ ߣߌߡߊ ߛߎ߯ ߈߀߀߀߀߀߀ ߟߋ߬ ߟߊߞߏߟߐ߲ߣߍ߲߫ ، ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߕߟߊ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ :

ߣߌߡߊߞߊߙߊ߲
ߟߐ߲ߞߏ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬, academic discipline, academic major, specialty, field of study
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲natural science ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫evolution, biological nomenclature ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Practiced bybiologist, biology student ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Studieslife, organism ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of biology ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߟߐߡߊ : ߢߍߣߌߡߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

 
ߢߍߣߌߡߊ ߟߎ߬

ߢߍߣߌߡߊ ߟߎ߬، ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߧߊ ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߢߐߛߌߟߞߊ ߟߎ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߥߐ߯ߙߐ߫:

ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

߁. ߖߟߎ߬ߙߋ߲߬ߡߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

 
ߖߟߎ߬ߙߋ߲߬ߡߊ ߟߎ߬

ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߟߎ߬ߛߋ߲߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߖߡߊ߬ߓߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߢߊߝߍ߬ ߢߐ߲߯ߢߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߣߊߙߊ߲ߕߌ ߘߌ߫ ߣߌߡߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߢߐߛߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߘߐߕߍ߰ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߸ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߘߌ߫ ߘߐߕߍ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߌ߫.

߂-ߖߙߎߡߎ߲ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ =ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߜߟߏ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߙߎߡߎ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߡߌߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߰ ߣߌߟߊߞߟߌ߫ ߟߴߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߖߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߌߡߊ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߕߐ߰ߕߐ߰ߣߍ߲ ߢߐߛߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߡߢߐߞߘߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫.

߃-ߝߘߊ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ߯ߙߊ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߖߌ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ߞߌߢߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : ߛߐ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߰ߓߊߟߌ ߟߎ߬.

߄- ߥߎߢߊ߲ߢߐߛߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߞߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߛߋ߲߬ ߢߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐ߫ ߢߐ߯ߢߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߕߟߎߖߌ߫ ߕߏ߲ߘߋߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߓߍ߯ ߞߣߐ߫ ، ߝߊ߬ߘߊ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߟߏ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.

߅- ߞߌ߬ߛߍ߬ߣߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߣߊߙߊ߲ߕߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߘߋ߲ߓߊߟߋ߲ ߢߐߛߌ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

߆- ߢߊߛߌߟߡߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߘߌ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߕߍ߰ߕߍ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߫ ߕߏߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߬ߘߌ ߘߐ߫ ߛߎ߬ߣߐ߰ ߖߊ߲ߞߊߙߏ ߢߐߛߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬.

ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߞߐߣߌߡߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ߫ ߘߋ߲߬ߞߊ߬ߟߋ߲߬ ߥߙߍ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߜߛߏߞߙߏ ߟߎ߬ ߥߟߊ߫ ߜߛߏߜߛߏ ߟߎ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫


߁- ߞߐߣߍ߯ߙߋ߲ߒߕߊ߲ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߐߣߍ߯ߙߋ߲ߒߕߊ߲ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߕߐ߮ ߖߌ߬ߦߊ ߝߊ߬ߓߏ߲߬ ߟߊߞߏߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߣߍ߲
ߛߋ߲߬ߜߙߍ߬ߡߊ ߟߎ߬ Insecta   ߁߀߀߀߀߀߀
ߜߙߋߢߊ߰ߙߊ ߟߎ߬ Arachnida   ߁߀߂߂߄߈
ߜߊߞߌ߬ߛߊ ߟߎ߬ Mollusca   ߈߅߀߀߀
ߥߐ߲߬ߓߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ Crustacea   ߄߇߀߀߀
ߣߏ߰ߥߏ߬ߡߊ ߟߎ߬ Anthozoa   ߂߁߇߅
ߕߎ߲߬ߓߎ ߟߎ߬ Onychophora   ߁߆߅
ߢߊ߰ߙߊߢߊ߰ߙߊ ߟߎ߬ Xiphosura   ߄
߆߈߆߅߈
ߡߎ߰ߡߍ: ~߁߃߀߀߀߀߀

ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :ߝߟߐߡߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ :

ߏ߬ ߟߎ߬ ߜߊ߲ߜߊ߲ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߞߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߐ߰ߡߊ߲ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߊߖߌ ߞߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝߏ߰ߝߏ߰ߙߋ߲ ، ߣߌ߫ ߓߘߍ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߬ߟߌ߬ ߝߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐߟߊ ߥߏ߬ߓߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߔߊ߲ߕߊ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߞߏ߫(ߥߏ߬ߝߘߎ) ، ߊ߬ߟߎ߬ ߘߊ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߘߊ ߓߍ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ، ߏ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߢߐ߲ߛߐ߲߫ ߖߊ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ :

ߝߟߐ: ߖߌߛߊ߬ߙߋ߲ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߢߊ ߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߧߊ ߡߊ߬.

ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߖߌߡߌ߬ߘߌ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߟߌߡߘߌߟߡߊ ߟߋ߬ ߝߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߟߌߟߌ߲ߠߡߊ ߖߌ߰ ߖߌ ߞߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߞߙߎ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

ߛߓߊߣߊ߲ : ߛߊ߬ߖߌߡߌ߬ߘߌ ، ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌߛߊ߬ߙߋ߲ ߣߌ߫ ߖߌߡߌ߬ߘߌ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬ ߛߐ߲߬.

ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ : ߣߌߦߙߌ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߙߌߟߡߊ ߟߋ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߐ ߔߊ߲ߕߊ߲ߞߊߟߊ߲ ߢߊߝߍߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߊߣߊ߲ߕߎ߫ ߖߟߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ : ߝߟߐ : ߘߍ߯ߣߍ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߎ߯ߛߊ ، ߘߍ߯ߣߍ߲߫ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߟߏ ߝߘߊߟߡߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐߣߐ߲߫ ߗߋ߲߰ߓߊ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫

ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߥߊߢߌ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߝߘߊߛߎߟߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߥߐ߲߬ߓߐ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߣߙߊߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ ߠߊ ߟߋ߬ ، ߝߎ߬ߘߎ ߣߌ߫ ߣߏ߱ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ، ߊ߬ ߛߎ߮ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ : ߖߌߖߎ߯ߙߎ ߟߊߞߘߎ߬ߣߍ߲ ، ߖߌߕߎ߲߬ߓߎ ߜߎߟߎ߲ߞߎߣߍ߲ ، ߖߌߟߏ߬ߟߏ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߫ ߟߏ߬ߟߏ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ، ߖߌߝߏ߬ߟߊ ߓߌ߲ߠߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߓߊ߭ߝߏ߬ߟߊ ߞߟߊߥߎ߫ ߢߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߢߊ߯ߙߊߞߙߊ߫ .

ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߟߏ߬ ߞߏ ߢߊ߫ ߕߍ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߡߊ߲߬ ߦߏ߫ ߛߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߢߟߋߢߟߋ ߟߎ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

ߝߟߐߡߊ : ߕߎ߲߬ߓߎ߬ ߜߎߟߎ߲ߞߎ ߟߎ߬ ، ߢߐ߲ߛߐ߲߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߣߊߙߊ߲ߕߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߬ ߡߊ߲߮ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲ߞߊ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߞߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߕߎ߲߬ߓߎ߫ ߝߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߫ ߘߎߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߏ߬ߘߊ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߣߊߙߊ߲ߕߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߛߓߊߣߊ߲ : ߕߎ߲߬ߓߎ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߞߏ߬ߦߌ߬ߣߍ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߢߐ߲߯ ߘߊ߫ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߎ߱ ߘߐ߫ ، ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߌ߫ ߘߎߡߊ߲ ߘߐ߫ ߦߏ߫ (ߣߏ߬ߘߌ) ، ߘߏ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߡߊ߲߰ߡߊ߲߰ߓߊ ߟߋ߬ ߸ ߜߟߏ߬ ߓߘߍ߫ ߕߍ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߢߍߡߊ߬ ، ߛߏ߬ߓߏ ߏ߬ ߡߊߛߕߎ߬ߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߘߊ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߜߊߞߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߯ ߛߓߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

ߝߟߐ :ߝߘߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬

ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ : (ߞߊ߬ߞߟߏ )، (ߥߏ߬ߦߊ ) ، (ߞߐ߬ߘߏ ) ، (ߞߊ߬ߝߘߊ ) ، (ߞߌߓߊߟߎߟߎ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߘߊ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߣߐ߫.

ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߝߘߊ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߡߊ

ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߝߊ߬ߘߊ ߕߙߏ߬ߞߋ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߞߙߋߞߕߋ ، (ߞߐ߭ߣߌ߬ߛߌ ) ، ( ߖߌߕߟߏ)، ( ߖߌߞߐ߬ߕߐ) ، (ߖߌߞߙߋߞߕߋ).

ߛߓߊߣߊ߲ : ߞߎ߲߬ߛߋ߲߬ߡߊ ߟߎ߬

ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߭ ߠߊߡߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߛߋ߲߬ ߖߊ߲߫ ߢߊ߯ߙߊߞߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫ (ߢߏ߯ߙߏ) ، (ߖߌߢߐ߬ߡߘߍ )، ( ߖߌߞߊ߲ )، ( ߢߊ߯ߙߊߞߊ߬ߙߌ ) ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߋ߲߫ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ :

ߝߟߐ : ߥߐ߲߬ߓߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ،

ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߓߘߍߞߍ߭ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߊ ߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߸ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߦߏ߫ (ߖߌߕߐ߲߭ ) ، (ߖߌߝߙߍߞߍ ) (ߖߌߞߐ߬ߛߐ߲ )، (ߛߐ߲߬ߛߐ߲ ) ، (ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߜߙߍ ) ، (ߥߊ߲߬ߞߏ߲ ).

ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߛߋ߲߬ߡߛߍߛߍ ߟߎ߬

ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߠߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ، ߞߵߊ߬ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߛߊ߲ߞߎ߬ߟߎ ، ߡߐ߬ߟߐ߲ߞߐ߲߬ߕߌ߲ ، ߛߊ߬ߡߊߣߊ߬ߘߊ.

ߛߓߊߣߊ߲ : ߜߙߋߢߊ߰ߙߊ ߟߎ߬ ،

ߞߓߊ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫ ( ߞߐ߬ߛߐ߲ ، ߖߐ߲߬ߞߐ߲߬ߞߐ߲ ، ߕߊߟߏ߲ߕߊߟߏ߲ ، ߞߙߊ߬ߕߟߊ߬ߡߌߣߌ߲ ، ߝߘߍ ، ߝߍ߬ߘߍ߬ߜߍ߬ߟߋ߲ ، ߘߎ߭ߘߎ߭).

ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ : ߛߋ߲߬ߜߙߍ߬ߡߊ ߟߎ߬ ،

ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߲߭ ߠߎ߬ ߆-߆ ߘߌ߫ ، (ߘߊߓߍ߲߫ ߃-߃) ، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ، ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߌߡߊ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߇߇߀߀߀߀߀ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߄߅߀߀߀߀، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲߬ ߛߋߦߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ :

ߝߟߐ : ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ، ߥߟߊ߫ ߓߏ߬ߓߘߊ߬ ߛߌߡߊ ߟߎ߬ ، ߞߊ߬ߡߊ߲߬ ߕߴߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߞߊ߫ ߘߐ߯ ߦߏ߫ ߢߌߡߌ߲ ، ߛߡߊߞߏ߬ߙߏ ،ߞߏߟߌ ، ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߜߊ.

ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߞߓߊ߬ߓߊߙߊ߲ߕߏ ߟߎ߬ ، ߞߊ߬ߡߊ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫ ߢߊ߬ߡߊ߲ߢߐ߲߬ߞߐߟߌ߲ ، ߕߐ߲߭ ، ߖߏ߬ߟߏ߲ ، ߞߙߍ ، ߢߐ߬ߡߘߍ.

ߛߓߊߣߊ߲ : ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߕߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߝߟߍߝߟߍ߫ ߣߍ߲߬ ߠߊ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬ ، ߦߏ߫ ߕߋ߬ߟߋ߲ߓߊ߲߭ ، ߞߙߎߞߙߎߟߋ߲ ، ߘߎ߲߭ ، ߘߊ߬ߓߌ.

ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ :ߞߓߊ߬ߝߛߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߓߊ߬ ߣߊ߰ߣߌ߲߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߘߐߞߢߊ߫ ߦߏ߫ ߞߐ߭ߥߎ߬ߟߎߓߊߙߌ߲߫ ،ߛߏ ، ߕߙߏ߬ߜߋߘߋ߲ ، ߓߙߌ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߓߊ߬ߣߙߌ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߎ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ (ߛߎ߯ߦߊ߫ ߈߀ ߀߀߀) ، ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߞߓߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߓߊ߬ ߄-߄ ، ߞߘߐߕߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߝߟߍߝߟߍ߫ ، ߦߏ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ߞߟߌ ، ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߊ ، ߓߏ߬ߕߊ߬ߟߊ، ߜߊ߲߬ߘߍ߬ߕߎߓߊ߲ߣߍ߲.

ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ :ߞߓߊ߬ߝߟߍߝߟߍ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߓߍ߯ ߝߟߍߝߟߍ ߟߋ߬ ، ߦߏ߫ ߘߏ߲߬ߘߏ߰ߟߌ ، ߟߞߌߛߍ ، ߞߊߡߋߙߋ߲ߞߌ߬ߘߌ߲ ، ߘߎ߬ߣߎ߲ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ.

ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ : ߞߓߊ߬ߡߎ߰ߡߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߢߍ߯ߙߍߣߍ߲߫ ߞߐ߬ߟߐ߫ ߗߋ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ : ߦߏ߫ ߝߙߌߝߙߌߟߋ߲ ߠߎ߬ ،ߝߘߍߝߘߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ، ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߖߟߐߞߌ߫ ߞߊߙߌ ߟߊߘߊ߲߫ ߠߊ߫.

ߛߋߦߌ߲ߣߊ : ߞߓߊ߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ ߓߘߍ ߟߋ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ، ߞߘߎߡߊߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߜߘߍ߫ ߟߊߡߊ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߐ߲߬ ߝߌߚߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߜߊ߲߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫ (ߛߏ߬ߛߏ ، ߟߌߡߐ߮ ، ߛߌߞߟߌߓߊ ، ߟߍ߲ ، ߛߌ߰ߕߍ߲߮ ، ߕߎ߬ߝߍ) ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߗߌ߲ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫.

ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߦߋ߫ ߢߊ߰ߙߊߢߊ߰ߙߊ ߟߎ߬ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ : ߁߭-ߞߓߐ ߟߎ߬. ߂߲ - ߝߌߢߊߝߌߢߊ ߟߎ߬ ، (ߞߊ߬ߡߊ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߟߌߡߐ߮ ، ߕߐ߲߭ ، ߛߏ) ߃߲-ߜߙߋߢߊ߰ߙߊ ߟߎ߬ ،(ߞߓߊ߬ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫ ߡߣߍߡߣߍ ، ߞߐ߬ߛߐ߲ ، ߣߊߙߏ߲߬ߣߍ߲ ، ߢߌߡߌ߲) ߄߲-ߖߌߢߊ߰ߙߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߦߏ߫ (ߥߊ߲߬ߞߏ߲ ، ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߜߙߍ ، ߛߐ߲߬ߛߐ߲)

߂.ߞߐߖߟߎߡߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߣߍ߯ߙߋ߲ߒߕߊ߲ ߣߌ߫ ߞߐߣߍ߯ߙߋ߲ߡߊ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߖߟߎ߬ ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߞߐߣߍ߯ߙߋ߲ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߖߌߕߊ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐ߫ .

߃.ߞߐߣߍ߯ߙߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߐߣߍ߯ߙߋ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߞߙߎ ߖߌ߬ߦߊ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߝߊ߬ߓߏ߲߬ ߟߊߞߏߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߖߊ߬ߕߋ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߣߍ߲ [߁]ߞߙߎ߫ ߡߎ߰ߡߍ
Anamniotelackamnioticmembraneso need toreproducein water Jawless ߖߍ߮   Myxini(hagfish) ߃߂߉߀߀
  Hyperoartia(lamprey)
Jawed   cartilaginousfish
  ray-finnedfish
  lobe-finnedfish
Tetrapods   ߕߏ߬ߘߌ ߟߎ߬ ߇߃߀߂ ߃߃߂߇߈
Amniotehaveamnioticmembraneadapted toreproducingon land   ߛߊߣߊ߲ߞߊߟߊ ߟߎ߬ ߁߀߇߁߁
  ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ ߁߀߄߂߅
  ߦߙߍߡߊ ߟߎ߬ ߅߅߁߃
Total described species ߆߆߁߇߈

ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߡߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߟߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߐ߯ (ߜߛߊߞߙߊ) ، ߞߊ߬ ߞߐߣߍ߯ߙߋ߲߫ ߖߟߎ߫ ߖߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߍ߫ ߜߛߊߞߙߊ ߏ߬ ߕߍߡߊ߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߟߌ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߟߊߕߋ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߜߋ߲ߛߋ߬ߙߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߰ ߊ߬ ߣߌߟߊߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߘߊߢߎ߯ߢߎ߮ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߖߍ߮ ،ߊ߬ ߘߊߟߌ ߘߌߣߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߏ߬ߘߌ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߣߌߟߊߞߟߌ߫ ߖߐ߬ߝߐ ߟߊ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߛߓߊ߬:

ߝߟߐ :ߞߏߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ، ߦߏ߫ (ߛߊߙߊ߲ߜߊ߬ߦߌ ، ߜߏ߬ߝߘߏ ، )

ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߓߛߊߟߡߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߣߌ߫ ߤߌ߲ߘߌ߫ ߟߋ߬ ، ߦߏ߫ (ߓߛߊߕߏߘߌ ، ߣߐ߲ߛߌ߲ߕߏߘߌ ، ߡߟߎ߬ߞߎ߬ߕߏߘߌ.

ߛߓߊߣߊ߲ : ߛߋ߲߬ߒߕߊ߲ ߠߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߐ߬ߣߐ߲߬ߞߐ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߛߌߣߊߛߌߣߊ߫ ، ߦߏ߫ ߛߊ߬ߕߏߘߌ ، ߥߟߊ߫ ߕߎ߲߬ߓߎ߬ߕߏߘߌ ߸ ߏ߬ ߛߌ߫ ߕߴߊ߲ ߓߘߊ ߦߊ߲߬.

ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߛߓߊ߬

ߝߟߐ :ߡߟߏ߬ߞߏ߬ߡߟߊߞߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߭ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߦߏ߫ ߕߎ߬ߘߎ ، ߝߎ߭ߓߊ߬ߟߌ ، ߜߊ߬ߘߊ ، ߝߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ، ߥߙߏ߬ߕߏ ، ߛߌ߲ߞߌ߲ ، ߓߎߙߊ ، ߡߊߣߌߢߊ߲ ، ߖߌߝߙߏ߬ߛߊ.

ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߓߛߊߟߞߊ ߟߎ߬ ، ߛߋ߲߭ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ (ߡߟߎ߬ߞߎ ، ߓߛߊ ، ߞߘߏ ، ߞߊߣߊ߲ ، ߓߊ߲߬ߓߊ ، ߞߊ߲߬ߖߏ ، ߣߐ߲ߛߌ߲ ، ߢߌ߬ߣߊ߲ߕߊ߰ߟߊ ، ߞߓߊ߬ߙߊ߲).

ߛߓߊߣߊ߲ : ߛߏ߬ߘߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ، ߝߊ߬ߘߊ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߜߊߞߌ߫ ، ߦߏ߫ (ߞߏ߲߬ߞߏ߬ߛߏߘߊ ، ߖߌߛߏ߬ߘߊ ، ߕߊߥߏ ، ߛߋ߲߬ߓߊ߬ ߛߏߘߊ)

ߞߊ߬ߓߊ ߟߴߏ߬ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߟߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߊߜߟߊ ߥߟߊ߫ ߣߐߡߌ߲ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߯ ߁߂ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲߬ ߛߋߦߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ :

ߝߟߐ : ߖߌ߬ߓߙߌ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ : (ߝߏ ، ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߋ߲ ، ߓߎ߬ߛߊߙߌ ، ߗߋߗߍ߭ ، ߛߐ߯ߛߐ߯ߓߊ ، ߞߐ ،)

ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߞߣߐ߬ߥߘߊ ߟߎ߬ ، ߦߏ߫ (ߓߌߓߌ ، ߥߘߊߛߊ ، ߘߏ߬ߞߙߏ ، ߞߏߞߏ ، ߜߌ߲߬ߜߌ߲ ، ߛߌ߲߬ߕߙߏߞߏ ، ߜߋ߲߬ߜߘߋ ، ߛߍ߯ߟߋ߲ ، ߞߐ߬ߡߐ߲߬ߛߌߙߊ߫).

ߛߓߊߣߊ߲ : ߛߌ߬ߛߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ، ߦߏ߫ ߛߌ߬ߛߍ ، ߥߐ߬ߟߐ ، ߞߊ߬ߡߌ߲ ، ߕߏ߬ߙߏߕߏ߬ߙߏ.

ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ : ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ : ߦߏ߫ ߓߌ߬ߘߌ߲ ، ߕߎߓߊ߲ ، ߔߘߏߔߘߏ ، ߓߙߋߕߋߓߌߘߌ߲ ، ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߌߘߌ߲.

ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ : ߥߙߐ߬ߛߐ߬ߣߙߊ ߟߎ߬ : ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߕߍߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߜߟߏ߬ߣߍ߲߬ ߝߟߍߝߟߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߦߏ߫ (ߘߐ߬ߞߎ ، ߓߙߎ ، ߕߐ߲߬ߞߣߐ ،ߛߏ߭ߖߍ߬ߣߍ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ ߛߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߓߊߙߌ߫ ߞߐ߬ߣߐ ߟߎ߬ )

ߥߐ߯ߙߐߣߊ߲ : ߦߙߌߡߊߝߍ߬ߙߍߜߍ߬ߘߍ ߟߎ߬ ، ߛߏ߬ߙߌ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߦߙߌ ߟߊ߫ ، ߦߏ߫ (ߛߏ߬ߟߏ ، ߜߊ߭ߜߊ߭)

ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ : ߕߏ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߍ߬ߟߍ߲ ߠߎ߫ ߖߊ߲߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߛߏߙߊߛߏߙߊ߫ ، ߦߏ߫ (ߕߏ߲߬ߜߊ ، ߛߊ߭ߞߎ߲߭ ، ߓߊ߬ߣߌߞߐ߬ߣߐ ،ߞߙߊ߬ߞߙߊ߬ߟߊ߬ߞߊߘߌ).

ߛߋߦߌߣߊ߲: ߗߏ߭ߗߏ߭ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߏ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߜߊ߲ߠߌ߲߫ ߠߊ߫ ، ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ ߘߐߓߎ߯ߣߍ߲ߓߊ߫ ߕߍ߫ ، ߦߏ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲ߞߐ߬ߣߐ ، ߕߎ߬ߙߎߞߎ߲߬ߓߊ ، ߡߌ߬ߣߊ߲߬ߣߌߞߐ߬ߣߐ ، ߞߐ߬ߣߐߖߏ߲߬ߞߊ߲ ، ߓߟߊ߬ߞߣߐ .

ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߖߌߛߋ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ، ߞߏ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߋߡߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ، ߘߊߢߎ߯ߢߎ߮ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : ߝߘߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߎ߲ߞߎ ߟߎ߬.

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߟߐ߲ߞߏ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߰ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ :

ߝߟߐ : ߘߊߕߌ߲ߕߊ߲ߡߊ ߟߎ߬

ߝߌߟߊߣߊ߲ : ߞߟߏ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߎ߬

ߛߓߊߣߊ߲ : ߟߓߍߟߓߍߡߊ ߟߎ߬

ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ : ߟߓߍߞߟߏߡߊ ߟߎ߬

ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ : ߣߌߟߊߞߟߌߝߌߟߡߊ ߟߎ߬ ، ߞߐߟߕߊ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߥߏ߲߬ߘߋ ߘߌ߫ ߸ ߖߐ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߘߊߢߎ߯ߢߎ߮ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߛߌ߲ ߠߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߡߌ߲߬ ، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߎ߮ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߟߊ߫ ߢߊ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ :

ߝߟߐ :ߕߐߙߐ߲ߡߊ ߟߎ߬ : ߕߐߙߐ߲ߞߋߟߋ߲ߡߊ ߣߌ߫ ߕߐߙߐ߲ߘߊߓߍ߲ߡߊ ߟߎ߬ (ߛߊ߱ ، ߝߊ߬ߟߌ)..

ߝߌߟߊߣߊ߲ :ߛߏ߬ߙߌ߲߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ : ߥߘߊ ߟߎ߬ : ( ߓߊߟߏߛߓߏߟߊ ߣߌ߫ ߛߓߏ߬ߘߊ߬ߥߎ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ، ߦߏ߫ ߖߊ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߟߎ).

ߛߓߊߣߊ߲ : ߓߊߟߏߓߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ (ߢߊ߬ ߘߐ߬ߢߌ߬ߡߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߎ߬ߣߙߊ ߟߎ߬ ، ߦߏ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߣߌ߫ ߛߏ߭).

ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ :ߢߊ߰ߙߊ߬ߘߊ߬ߥߎ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߰ߙߊߢߊ߰ߙߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߖߎ߯ߣߍ߲ ، ߕߌ߲߬ߓߊ.

ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ :ߞߙߋ߬ߕߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߴߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߙߋ߬ߕߎ߬ ߟߊ߫ (ߓߌ߲ ، ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߋ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߎ) ، ߦߏ߫ ߢߌߣߊ ، ߞߊ߲ߛߏ߬ߟߌ ، ߞߍ߬ߙߍ߲ ، ߓߊ߬ߟߊ ، ߛߊ߲ߣߍ߲.

߆߲- ߛߋ߲߬ߣߊ߰ߣߌ߲߬ߡߊ ߟߎ߬.

߇߲- ߛߋ߲߬ߝߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬.

߈߲- ߝߙߊߛߋ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ،ߏ߬ ߟߎ߬ ߖߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ ߘߐߝߘߍ߬ߣߍ߲߬ ߣߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߦߏ߫ ߝߙߊ߫ : (ߖߌߛߊ߬ߡߊ ، ߕߟߏߡߌ߬ߛߍ߲ ، ߖߌߣߍ߲߬ߡߟߍ ).

߉߲- ߥߙߐ߬ߛߐ߬ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߙߐ߬ߛߐ ߟߎ߬ ߕߍߟߊ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߝߟߍߝߟߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߕߙߏ߬ߕߙߏ߬ߟߋ߲ ، ߕߏ߲߬ߛߏ ، ߞߐߣߊ߱ ،.

߁߀߲- ߛߓߏ߬ߖߍ߮ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߌ ߘߐ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߖߍ߯ ߘߌ߫. ߦߏ߫ ߖߌߘߐߘߍ߬ߜߍ ، ߖߌߞߎ߲߬ߓߊ ، ߢߌ߲ߓߌ߬ߢߍ ، ߖߌߛߊ߬ߡߊ ، ߖߌߣߍ߲߬ߡߟߍ ، ߕߟߏߡߌ߬ߛߍ߲ ، ߖߌߟߍ߭ ، ߛߓߏ߬ߖߍ߮ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߖߌߡߐ߱ ، ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߭ ߣߌ߫ ߖߌߣߌ߬ߛߌ ߘߌ߫ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߲ ߠߋ߬ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ،.

߁߁߲ : ߛߌߞߟߌߡߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߙߍ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ ߠߊߡߌ߲߫ ، ߦߏ߫ ߛߏ߬ߓߏߘߐ߰ߞߎ ، ߓߟߊ߬ߜߐ߲ .

߁߂߲-ߖߎߝߊߓߘߐߡߊ ߟߎ߬ ، ߓߐ߬ߘߐ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߭ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߋ߲ ߓߌ߬ߟߴߏ ߘߐ߫ ، ߦߏ߫ ߞߍ߲ߙߍ߲߬ߓߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߖߟߎ߬ߡߊ .

߁߃߲- ߕߎ߯ߟߊߕߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ، ߢߌ߲߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߊ߫ ߸ ߦߏ߫ ߕߌ߲߬ߓߊ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߘߊ߬ߢߌߣߊ

߁߄߲- ߘߊߘߕߐߡߐ߲ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߏ߬ߓߏ ߣߌ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߊߥߎ߲߫ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ( ߡߐ߱ ، ߜߐ߲߭ ، ߓߙߌ߬ߝߌ߲ ، ߟߍ߭)

߁߅߲- ߜߏ߬ߦߏ߲ ߠߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߜߏ߬ߟߏ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߠߋ߬ ߜߊߞߌ߫ ߦߏ߫ : ߡߊ߬ߣߌ߲ ، ߜߊ߬ߟߌ߬ߡߊ ، ߟߍ߭ ، ߛߋ߲߬ߓߊ ، ߣߎߡߊ߲ߡߊ ߟߎ߬ ، ߦߏ߫ ߛߊ߬ߡߊ.

߁߆߲- ߢߊߕߍ߯ߘߐߡߊ ߟߎ߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ : (ߡߐ߱ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߟߏߣߊ߯ߣߌ߲ߡߊ ߟߎ߬ ،

ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߛߌߦߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ( ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ، ߝߘߊ߬ߜߍ ، ߝߘߊ߬ߥߎߟߋ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߛߊߦߌ).

ߓߟߏߣߊ߯ߣߌ߲ߡߊ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬ (ߛߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ "ߞߏ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫") ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬ "ߞߏ߫ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫" ߦߏ߫ ߥߏ߬ߘߏ߲ ، ߞߏ߲ߞߏߡߐ߱).

  1. ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߞߏߝߐ߫: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named IUCN1014