ߞߎ

ߞߎߡߊߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߓߐߖߎ ߦߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߌ߫

ߞߎ/ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߎߣߎ߲߫ ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߖߏߣߊ߫ ߛߡߊ߬ߘߏ߲߬ߘߊ ߟߊ߫߸ߝߍ߲ߘߍ߲ߝߋ߲ ߟߌߟߌ߲ ߓߎ߬ߡߊ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲߫ ߞߎߕߊ߫ ߣߐ߲ߓߐߟߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߊ߬ ߟߌߟߌ߲߫߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߎ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫߫߸ߊ߬ ߛߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߝߟߍ߫ ،ߓߊ߲߬ߓߊ،ߜߊ߭ߙߊ،ߕߍ߲߬ߞߍߙߍ߲،ߥߙߊߞߊ،ߞߎߜߍ߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߬߸

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߊ߰ߓߊ߬ߦߊ ߠߋ߬߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߱ ߘߌ߫ ߞߎ ߞߏ߫ ߘߐ߫߸ߞߎ ߥߟߏߒߘߐ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߕߐ߬ߙߐ߲ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߟߋ߬.