ߕߎߓߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߜ߭ߥߊߟ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߂߆ ߂߆߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߄ ߠߊ߫