ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫

Mohamed Sangaré

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߝߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߟߊ߲߰ߝߌ߬ߦߊ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ߛߐ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߫ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߈߃߀ ߟߊ߫ [ߞߺ ߜ ߅߉߅ [ߝߊ߲߭ ߝߍ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߢߊ߲߬ߓߟߊ߬ߘߎ߮ .

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫
Almamy Samory Touré.jpg
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߕߎߙߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ1830 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߓߋߟߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1900 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ ߘߌߦߊߒߖߏ߯ߟߋ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߖߝߐ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߙߊ߲߬ߛߍ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߝߊ߬ ߟߊ߲߬ߝߌ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߢߊ߫ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߝߊ߬ ߟߊ߲߬ߝߌߦߊ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߮ ߘߌߦߊ߫ ߘߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߣߌ߫ ߖߛߋ߬ ߘߊ߲ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߛߌ߬ ߞߙߎ ߛߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߏߝߋ߲ߦߟߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߘߎ߫ ߞߊ߬ ߖߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߬ ߕߌ߬ߢߍ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߜߐ߲߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߛߓߊߓߎ ߘߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߢߌ߲߬ߓߟߊ߬ߘߎ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ߞߍ߭ ߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߓߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߟߋ߫ ߘߐ߬߸ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߘߏߦߌ߲߫ ، ߓߊ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߛߏߣߍ߲߫ ߛߌߣߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߝߏ߬ߘߏ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߘߐ߸ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߦߌߟߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ߫ ߟߎ߬ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߢߊ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߖߎߕߍ߮ ߢߊ߫ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߣߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎ߬ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߲߬ߝߌߦߊ߫ ߡߛߏ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߵߊ߬ ߝߊ߬ ߜߊ߬ߟߏ߬ߡߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߍߜߟߍߦߊ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߫،ߏ߬ ߟߋ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߬ ߜߏߦߊ߫ ߗߍ߬ߡߐ߯ ߟߊ߲߬ߝߌߦߊ߫ ߢߍ߫ ߸ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߊ߲߬ ߊ߬ ߢߍ߫ ߸ߏ߬ ߓߊ߲߭ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ ߛߊ߲߬ ߡߊ߬߸ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߊ߬ ߓߊߙߌ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߞߙߎ߬ߞߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ ߟߥߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߕߎ ߞߘߐ߫.ߏ߬ ߞߍ ߘߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߛߊ߲߬ ߁߈ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߺ߁߈߅ ߗߍ߰ߡߐ߮ ߟߊ߲߬ߝߌߦߊ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߛߐ߯ߣߊ߫ ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߐ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߯ߣߊ߫ ߦߋ߫ ߥߊ߯ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߣߛߌ߬ ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ߛߐ߯ߣߊ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߞߐ߫ ߸ߛߙߋ ߓߙߎߟߊߦߌ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߣߌ߬ߛߌ ߓߍ߯ ߕߍ߰ ߞߐߍ߫߸ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߣߛߌ߬ߜߍ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߣߊ߬ ߥߊߣߍ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߖߐ߲߰ߧߊ ߘߐ߫ ߛߙߋ ߓߙߎߟߊߦߌ߯ ߓߘߊ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߛߏߞߎߘߊ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߐߍ߫ ߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߟߊ߲߬ߝߌ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߓߍ߯ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߕߊ߯ߟߌ ߘߐ߫. ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߣߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߕߎ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊߟߌߦߊߡߍ߲ߕߐ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߟߏߛߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߢߍ߫ ߸ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ߊ߰ ߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ߫ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߛߏߞߎߘߊ߫ ߟߊ߫߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߘߛߍߣߍ߲߫ ߊ߬ ߝߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߏߛߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲ߠߊ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߙߋ߫ ߓߙߎߟߊߦߌ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߥߊ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߘߐ߫ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߂߀ /߁߈߅߅ ߞߺ߆߂߀߸ ߊ߬ ߞߊ߫ ߛߊ߲߬ ߇ ߞߍ߫ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ߧߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ ߗߍ߬ ߝߊ߬ߘߌ߲߬ߓߊ ߘߌ߫ . ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ߊ߬ ߥߟߌ߬ ߘߴߊ߬ ߕߊ߯ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߁߈߆߂ ߞߺ ߜ ߆߂߇ ߸ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߊ߲߬ ߂߇ ߟߋ߬ ߸ߊ߬ ߣߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߢߍ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߊ߫ . ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߬ ߞߐߛߊߦߌ߲߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߫ ߡߍ߲߫߸ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߞߟߍ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߣߌ߬ߛߌ ߓߍ߯ ߕߍ߰ ߞߐߍ߫߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߵߊ߬ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߡߌ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߸ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߡߍ߲ߞߍ߭߸ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߏ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߏ߬ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎߘߊ߲߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߗߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ ߊ߬ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߬ ߢߊ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߐ߫߸ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߥߟߋߟߊ߫ ߛߣߍ߫ ߞߏ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߝߊ߰ߡߊ .

