ߖߌ߬ߣߍ߫

ߜߟߏ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫
ߖߌ߬ߣߍ߫
ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߡߊ߬ߛߙߋ
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ: "ߓߊ߯ߙߊ ߸ߕߋߟߋ߲ ߸ߢߐ߲߯ߘߍߡߍ߲"
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߦߙߐߦߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߞߊ߲߬
ߞߎߓߋߘߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫
ߘߎ߰ߓߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ߒߛߙߋߜߘߍ߬߸ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ߟߊߓߋ߬
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ
ߝߊ߬ߛߏ ߞߊ߲ߓߊ ߒߞߏ

ߔߎߟߊߙ

ߛߌߦߊ %߃߅.߆ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ

%߃߀ ߝߎߟߊ
%߁߇.߈ ߛߏ߬ߛߏ
%߄.߀ ߞߌ߬ߛߌ
%߅.߂ ߔߋ߬ߟߋ
%߇.߄ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫

ߞߊߦߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮

 •ߞߊ߲ߕߌ߮

 •ߞߏߕߌ߯ ߞߌߣߊ
ߞߊ߲ߓߍ߲

ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫

ߌߓߙߊߡߊ߬ ߞߊ߬ߛߏߙߌ߫ ߝߏߝߣߊ߫
ߞߕߌߛߋ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ
ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂/߁߉߅߈
ߝߊ߲߬ߝߘߊ

 •ߡߎ߰ߡߍ


ߞߎߘߍ߫ ߝ. ߂߄߅.߈߅߈

ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ

 •ߢߐ߬ߢߐ ߓߙߍ߬ߦߊ

߁߂ ߃߉߅ ߉߂߄

߄߀ ߞߎߘߍ߫ ߝ. ߘߐ߫

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲

 •ߡߎ߰ߡߍ
 •ߞߎ߲ߕߎߙߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲


ߘߟߊ߫ ߝߌ߲߬ߥߟߎ߫ ߂߄.߄߅߁
ߘߟߊ߫ ߂߀߃߉

ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߖߌߣߍ߫ ߝߊߙߊ߲
ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߙߍߘߍ +߀(UTC)
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ +߂߂߄
ߓߟߐߟߐߛߙߋ .gn

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ߜߍ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߟߋ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߊ߲߬ߓߐߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߦߴߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߬ߏ߫ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߣߌ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߦߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߕߟߋ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߐ߲ߓߌߕߌ߮ ߕߟߋ߬ ߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߉߅߈ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߮ ߕߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ .ߞߎߓߋ ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߕߐ߮߸ ߞߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߟߊ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ߡߊ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߓߐ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ ߦߏ߫ ߓߌߛߊߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߕߍߡߊߓߊ߲߯ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫..

ߘߎ߰ߞߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

 
Alpha Conde - World Economic Forum Annual Meeting 2012

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߕߊ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߥߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߤߊߡߊ߲߫ ߜߍߞߊ߲ߠߊ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎ߫ ߥߟߊ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߥߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߂߄߅߈߅߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߊ߲ߖߌ ߟߊ߫ ߓߐߙߐ߲ߘߐ ߛߊߛߌߦߊߦߊ ߘߌ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߊ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߕߍߡߊߓߊ߲߮ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߋ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߕߍߡߊߓߊ߲߮ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ ߓߛߌߞߌ߫ ߟߋ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߜߍߞߊ߲߫ ߟߌߤߟߊ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ ߞߊ߲߬ ߟߌߤߟߊ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫.

ߛߌߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߛߌߦߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߢߊ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߢߐ߲߰ߠߊ ߡߙߌߘߐ ߞߐ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߝߎߟߊ߫ ߛߌߦߊ߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߊߏ߬ ߛߌߦߊ߫ ߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ ߟߋ߫ ߝߍ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߌߟߊ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫߸ ߛߊ߬ߝߙߎߟߊߦߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌߦߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߒߞߏ߫ ߝߐߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߒߞߏ ߝߐߓߊߟߌ: ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߒߞߏ ߝߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬: ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߸ ߥߊߛߏߟߏ߲߸ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߸ ߖߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߸ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ߸ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߘߟߊߡߌߘߟߊ߫ ߕߍ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߒߞߏ ߝߐߓߊߟߌ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ߣߌ߲߬߸ ߛߏ߬ߛߏ߸ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ߸ ߞߌ߬ߛߌ߸ ߜߙߍ߬ߛߍ߸ ߕߐ߯ߡߊ߸ ߘߟߊߡߌߘߊ ߦߴߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ ߓߟߏ ߡߊ߬߸ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߦߋ߫ %߄߈ ߘߌ߫߸ ߛߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ %߁߀ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߬ %߂߃ ߦߋ߫ ߛߌߦߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ. ߓߎ߮ ߓߙߍ߬ߦߊ ߦߋ߫ %߂.߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߌ߭ ߕߍߡߞߊߒߞߋ ߦߋ߫ ߅߇ ߘߌ߫߸ ߅߅ ߗߍ߬ ߞߎ߲ߠߊ߫߸ ߅߇ ߡߛߏ߬ ߞߎ߲ߠߊ߫.

ߣߊߡߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߈߅ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ % ߁߀ ߦߋ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߬ %߅ ߦߋ߫ ߛߏߡߦߊ ߘߐ߫

ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߞߊ߲߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߛߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߛߌߦߊߓߏߟߏ߲ ߦߙߌߞߊ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬: ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߞߊ߲ ߒߞߏ߸ ߝߌߟߊߞߊ߲߸ ߜߙߍ߬ߛߍ߬ߞߊ߲߸ ߕߐ߯ߡߊߞߊ߲߸ ߞߛߌ߬ߞߊ߲߸ ߛߏ߬ߛߏߞߊ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߲ߘߎߡߊ.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߋ߬ ߜߋ߬ߞߋ ߣߌ߫ ߜߍ߬ߙߍߘߍ߭ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߕߟߎ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߕߎ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߘߍ߬ߞߟߏ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߣߌ߫ ߛߋ߭ ߣߌ߫ ߞߎ߫ ߛߣߍ ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߞߎ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫.

ߘߊ߬ߡߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߞߣߐ߬ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߛߌߓߟߏߡߊ ߞߊ߫ ߛߌߦߓߊ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߱ ߢߊߝߍ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ ߞߊ߲߬߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߝߋ߲ ߠߎ߫ ߛߏ߰ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐߞߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߙߐ ߡߍ߲߸ ߓߊߏ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߝߎߥߊ߲߫ ߢߊߘߊ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߓߟߏߡߊߛߌ߮ ߛߓߊߢߐ߮ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߟߋ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߝߎߥߊ߲ߓߐ ߘߐ߫ ߏߛߌߕߙߊߟߌ߫ ߞߐ߫߸ ߛߊߣߌ߲ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߣߌ߫ ߣߐ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߯ߖߎ߮ ߞߛߌ߬ߘߎ߰ ߡߙߊ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߞߎߡߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ:ߞߙߊߞߏ:ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ


ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߢߍߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߖߌߣߍ߫ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߣߴߊ߬ ߕߍߡߟߊ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߴߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߞߎߓߋ߫ ߢߊ߬ߣߌ߲߬ ߛߏߣߍ߲ߠߡߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߣߌ߫ ߡߊߟߌ߫ ߘߊ߲߬ ߠߊ߬ߝߊ߲ߝߍ߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߝߣߊ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߠߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߝߣߊ߬ߝߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߊ. ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߘߐ߬ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߛߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߫ ߘߐ߬ߣߍ߲߬ߘߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߌߙߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߕߎߝߌ߲ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߢߊ ߟߋ߬߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߬ߣߌ߫ ߞߛߌ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߯ߡߊ߫ ߣߌ߫ ߜߙߍ߬ߛߍ߬ߘߎ߯ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߟߋ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߞߐ ߟߊ߫߸ ߛߏ߬ߛߏ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߓߙߍ߬ߘߎ߯ ߡߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߙߌ߲߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߁߃߲ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫߸ ߝߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߁߆߲ ߣߌ߫ ߁߇߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ ߞߎ߲߬ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߭ ߟߊߘߏ߲߬ ߖߍߥߎߟߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߣߊ߬ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߛߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߝߊߣߍ߲ ߞߊ߲߬. ߝߣߊ߫߸ ߛߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߦߌߙߌ߲ߘߌ ߘߊߡߌ߬ߘߊ߫ ߓߌߦߊ߲ߓߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲߬ ߕߌߢߍ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߦߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߓߞߊ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߯ ߟߊ߲ߘߎߡߊ ߣߌ߫ ߡߞߌ߬ߝߐߙߍ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߝߊ߫ ߦߋ߲߬ . ߛߌߦߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐ߰߱ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߢߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߢߊ߬ ߣߌ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫߸ ߞߣߍ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߥߙߍ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߓߊߕߍ߫߸ ߛߌ߬ߛߋ߬ߟߊ߸ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ߫߸ ߤߊߡߊ߯ߣߊ߫߸ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߫߸ ߝߎߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫..