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߌߛߍ߲߫ ߠߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎߝߓߊ߫ ߥߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߡߐ߰ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߸ߡߊ߲߬ߛߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ ߕߍߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߓߊߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߎߘߊ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߘߐ߬ ߢߍ߫ ߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߎ߱ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߟߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߡߌ߲߬ ߞߍ߫ ߸ߒ߬ߓߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߡߊ߬ ߓߕߞߌ߬ ߁߈߆߅ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߌߢߍ ߟߊ߫ ߁߈߉߈ ߠߊ߫ ߞߺ ߜ ߆߆߃߸ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߃߃ ߟߋ߬ ߡߊ߫. ߁߈߆߈ ߣߌ߫ ߕߍߟߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߂ ߞߘߐ߫߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߥߙߐ߬ߞߘߐ ߝߊ߬ߡߘߎ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߣߌ߫ ߤߡߊߣߊ߫ ߣߌ߫ ߜߙߍߘߎ߮ ߣߌ߫ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߣߌ߫ ߛߊ߰ߞߐߘߎ߮ ߣߌ߫ ߖߍ߬ߡߍߙߍ߲ ߣߌ߫ ߞߎߣߊߘߎ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߬ߡߊ߫ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߞߊ߬ ߛߙߋ ߓߙߏߡߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߮ ߛߌ߰ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊߟ ߁߈߈߀ ߠߊ߫ ߸ߘߊ߮ ߏ߬ ߡߊ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߝߏ߫ ߁߈߈߁ ߠߊ߫ ߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߍ߰ ߡߌ߲߬ ߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߘߊߦߌ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߛߊߣߌ߲߬ ߦߙߐ ߢߌ߲߬ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ ߕߍ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߲߬ ߡߌߛߍ߲ ߓߍ߯ ߛߌߟߊ߲߫ ߘߴߊ߬ ߢߍ߫ ߸ߊ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߕߐ߬ߙߐ߲߬ ߕߍߡߊ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߮߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߌ߲߬ߛߍ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ߛߌߞߊߛߏ߬ ߗߍ߰ߓߊ߮ ߞߟߍ߬ ߟߋ߬ ߡߊߘߌߦߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋߎ߲߫ ߓߊߏ߬߸ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߡߙߌ߫ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߛߌߞߊߛߏ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߔߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߞߎ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߝߊ߰ߡߊ ߞߴߊ߬ ߥߟߌ߬ ߛߌߞߊߛߏ ߘߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߟߊ߫ ߁߈߈߈ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯ ߡߊߜߍ߲߫߸ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߢߣߊߡߊ ߓߍ߯ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫،ߝߊߦߌߘߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ ߘߟߊߛߌ߮ ߞߊߙߏ ߁߅ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߞߊ߲߬ ،ߛߌߞߊߛߏ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ߡߐ߰ ߞߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߙߎߕߌ߫ .

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߡߌߛߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߕߐ߬ߙߐ߲߫ ߓߍ߯ ߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ߕߍߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߡߘߎ߬ ߞߙߏ߬ߡߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߘߐ ߞߟߍ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߰ߖߌ߫ ߖߏ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߡߌ߬ߘߊ ߞߊ߬ ߛߙߋ߫ ߓߙߏߡߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߕߋ߰߸ߞߊ߬ ߖߊߡߙߎ ߊ߬ߖߌ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߺ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߘߐߖߊߡߎߙߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߎ߲ߓߊ߲߫ ߞߎߘߊߣߍ߲߫ ߡߙߎߖߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߤߡߊ߯ߣߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߕߋ߬ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߡߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߕߊ ߘߌ߬߸ߏ߬ ߞߛߌ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߰ߟߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ ߞߏߟߏ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߸ߣߏߙߊ ߞߟߍ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߞߊ߬ߙߏ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ߦߊ߫ ߕߋ߰ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊ߫ ߞߟߊߦߊ߸ ߞߊ߬ ߛߙߊ߬ߦߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߜߙߍߘߎ߯ ߕߋ߬ ߞߊ߬ ߓߊߙߏ߯ ߖߘߊ߬ߓߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߖߏ߬ߡߊ߸ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߯ߣߊ ߕߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߘߐ߬߸ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߛߊ߬ߞߐ߬ߘߎ߯߸ߦߋ߲߬ ߞߟߍ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߛߟߐߓߊ߫ ߡߙߐ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߰ߡߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߎߣߊߘߎ߯ ߕߋ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߖߍߡߍ߲߬ߙߍ߲߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ߣߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߣߊ߬ ߖߐߡߌ߲ ߞߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߐ߰ ߢߌ߬ߡߊ߫ ߦߙߌ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߍ߯ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߢߊߕߋߟߋ߲߫ ߛߌߞߊߛߏ ߗߍ߰ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐߘߐ߲ߝߍ߫߸ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߞߙߐߞߐ߫ ߞߟߍ߬ ߸ߞߐ߲߫ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߌ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߡߌߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߖߡߊߟߊ߲߫ ߞߟߍ߬߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߓߊ߬ߞߟߊ ߞߊ߬ ߜߏ߬ߕߏ ߞߟߍ߬ ߛߌߞߊߛߏ ߞߍ߬ߟߍ ߛߣߍ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߲߬ ߓߐ߬ߣߐ ߘߌ߫ .

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏߓߊ߮ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߬ ߡߏߙߌ ߟߎ߬ ߡߊ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߞߎߙߣߊ߫ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߘߌ߫ ߸ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߏ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߏ߲ ߠߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ .

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߍߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߫ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߈ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߸ߛߊ߲ߖߌ߫ ߁߀ ߡߎ߮߸ߛߊ߲ߖߌ ߈ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ ߸ߞߍ߬ߟߍ ߣߊ߬ߡߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ ߡߊ߬.ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߟߊߛߌ߱ ߢߍ߫߸ ߓߎߙߎ߬ ߞߊ߬ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߞߙߐߛ ߗߋ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߡߊ߬ ߸ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߞߏ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ߏ߬ ߥߊ߫ ߘߊ ߝߊ߲߰ߡߊ ߢߌ߲߬ ߘߌߡߌ߲ߕߐ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߓߌ߬ߛߊ߬ߘߎ߯߸ ߘߊ߲ߘߊߟߌߟߊ߫ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߝߍ߫ ߸ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߫ ߘߌߡߌ߲ ߓߊߛߌ߫߸ ߓߎߙߎ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߛߊ߲߬ߓߊ߫ ߝߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߟߊߦߋ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߊ߫ ߘߊ߬ߓߊߙߌ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߟߍ߬ ߢߍ߫߸ ߞߙߐߛ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰߸ ߞߏ߫ ߓߎߙߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ߬ ߗߋ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߏ߯ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߋߙߌߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߸ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߞߟߏ߫ ߊ߬ ߢߍ ߞߏ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߏߙߌߝߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߝߛߊߦߌ߫߸ߞߴߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߡߊ߬߸ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߓߊ߬ߙߊ߲ ߕߏ߫ ߌ ߓߟߏ߫ ߕߊ ߦߴߌ ߖߋ߬ߣߌ߲ߞߏ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߦߴߊ߬ ߛߌ߰ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ߬ߦߊ ߛߌ߱ ߘߐ߬ ߦߌߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫߸ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߡߊ߬ߕߊ߯ߡߊ ߘߊߓߌ߬ߟߊ ߝߋߎ߲߫ ߞߏ߫ ߓߎߙߎ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߍ߯ ߞߍ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߘߌ߫ ߓߎߙߎ߬ ߡߊ߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߰ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߘߐ߬ߕߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߬ߣߌ߲߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߸ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߛߍߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߕߊ߲߬ ߣߌ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߒ ߧߋ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߍ߲߬ ߒ ߡߊ߬߸ߒߠߋ߫ ߝߣߊ߫ ߕߍ߫ ߝߏߦߌ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߍ߲߭ ߞߐ߫߸ߏ߬ ߘߐ߫ ߒ ߓߘߊ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߊߟߎ߫ ߛߐ ߡߊ߬ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߟߊ߫ ߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ ߕߴߛߋ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߋ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߏ߬ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߓߊ ߒߠߋ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߞߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߓߎߙߎ߬ ߟߊ߫ ߕߋߙߌߦߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߍ߲ ߞߋߟߊ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߸ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߟߋ߬ ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߛߋ߫ ߟߊ߫ ߒߠߋ߫ ߡߊ߬߸ߒߠߋ ߓߊ߯ ߞߟߍ߬ ߏ߬ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߫߸ߒ ߢߍ߫ ߒ ߛߌ߰ ߟߴߏ߬ ߘߌ߬߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߙߎ߬ߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬߸ߌ ߓߴߏ߬ ߟߌ߫߸ߦߋ߫ ߡߊߝߟߌ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߙߐߛ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߝߍ߫ ߝߎߚߎ߫߸ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬߸ߊ߬ߟߋ ߘߌ߫ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ߟߊ߫ ߘߌ߬߸ߝߏ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߟߏߞߊ߭ ߡߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߍ߲߭ ߞߣߐ߫ ߸ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߞߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߝߏ߫ ߊߟߎ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߴߊ߬ ߢߍ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߓߍ߲߭ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫ ߸ ߢߍߡߌߘߊ ߞߙߐߛ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߥߊߕߐ߫ ߓߍ߲߭ ߞߐߖߋߓߌ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߎߙߎ߬ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߥߊ߫ ߟߏ߲ ߛߋߣߍ߲߸ ߝߊ߰ߡߊ ߞߵߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߖߊ߰ߥߎߟߋ߲ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ߛߊ߲߬ߘߐ߫ ߊߡߙߊ߫ߊ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߝߍ߬߸ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߎߙߎ߬ ߝߏ߬ ߔߊ߬ߙߌ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊ߫ ߕߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߁ߺ ߁߈߈߀ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߬ߛߌ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߕߊ߫߸ ߊߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߮ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߢߊ߰ߛߏߟߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߂߀ ߸ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߎ߬ߙߋ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߈߈߁߸ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߓߘߊ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߯ߓߊ߫ ߡߊ߲߬ߓߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߕߍ߫. ߂߲ߺ ߁߈߈߁ ߺ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߝߊ߲߰ߡߊ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊߣߌ߲ߜߍ߫ ߡߏߙߌ ߟߊߕߊ߯ ߓߎ߬ߙߋ ߞߕߐ߫߸ ߞߙߎ߬ ߞߊ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲߬ ߡߊ߬߸ߢߊ߰ߛߏߟߊ߫ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫߸ ߖߊ߰ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߓߎ߬ߙߋ߫ ߡߊ߬ߢߌ߲߬ߞߊ߬ߕߐ߬ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߫ ߘߊ߮ ߛߌ߰ ߢߊ߰ߛߏ߬ߟߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߞߎ߲߬ ߜߊ߬ߛߌ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߕߐ ߓߍ߯ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߕߍ߫. ߁߈߈߂ߺ ߘߊ߬ߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߸ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲߫ ߘߟߊߛߌ߰߸ ߞߌ߬ߕߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߊ߬ ߓߐߙߢߌߛ ߘߍߛߌߓߐߙߎߘ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߌ߬ߢߍ߬ߙߊ߲߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߊ߬߸ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߞߟߍ߬ ߞߊ߲߬߸ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ ߕߍ߰ ߓߙߊ߬ߞߊ߬ߓߙߊߞߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߭ ߢߌߣߌ߲߫ ߊ߬ ߝߍ߫ ߓߌ߬ߛߊ߲߬ߘߎ߯ ߁߈߈߂ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߛߊ߲߬ߓߊ߬ ߛߊߣߌ߲ ߞߙߌߞߍ ߟߊ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߞߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߛߙߊߕߌ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߡߝߊߓߊߟߌ ߡߊ߬. ߃߲ ߺ ߁߈߈߃ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߗߡߍ߬ ߓߙߏߡߊ߫ ߟߊߕߊ߯ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߝߊ߲߭߸ߏ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߖߡߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߕߍ߫ ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊ߬ߦߊ߬ߞߐ߫ ߘߟߊ߫ ߕߙߊߓߊ߫ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߊ߫߸ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߃߁ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߁߈߈߂ ߟߊ߫ ߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߟߍ߬ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߝߎߙߣߌߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ ߡߐ߰ ߂߄߂߸ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߝߊ߬ߓߎ߫ ߞߊ߫ ߕߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߎߙߣߌߦߋ߫ ߣߴߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߞߊ߲߬߸ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߟߏ߲ ߜߘߍ߫߸ߝߊ߬ߓߎ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߲߭ ߞߣߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߟߏߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߓߊ߲ߡߊߙߊ߲߫ ߡߊ߲ߛߊ ߕߌ߬ߕߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߋ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߝߊ߬ߓߎ߬ ߡߊ߬ ߒ߬ߓߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߟߍ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊ߬ߦߊ߲߬ߞߐ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߓߎ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߖߌ߲߭ ߕߊ߬ ߟߊ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߦߋ߲߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߕߊ߬ ߣߍ߰ߖߟߎ ߘߐߓߎ߲ߘߊ߲߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߞߊ߬ ߓߏߥߊߟߍߝ߭ ߡߍ߲ ߕߏ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߞߘߐ߫߸ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߟߍ߬ ߛߌ߫ ߟߐ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߡߊ߬ ߁߈߈߄ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊ߫߸ߝߏ߫ ߊ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߫ ߠߊ߫. ߄ ߺ ߁߈߈߅ ߟߊ߫߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߵߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߊ߬ ߕߊ ߖߎ߬ߟߎ ߟߎ߬ ߛߙߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߟߊ߫߸ ߞߏ߲ߓߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊߣߌ߲ߜߍ߫ ߡߏߙߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎߝ߭ߍߟ ߘߟߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߐ߲߬߸ߏ߫ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߞߏ߲ߓߏ߫ ߣߌ߫ ߝߋߙߍ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߜߍ߲߫ ߓߊߞߐߌ߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫ ߁߈߈߆ ߟߊ߫. ߅ ߺ ߟߎߝ߭ߍߟ ߣߌ߫ ߞߏ߲߲ߓߏ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߟߍ ߕߏ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߘߟߊߛߌ߮ ߘߐ߫ ߸ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߬ ߗߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߢߊ߰ߛߏߟߊ߫ ߖߌ߲߭ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߁߈߈߆ߟߊ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߎߘߊ ߓߍ߲߬ߓߍ ߁߈߈߆ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߕߏ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߓߊ߬ߞߎߘߊ߫߸ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ ߡߊ߬ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߫ ߘߝߐ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߙߊߓߊ߫ ߟߊ߫ ߁߈߈߆߸ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߊ߯ ߏ߬ ߕߍߝߐ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ߫ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬ ߺ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߕߎߙߣߌߦߋ߫ ߺ ߘߊߕߌ߮ ߔߋߙߏߖ߭ ߺ ߢߍߡߌߘߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߙߊ߬ߛߌߣ ߥߟߐߝߐ ߺ ߘߟߊߡߌߘߟߊ ߙߊߛߌߣ ߺ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߃߀ ߕߍߝߐ ߓߊ߲߫ ߘߊ ߕߙߊߓߊ߫ ߂߉߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߎ߲ߡߊߓߟߏ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߦߋߣߍ߲ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߖߐ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߣߌ߭ ߡߊ߬ ߘߐ߬ߝߘߊ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߕߊ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߕߍ߫ ߢߊ߬ ߡߍ߲ ߞߐ߫߸ ߛߍ߬ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߓߎ߬ߙߋ߬ ߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߁߈߈߆ ߸ߖߊ߰ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߓߘߊ߫ ߖߎ߯ ߜߘߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߟߊ߰ߖߌ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߬ߡߌߣ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߣߌ߭ ߞߊ߲߬߸ ߛߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߞߟߍ ߘߌ߫ ߡߊߛߎߡߊ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߙߍ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟ ߣߌ߫ ߜ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫ ߞߣߐ߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߞߏ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߟߍ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߘߍ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߘߌ߫.

ߝߊߣߌ߲߫ ߜߊ߲߫ ߞߟߍ߬ ߣߌ߫ ߓߎߣߊ߬ ߘߊߝߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߆/߁߈߉߇߸ ߓߙߏߟߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߝߊ߬ ߈߀߀߀ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߙߏߟߏ߫ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߥߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߋ߬ ߓߎߣߊ߬߸ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬߸ߊߟߎ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߤߊ߯ ߞߊߙߏ ߕߋ߬ߟߋ ߂߀ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߋ߬ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߓߎߣߊ߬ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߝߊߣߌ߲ ߜߊ߲ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߂߀ ߞߊ߬ ߢߍߡߌߘߊ߫ ߓߙߏߟߏ߫ ߝߊ߰߸ߊ ߣߌ߫ ߘߊߕߌ߯ ߓߎߣߊߛ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߛߊ߲߫ ߡߋߞߐߋߞߌߦߋ߫ ߥߌߞߖ߭߸ߞߊ߬ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߸ߝߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ ߟߊߛߋ ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߕߐ ߕߎ߬ߙߋ ߓߘߊ߫ ߕߍߝߐ߫ ߞߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߓߊ߬ߛߊߡߎ߲߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߓߙߏߟߏ߫ ߝߊ߰ ߞߏ ߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߕߴߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߲߬ ߘߓߊ߬ߞߟߊ߫ ߁߈߉߇ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߟߊ߫߸ߕߎ߬ߙߋ߫ ߛߍߥߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߛߙߊߕߌ߫ ߛߌ߫ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ߞߏ߫ ߊ߬ ߣߡߌߛߊߣߍ߲ ߓߙߏߟߏ ߟߎ߬ ߝߊ߱ ߘߐ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߣߐ߬ ߕߍ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߸ߖߊ߰ ߓߙߏߟߏ߫ ߟߎ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߘߐ߫ ߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߬ߟߌ߬ ߖߏߣߊ߫߸ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߊ߬߸ߞߏ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߴߏ߬ ߛߍߥߊ ߞߍ߫ ߓߙߊߓߐ ߣߌ߫ ߛߊߟߌ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߐ߲߸ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߞߊ߬ ߓߍ߲߭ ߕߡߊ߬ߦߌ ߓߍ߯ ߓߟߏߞߵߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߕߍ߫ ߸ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߜߍߞߟߐ ߡߊ߬ ߸ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߁߈߉߇ ߊ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߥߊ߬ߞߊߟߌ ߕߎ߬ߙߋ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫߸ߞߵߊ߬ ߥߊߟߌߕߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߬ ߜ߭ߏߟߎ ߺ ߞߐߛߕߌ߸ߞߊ߬ ߓߏ߲߬ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߓߐߟߍ ߣߌ߫ ߓߎߣߊ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߓߟߏ߫߸ߝߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ ߊ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ ߟߐ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߎߣߊ߬ ߣߌ߫ ߓߎ߲߬ߘߎ߯߸ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߝߟߐ߫ ߣߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߎ߬ ߡߊߡߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߊ߬ߞߊߟߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫߸߁߈߉߇ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߖߡߊ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߕߍ߰ ߕߎ߬ߙߋ ߣߴߊ߬ ߥߊ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߕߍ߫߸ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ ߟߊ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߈߉߇߸ߞߊ߬ ߏ߬ߖߣߍ߫ ߝߣߊ߫ ߕߊ߬ ߏ߬ ߞߊߙߏ ߠߊ߫߸ߏߘߋߎ߯ߘߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߌߞߊߛߏ ߕߋ߬ ߓߊߓߋ߲ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ ߁߈߉߈ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ߝߏ߫ ߗߍ߬ߓߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߏ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߐ߫߸ߛߌߞߊߛߏ ߕߋ߭ ߞߊ߬ ߖߌߓߊ߫ ߞߍ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߖߌ߲߭ ߦߋ߫߸ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߓߘߊ߫ ߖߌ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߟߐ߬ ߓߊ߲߬ߘߊߡߊ߬ ߝߍ߫߸ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߺ ߓߏ߬ߙߌ߲߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߺ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߌߞߊߛߏ ߖߌ߲߭ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߵߊ߬ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲ ߝߏ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߁߈߉߈ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߕߋ߬ߟߋ ߝߌ߬ߟߊ ߡߊ߬߸ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߍ߯ߟߊ߫ ߝߊ߲߭߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߊ߯ ߓߟߋߓߟߋ ߟߐ߬ ߕߎߓߊ߫ ߡߊ߬ߥߎ߫ ߸ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ ߡߊߞߍ߫ ߘߣߊߣߋ߫ ߝߊ߲߭ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫߸ߘߎ߬ߥߋ߬ ߸ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍ ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߯ ߊߡߙߊ߫ ߝߊߕߞߌ ߡߊ߬ ߕߎߓߊ߫߸ߞߴߏ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߡߊ߬ ߕߎߓߊ ߦߋ߲߬߸ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߓߕߊ߬ߞߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߞߏ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߢߍ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߍ߬ߣߍ ߞߴߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߘߋߟߊߕߙߌߜ߭ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߓߊ ߘߊ߮ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߓߍ߫ ߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߛߓߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߟߏߞߊ߭ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߍ߬ߣߍ ߟߊ߫߸ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߣߌ߫ ߡߎ߬ߞߌ߬ߕߊߙߌ߬ ߟߊߕߊ߯ ߊ߬ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߕߎߓߊ߫ ߦߋ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬ ߛߌߛߍ߲߬߸ߏ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߓߐ߫ ߊ߬ ߣߐ߰ߟߊ߬ ߊ߬ ߣߐ߰ ߖߡߊ ߡߐ߰ ߅߀.߀߀߀ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߯ ߕߎߓߊ߫߸ߞߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߓߟߏ߬ߞߊ߬ ߞߏ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊߣߊ߲ߞߘߐ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߋ߫߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߦߋ߫ ߘߛߍ ߒ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߒ ߧߋ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߛߘߌ߬ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߒ ߟߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ؟