 
ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫

ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߏߙߌ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߈߀߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߡߣߌߢߊ߲ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߓߊߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߕߐ߬ߙߐ߲߫߸ ߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫߸ ߏ߬ ߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߖߛߎ߬ߟߊߕߍ߰ ߊ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߏߞߎߘߊ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߬ߡߊ߬ߦߊ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬. ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߐ߲ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߐߡߌ߲ ߞߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߬ ߜߐߞߎ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߓߊߕߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߝߙߍ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߛߏߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߝߌߟߊ߲ߞߊߝߏ ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ ߟߴߊ߬ ߥߟߌ߬ߕߐ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߡߏߙߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߞߣߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߫ ߒ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߣߍ߲߬ߘߐ߬ߣߍ߲߬ ߞߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߐ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߙߐ߲߬ ߣߌ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߎߟߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߖߐߡߌ߲ߢߐ߲߯ ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߞߎߘߊ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߣߊ߫ ߣߴߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߝߏ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߙߌ߲߬ߕߊߥߏ߫ ߥߎߟߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߖߐߡߌ߲ߢߐ߲߯ ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ ߓߊߙߌ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߴߏ߬ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߴߏ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߐߡߌ߲߫ ߕߎߡߊ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߌߡߊ߲ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߣߵߏ߬ ߘߟߊߛߌ߰ ߕߡߍߢߍ߬ ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߖߐߡߌ߲߫ ߢߐ߯ߦߊ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߍ߬ߡߌ߲ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫. ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߦߊ ߥߊ߬ߙߊ ߣߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߌߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊߒߖߘߍߟߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߖߎ߬ߛߎ ߟߐ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߓߊ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ ߠߴߊ߬ ߕߊ߫ ߜߋ߲߬ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߕߏ߲ߕߌ߯ ߛߌߦߓߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߕߊ߫ ߜߋ߲߬ ߘߐ߫ ߞߋߕߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߞߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߊ߬ ߡߏߙߌ߫ ߞߎ߲ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߝߟߐ߫. ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߘߏ߲߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߌߛߍ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߡߛߏ߬ߘߎ߯߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߝߐߓߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߞߊ߲߬ ߞߐߘߍ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߥߊߦߌߞߊ߫߸ ߖߊ߰ ߕߟߏߥߎߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߊ߬ ߢߊߞߕߐߡߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߙߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߗߋ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߦߟߍ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߞߊߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߝߣߊ߫ ߞߟߍ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬߸ ߏ߬ ߜߏ߬ߙߏ߲߬ߜߊߙߊ߲ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߁߈߲ ߟߊߓߊ߲ ߣߌ߫ ߁߉߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎ߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߓߟߏ߫߸ ߝߏ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߓߙߵߊ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߏ߬ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߞߍߕߐ߫ ߢߐ߲߯ߠߊߓߊ߲߫ ߞߟߍ ߘߌ߫ ߟߊ߲ߝߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߐ߲ߞߐ߲ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߦߊ ߤߊߞߟߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߞߟߍ߬ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ ߏ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊߕߊ߯ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߟ ߊ߫ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߕߍߕߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌ ߟߊ߫ ߜ߭ߊߓߐ߲߫߸ ߊ߬ ߛߊ߬ߦߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߴߊ߬ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ ߝߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߕߐ߬ߞߘߐ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߞߐ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߆߀ ߖߐ߲߬ߦߊ߫ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߓߙߌ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎߓߋ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫.

[߁]

  This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߍ

ߛߊ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