߸ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߒ ߕߴߛߋ߫ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߋߟߊߕߙߌߜ߭ ߢߍ߫ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߸ߞߏ߫ ߗߍ߭ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲߬ ߠߊ߫߸ߊ߬ ߡߊ߲߫ ߞߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߞߎߡߊ ߘߏ߲߬ ߝߎ߬ ߛߌ߫ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߒߕߟߋߡߊ߬ ߞߏ߫ ߒ ߕߍ߫ ߜߊߘߌߜߊߘߌ߸ߒ ߕߍ߫ ߒ ߖߘߍ߬ ߡߊߟߐ߬ ߝߙߍߞߎߡߍ ߟߊ߫ ߝߋߎ߲߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߸ߝߌߙߌ߲ߝߌ߲ߙߌ߲߫ ߦߌߟߊ ߘߐ߯ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ߞߐ߲ߞߐ ߞߊ߬ ߘߏ߲߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߞߐ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߜ߭ߟߋߡߎ߲߫ ߸ߜ߭ߎߙߏ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ߫ ߂߀߀ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߊ߲߰ߡߊ ߞߐ߫ ߜߟߋߡߎ߲߫ ߝߊ߲߭ ߘߐ߫߸ߝߊ߲߰ߡߊ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߞߋߟߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߕߊ߯ ߘߋߟߊߕߙߌߜ߭ ߡߊ߬ ߕߎߓߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߭ ߛߙߊߕߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߕߎ߬ߙߋ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߏ߬ ߞߐߖߋߓߌ ߡߊߞߐ߬ߣߐ߲ ߠߊ߫߸ߜ߭ߟߋߡߎ߲߫ ߜ߭ߎߙߏ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߙߴߊ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߊߙߊ߬ߖߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߃߸ߊߟߌ߬ߡߌߛߊ ߛߐ߰ߡߊ ߖߏߣߊ߫ ߟߊ߫߸ߞߴߏ߬ ߞߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߋ߬ߟߋ ߂߉/߁߈߉߈ ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߏ߲ ߏ߬ ߘߐ߫߸ߓߙߊߕߌߦߍߟ ߣߌ߫ ߖ߭ߊߞߍ߲ ߣߌ߫ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ߫ ߛߋߦߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߟߊ߫ ߟߎ ߡߊ߬߸ߕߎ߬ߙߋ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߊߙߊ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߞߵߊ߬ ߥߟߌ߬߸ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ߫ ߝߟߌ߬ߝߋ߲ ߞߋߕߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߊ߭ߡߘߎ߬ ߌ ߟߐ߬߸ߌ ߟߐ߬ ߸ߌ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߛߊ ߓߙߊߕߌߦߍߙ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߵߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖ߭ߊߞߍ߲߫ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߞߐ ߖߊ߬ߡߊ ߘߌ߬ ߊߟߎ߫ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߠߊ߫߸ߜ߭ߎߙߏ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߓߊ ߘߌ߬߸ߏ߬ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߊߘߍ߲߫߸ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߡߎ߬ߞߌ߬ߕߊߙߌ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ ߁߂ ߟߊ߫߸ߕߎ߬ߙߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߓߐߣߍ߲߸ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ߫ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߊ ߣߊ߬ ߘߊ ߓߎߦߌ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߖߍ߬ߘߍ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫߸ߞ߫ ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߕߋ߲߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߴߏ߬ ߞߊ߬ ߥߛߊ߬ ߞߍ߫߸ߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߛߊ߬ߓߊ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߁ ߸ߜ߭ߏߙߏ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ ߣߴߊ߬ ߟߊ ߞߍ߬ߟߍ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߋߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߕߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߖߍ߬ߘߍ߸ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ߸ߡߎ߬ߞߌ߬ߕߊߙߌ߬߸ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߌ߲߬ߖߊ߲߫ ߣߌ߫ ߢߊ߲߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߲߬ߘߍ߫ ߊߡߙߊ߫ ߸ߡߛߏ߬ ߁߅߸ߖߐ߲߬߅߀߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ߬ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߡߐ߱ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫߸ߞߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߕߎߓߊ߫ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߟߊ ߅߀ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߲߰ߡߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫ ߜ߭ߎߙߏ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߓߋߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߕߘߍ߬ ߘߊߕߌ߯ ߖ߭ߊߞߍ߲߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߛߊ߲߫ ߓߙߊߕߌߦߍ߸ߘߋߟߊߕߙߌߜ߭ ߥߟߌ߬ ߘߊ ߕߎߓߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߯ߘߊ ߓߋߟߊ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߲߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߁߇/߁߈߉߈߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߙߏߟߏ߫ ߝߊ߱ ߞߕߌ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬߸ߞߴߏ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߫ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߞߎ߲߬߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߢߊ߬ߡߊ߲ ߞߊ߲߬ߘߍ ߊߡߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߣߴߏ߬ ߣߐ߰ ߕߍ߫߸ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߣߐ߰ ߦߋ߫߸ߏ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߴߏ ߝߊ߰ ߛߊߞߌߘߊ߲߫ ߛߊ߭ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߡߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߣߐ߫ ߕߟߋ߬ ߕߊ߲߫ ߢߐ߲ߢߐ߲ߠߌ߲ ߞߐ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ ߂߆ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊߦߌߙߊߥߊ߯ߣߍ߲߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߸ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߢߊ߰ߛߏ߬ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߊ߬ߦߋ߫.

ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߕߌ߫ ߢߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߸ ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߕߙߍߕߌߢߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߞߕߌ߫ ߛߓߍ ߞߊ߬ߙߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫߸ ߛߓߍ ߏ߬ ߞߣߐߘߐ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ : ߁߭ ߺ ߌߟߋ ߛߊ߭ߡߘߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߌߢߍߟߌ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߞߍ߫߸ߌ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߰ߟߌ ߘߌ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߜ߭ߎߙߏ߫ ߡߍ߲ ߞߴߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߌ ߘߋ߲ ߝߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߓߘߊ߫ ߦߝߊ߬ ߌ ߡߊ߬ ߝߊ߰ߟߌ ߘߐ߫. ߂߲ ߺ ߌߟߋ ߕߎ߬ߙߋ ߣߴߌ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߞߍ߫ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߌ߲߬ߖߊ߲߫ ߘߌ߫ ߥߴߊߟߎ߫ ߛߌ߬ ߕߐ߭ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߜ߭ߊߓߏ߲߫ ߸ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ ߓߍߣߊ߬ ߊߟߎ߫ ߛߊ߯ߘߊ ߦߋ߲߬߸ ߃߲ ߺ ߌ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߎ߬ߞߌ߬ߕߊߙߌ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߐ߬ߜߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߕߊ߯ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߞߊ߬ߛߏ߬ ߞߍ߫ ߛߟߏߞߊ߫ ߞߏ߲ߞߏ ߥߎߟߊ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߰ߡߊ ߟߊߕߊ߮ ߘߌ߫ ߒߖߏߟߋ ߸ߜ߭ߊߓߏ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫߸ߏߜ߭ߎߋ ߕߌ߲ ߘߐ߫߸ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ ߕߋ߬ߟߋ ߃ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߱ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߡߊ߬ ߁߈߉߈

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߈߃߀߸ ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߀߀ (ߊ.ߘ) ߜ߭ߊߓߐ߲߫ ߔߕߐ߬ߞߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߇߀ ߟߋ߬ ߛߌ߭ ߛߐ߬ߘߐ߲߬.

ߕߎ߬ߙߋ߫ ߗߍ߫ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߎ߬ߙߋ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߏ߲߸ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ :ߘߊߕߊ߲߫ ߆߀߀߸ ߟߏ߲ߞߊ߲ ߁߀߀߀߸ ߊ߲ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߜߟߍ ߁߸ ߛߎߟߊߘߙߐ߫ ߞߊ߲ߞߌߙߊ߫ ߉߀߸ ߡߎ߯ ߞߊ߲ߞߌߙߊ߫ ߃߀߸ ߛߏ߬ ߆߀߸ ߓߌߦߊ߲߫ ߂߀.߀߀߀߸ ߘߟߊߛߌ߫ ߅߀.߀߀߀߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߊߡߊ߲߫ ߂߅߀.߀߀߀

ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߘߋ߲ ߠߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߟߌߡߊߡߌ߲߬ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߏ߲߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߓߟߏ߫߸ߘߋ߲ ߁߃߉ ߟߋ߬ ߓߊߟߏߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫ :ߘߋ߲ߞߍ߫ ߈߃ ߸ߘߋ߲ߡߛߏ ߅߆߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߲ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߟߐ߲߫ ߏ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߛߏ߬ ߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲߫ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ : ߁ߺ ߛߐ߯ߣߊߛߋ߫ ߣߌ߫ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߤߥߊ߫ ߣߌ߫ ߛߙߋ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ . ߊߟߌ߬ߡߊߡߌ߲߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߊ߲ ߓߟߏ߫ : ߁ ߺ ߡߊߛߋ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߂ ߺ ߡߊ߬ߣߌ߲ߜߍ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߃ ߺ ߖߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߲߬ ߞߊߙߊ߲ߡߐ߮ ߸ߏ߬ ߟߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߁߈߆߉ ߟߊ߫ ߄ ߺ ߡߎ߬ߞߌ߬ߕߊ߯ߙߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߊߘߌ߲ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߰ ߖߊ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ߛߊ߲߬ ߈߆ ߢߐ߲߰ ߁߈߇߂ ߺ ߁߉߅߇=ߞߺ ߜ ߆߃߇ ߺ ߇߂߂߸ߊ߬ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߁߃ ߓߊߟߏߣߍ߲߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߐ߫ ߅ ߺ ߡߊߡߌߢߍ߲߫ ߘߊߎߘߊ ߆ ߺ ߡߊ߬ߣߌ߲ߜߍ߫ ߗߍߡߐ߮ ߇ ߺ ߖߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߲߬ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߈ ߺ ߡߊߡߌߢߍ߲ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߉ߺ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߁߀ ߺ ߛߊߘߊ߲ߞߋ߲߫ ߡߏߙߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ ߟߊ߫ ߓߘߊߡߛߏ߫ ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߐ߮ ߝߐߢߊ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