ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫
Drapeau-Côte-d-Ivoire Coat of arms of Ivory Coast (heraldical)

ߖߏ߲߬ߖߺߏ߲ ߡߊ߬ߛߙߺߺߋ

ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ : ߘߍ߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ - ߡߊ߬߬ߝߊ - ߓߊ߯ߙߊ
Côte d'Ivoire (orthographic projection)

ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߔߊ߬ߔߘߺߊ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߬ ߜߙߋ ߞߊ߲߬

ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߊߓߌߖߊ߲ߞߦߊ
Côte d'Ivoire-carte

ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߔߊ߬ߔߘߺߊ

ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߺߌ߮ ߊߟߛߊߣ ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߫ ߥߊ߬ߕߙߺߊ߫
ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߊߣߌߍߟ ߞߓߊߟߊ߲߫ ߘߎ߲ߞߊ߲߫
ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߜ߭ߺߐ߲߫ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߊߡߊ߬ߘߎ߬ ߛߎߡߊߥߙߏ߫
ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߞߊ߲߬ߜߍ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߗ߭ߊ߲߬ߣߐߺߕ ߊߥߛߺߎ߫ ߞߎߥߊߖߺߐ߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߺߊ߲ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߺߌ
ߞߎߓߋߘߺߊ ߦߊߡߛߏ߬ߞߙߺߐ߫ (ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ)߬ ߊ
ߊߓߌߖߺߊ߲߬ (ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲) ߋ
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߺߍ
ߘߎ߰ߓߺߊ ߊߓߌߖߊ߲߬ ، ߓߎ߬ߥߊ߬ߞߋ߫ ، ߘߊߟߏߊ߫ ، ߞߐߙߑߕߜ߭ߏ߫ ،

ߦߊߡߛߏ߬ߞߙߐ߫ ، ߛߊ߲ߔߋߘߙߏ߫

ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߃߂߂ ߄߆߂
ߖߌ߫ ߥߊ߲߬ߥߺߊ߲ %߁،߀߄
ߘߐ߬ߝߺߐ
ߘߍߒߖߘߍߟߦߊ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߺߌ߫
ߕߎ߬ߡߺߊ ߁߉߆߀ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߇
ߓߍ߯ߦߺߺߊ
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߟߊ߬ߞߺߊ
ߛߌ߰ߓߊ߯ ߓߙߍ߬ߦߊ ߡߎ߰ߡߍ ߂߆ ߂߆߀ ߅߈߂
ߛߌߦߺߊ ߛߋ߬ߣߎ߬ߝߏ %߉،߇

ߓߊߥߎߟߋ߲ %߆،߆

ߘߊ߲ (ߦߊߞߎߓߊ) %߅،߉

ߓߋ߬ߕߺߋ %߅،߇

ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ %߈،߅

ߖߎ߬ߟߊ %߃،߄

ߜ߭ߎߙߏ %߃،߆ ߃،߄

ߟߏߓߌ %߁،߇ ߃،߄

ߥߏߓߋ %߁،߈ ߃،߄

ߜ߭ߋ߯ߙߺߋ %߃،߄

ߊߢߌ %߄،߅

ߘߌߘߊ %߂،߁

ߊߓߋ %߁،߄

.......

ߢߐ߯ߢߐ߯ߦߺߊ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߈߁\ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲
ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߝߋ߲ % ߘߐ߫ ߜߋ߬ߞߋ %߁߄

ߜߞߋ߬ߓߊ %߂߆

ߞߐߙߐ߲ߘߌ

ߕߊߖߌߝߍ ߣߌ߫ ߞߓߊߕߟߎ % ߃߉

ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ %߁߆

ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߙߍߘߺߍ +߀(UTC)
ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߺߊ ߛߍߝߊ߫ ߥߊߘߺߌ
ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߟߐߟߐߛߙߋ .ci
ߖߡߊ߬ߣߊ ߥߟߋߟߌߛߙߋ + ߂߂߅

ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߃߂߂ ߄߆߃ߞ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ، ߜ߭ߣߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫

ߟߌ߲ߓߊ߲ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߙߍ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߂߆ ߅߉߄ ߇߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߇ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߝߍ߬. ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߺߴߊ߬ ߛߓߍߘߦߊߟߌ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ߦߊߡߛߏ߬ߞߙߐ߫ ߟߋ߬ ߸ ߒ߬ߞߺߵߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߘߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߺߴߊߓߌߖߊ߲߬ ߠߋ߬ ، ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬

ߕߊ߲ߓߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߫ ߆߀ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߺߵߊ߬ ߞߣߐ߫ ߟߏ߲ߓߍ߯. ߊ߬ ߝߊ߬ߘߊ߲߬ߞߊ ߦߋ߫ ߛߍߝߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߁߈߄߃ ߟߊ߫ ߞߣߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߖߡߊߣߊ ߘߌ߫ ߁߈߉߃ ߕߙߊߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߀. ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߁߉߆߀ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߕߟߋ߬ ߇ ߝߋ߬ߟߌߞߛ ߤߎ߬ߝߏߦߌ߬߬ ߓߎߊߢߌ߫ ߟߊ߫ ߜߍ߲߬ߜߍ߲߬ߜߘߋ ߟߊ߫ ، ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߝߟߐ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߎ߲ߓߎ߲ߣߍ߲߫ ߜߋ߬ߞߋ(ߞߊߝߋ) ߣߌ߫ ߜߞߋ߬ߓߊ(ߞߊ߬ߞߊ߬ߏ) ߟߎ߬ ߟߊߥߟߏ ߟߋ߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߍ߫ ߕߊߜߟߊ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߁߉߉߀ ߟߊ߫ ، ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߏߖߊ ߘߏ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫. ߝߙߋߞߋ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߝߋ߬ߟߌߞߺߛ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐߝߍ߬ ߁߉߉߃ ߟߊ߫. ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߕߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߬ ߂߀߀߀ ߣߌ߫ ߟߏߙߺߊ߲߫ ߜߊߜߺߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߞߎߌߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊߖߌ߰ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߊߡߊ߲ ߞߣߐ߫ ، ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߏߖߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߟߊ߬ߞߊ ߘߐ߫ ߂߀߀߂ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߉ ߟߊ߫. ߓߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ ߞߐ ߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߢߣߊߕߊߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߀ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߛߊߣ ߘߙߊ߬ߡߊߣߌ߲߫ ߥߊ߬ߕߙߊ߫

ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߟߏߙߺߊ߲߫ ߜߊߜߺߏ߫ ߡߊ߬ ߞߣߺߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߦߋ߫ ߥߙߎߞߌ ߛߌߟߊ߫ ߞߊ߲߬ : ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߀،߄߇߄ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߁߈߃߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߖߡߊ߬ߣߺߊ ߞߺߊ߲

ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߲߫ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬.

ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌ߰ߓߊ߯ ߡߐ߱ ߇߀% ߦߺߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲߬ߝߐ߬ߟߊ ߘߍ߬ߞߙߎ߬ ߖߊ߯ߓߡߊ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߉߉% ߓߍ߯ ߦߺߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬. ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߆߀ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߓߍ߯ ߊ߬ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߣߺߴߊ߬ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߭ : ߛߋ߬ߣߎ߬ߝߏ (ߏ߬ ߝߐߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߇߆ ߀߀߀) ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ (߁ ߅߀߀ ߀߀߀) ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߭ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯. ߓߊߥߎߟߋ߲ (߂߅߀ ߀߀߀ ߝߐߓߊ߮) ߣߌ߫ ߓߋ߬ߕߋ (߃߀߀ ߀߀߀ ߝߐߓߊ߮) ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯. ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߏ߫ ߦߊߞߎߓߊ (߁߁߈ ߀߀ ߝߐߓߊ߮) ߣߌ߫ ߊߢߌ (߄߀߀ ߀߀߀ ߝߐߓߊ߮) ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߢߣߊߡߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߙߏ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߍߡߟߊ ߘߐ߫. ߛߌߦߊ߫ ߆ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߘߐ߫ ߅߈،߀߃% ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߖߎ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߭ ߊ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫߸ ߞߺߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߘߊߞߎ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߞߊ߲߫ ߝߟߐ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߐߕߏ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߺߍ

ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߘߎ߰ߞߟߏ ߦߋߗߏ߮ ߦߋ߫ ߝߘߎ߬ߣߊ߬ߣߌ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߘߓߊߘߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߅߂߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ ، ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߌߘߏ߯ߘߏ߮ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߝߊ߲. ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߌ߲ߘߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬ ߕߍ߫ ߓߊߞߍ߫. ߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߞߙߎ߬ߡߊ߬ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߌ߲ߘߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߥߊ߯ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ( ߣߌ߲ߓߊ߫ ߕߌ߲ߘߌ ߖߊ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߬ ߁ ߇߅߂). ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߏ߬ ߓߐߣߍ߲ ߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߓߋ ߦߋ߫ ߘߐߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߠߊ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߁߀߀ ߤߊ߲߯ ߅߀߀ ߕߍߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߖߊ߲߬ߧߊ ߦߋ߫ ߡߌߣߌ߲ߡߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߂߀߀ ߤߊ߲߯ ߃߅߀ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߣߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋߗߏ߮ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߣߺߴߊ߬ ߕߍߡߊߞߊߒߞߋ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲߬ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߸ ߒ߬ߞߺߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߓߎ߲ߓߎ߲ ߡߊ߰ߡߊ߲߬ ߠߋ߬ ߟߊ߫ . ߊ߬ ߝߎߥߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߥߊ߲߬ߛߊ߲߬ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߗߜߊߡߊ ߟߊ߫ ، ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲.ߊ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߟߎ߬ ߓߌߙߌ߲ߕߊ߲ߦߊߣߍ߲߫ ߣߍ߰ߛߏ߲߬ߞߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ߟߎ߰ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߘߎ߱ ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߘߎ߰ߕߏߝߊ ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߦߋ߫ ߛߏ߲ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߞߏߙߌ ، ߒ߬ߞߺߵߊ߬ߟߎ߬ ߢߡߊߕߎ߲߯ߣߍ߲߫ ߕߌ߬ߢߍ ߣߌ߫ ߓߙߍ߬ ߞߌߛߍ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫.ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߄ ߄߇߂ ߟߋ߬ ߡߊߕߎ߲߯ߣߍ߲߫ ߖߌ ߟߊ߫ ، ߣߺߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߁،߃߈ % ߡߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߡߎ߰ߡߍ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲. ߊ߬ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯. ߊ߬ ߓߊߟߋ߲߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߙߎߦߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߊߓߌ߫-ߕߋ߲ߘߏ߫-ߋߤߌ߫ ، ߋߓߙߌߦߋ߫-ߟߊߤߎ߫ ߓߊߟߋ߲ ،ߕߊߖߏ߫-ߡߊߞߋ߫-ߕߜߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߟߊߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫. ߖߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߓߊߟߋ߲ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߓߊߞߍ߭ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߘߊ߲ߕߐ ߝߟߍ߫ ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߲߬ߧߊ ߞߎߘߍ. ߞߝ߭ߊߟߺߌ߫ (ߞߎߘߍ߫ ߇߀߀) ، ߛߊ߲ߛߊ߲ߘߙߺߊ߫ (ߞߺ ߆߅߀)، ߓߊ߲ߕߡߺߊ߫ (ߞߺ ߁ ߀߅߀) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߡߏߥߺߋ߫ (ߞߺ ߁ ߁߆߀).ߖߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋߗߏ߮ ߦߋ߫ ߘߟߊߡߊ߲ ߘߌ߫ ߞߺߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߊߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߕߊߓߎ߫ ߣߌ߫ ߣߋߙߏ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߔߋߘߙߏ߫ ، ߓߏ߯ߟߏ߫ ߣߌ߫ ߢߎ߲ߢߙߎ߫ ߣߌ߫ ߓߎߓߏ߫ ߣߌ߫ ߊߢߋߓߌ߫. ߞߊߕߙߍ߬ߕߍ߫ ߡߋ߫ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߫ ߡߊ߬. ߞߺߵߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߝߙߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߡߌ߬ߛߍ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲߬.

ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߺߍ

ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߝߊߘߊ߲ߞߐ߮ ߦߋ߫ ߝߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߐߙߍ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߘߎ߬ߡߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߊ߬ߡߐ߬ߟߌ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߦߋߗߏ߮ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߊ ߓߍ߯ ߞߋߟߋ߲߫ : ߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߣߍ߲߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߬ߣߍ߲ ߞߺߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߬ߟߐ ߞߍ߫ ߓߎߙߊ߲ߓߐ߮ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߙߌ߬ߞߏߙߌ ߘߌ߫ ߞߎߘߊߦߌ߫ . ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߸ ߕߍߡߊߓߊ߲߮ ߕߍߡߟߊ ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߘߐߛߊ߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߏ߯ߘߏ߯ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߦߏ߫ ߕߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߡߍ߲ ߸ ߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߟߺߵߊ߬ ߝߘߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߢߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬. ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߝߘߊ ߖߎ߬ߓߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߎ߬ߡߊ߬ߡߊ ߥߎߟߎ߲ ߠߎ߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߝߘߊ߫ ߖߎ߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲߫ ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߛߊߞߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫. ߘߎ߬ߡߊ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߡߐ߬ߟߌ ߣߐ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߐߘߍ߫ ، ߏ߬ ߟߋ߫ ߣߐ߬ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߎ߰ߘߐ߬ߛߓߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߺߵߊ߬ ߘߐߦߙߍߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߦߌߟߡߊ߫ ߞߐߙߍ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߄ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ߘߐ : ߓߐ߯ߟߡߊ ،ߝߊߘߊ߲ߞߐ߮ ، ߡߊߣߊ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߏ߯ߙߌߕ ( ߡߊߣߊ߲ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬) ߌ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫ ߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ ߘߐ߫ ߒ ߡߊ߬. ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߖߎ߬ߞߎߘߎ߲ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߘߊߓߌߘߌ߲ߟߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ، ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߌ߬ߢߍ߫ ߓߐ߰ߡߊ ߟߊ߫ ߣߺߴߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߜߙߋߞߎ߲ߠߞߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߱ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߢߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߖߌߞߘߐߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߎ߰ߜߍ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߊߕߎ߲߯ߣߍ߲߫ ߣߍ߱ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߓߊߞߍ߭ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߣߌ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߝߎߥߊ ، ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߝߊ߲߭ߝߍ߬. ߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߍ߰ߝߌ߲߬ߡߊ ߣߌ߫ ߣߊߣߊ߲ ߘߐߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߓߊߞߍ߭ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߟߋ߬ ߓߎߣߊ߫ ߓߎ߰ߘߊ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߖ߭ߌ߫ ߛߊ߲ߝߍߟߊ ߣߌ߫ ߞߏߡߎߥߋ߫ ߛߊ߲ߝߍߟߊ ߓߊߟߋ߲ ߝߌ߬ߟߊ ߕߍߟߊ ߘߐ߫. ߛߌ߰ߦߙߐ߬ߡߊ߫ ߃ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߐߟߊ ߣߌ߲߬ ، ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߘߊߝߋ߲ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߜߙߐ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߰ߡߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊߛߙߋߦߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ. ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߊߥߎߙߋ߫ ߣߌ߫ ߓߐ߲ߘߞߺߎ߫ ߞߙߎ߬ߣߊ߲ߡߘߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߡߎߥߋ߫ ߛߊ߲ߝߍߟߊ ߣߌ߫ ߝߕߋߞߙߐ߫ ߣߌ߫ ߎߡߋ߫ ߣߌ߫ ߛߝߌߦߋ߫ ߞߙߎ߬ߖߟߐߞߐ ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߄° ߣߌ߫ ߁߀° ߕߍߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߟߊߕߍ߯ ߥߙߏ߬ߘߎ߯. ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߘߎ߰ߞߟߏ ߣߌ߫ ߕߍߡߊߓߊ߲߮ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍߟߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߀߀ ߠߋ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߞߍ߬ߙߍߝߍ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߰ ߝߊ߲ ߕߙߊ߬ߞߌߘߌ߲ ߕߍߟߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁ ߄߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߰ ߝߊ߲ ߠߎ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߞߊߟߊ߲ߡߊ߲߫ ߞߺߵߊ߬ ߛߎߡߦߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ، ߞߊ߬ߦߌ߯ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍ߲߲ߠߊߕߊߡߌ߲ߠߌ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߍߡߊߓߊ߲߮ ߣߌ߫ ߕߙߊ߬ߞߌߘߌ߲ ߕߍ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߟߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߝߊ߬ߡߊ ߟߐ߲߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߊ߲߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߦߋ߫ ߘߐߘߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߂߈° ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߕߍߡߊߞߊߒߞߋ߫ ߓߟߏߡߊ߬. ߞߌ߬ߘߌ߲߬ ߓߊ߲ߘߡߊ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊߛߊ߲ߜߊ߫ ߟߊ߫ : ߕߍߡߊߓߊ߲߮ ߓߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߝߎߥߊ߫ ߕߙߊ߬ߞߌߘߌ߲ ߓߊ߲ߘߺߊ (ߊ߬ߟߋ߫ ߖߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲). - ߕߍߡߊߓߊߊ߲߯ߡߊߛߎߘߎ߲ ߓߊ߲ߘߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߞߣߐߥߙߊ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲߫ (߂߅° - ߃߀°). ߊ߬ ߦߟߌߦߊߟߌ߫ ߓߙߍ߬ߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߝߏ߯ (߇߀ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߉߀%) ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐߟߐ߲ߠߌ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ (ߜߟߊ߬ߥߊ߯ߘߋ߲) ߜߥߘ ߁ ߇߆߆ ߘߐ߫ ߊߓߌߖߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߥߘ ߁߂߉ ߕߊߓߺߎ߫). ߕߟߋ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߏ߬ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߕߟߋ߬ߡߓߊ߬ ߞߟߊߦߊߣߍ߲ ߦߋ߫ ߘߐߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߍ߬ߣߍ߲ ߞߺߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߡߊ߬. ߊ߬ ߕߟߋ߬ߡߊ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߡߊ߬. ߛߊ߬ߡߊ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊߕߐߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߡߊ߬ ߞߎ߲ߓߊ ߕߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߣߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߝߎߥߊ߫ ߦߟߌߣߍ߲߲߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐ߰ߘߎ߯ ߝߎߥߊ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߣߺߴߊ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߠߎ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌߘߌ߲߫. ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߞߣߐߥߙߊ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐߘߐ߲߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߁߄° ߣߌ߫ ߃߃° ߕߍߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߺߵߊ߬ ߦߌߟߌ߲ߕߎߟߋߦߊ ߞߛߊߞߊ ߛߋ߫ ߆߀% ߣߌ߫ ߇߀% ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ ߖߐߟߐ߲ߠߌ ߛߊ߲߬ - ߏ-ߛߊ߲߬ ߃ߜߥߘ ߁ ߂߀߀ ߘߐ߫ ߓߎ߬ߥߊ߬ߞߋ߫. ߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߓߊ߲ߘߡߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߛߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫ : ߕߟߋ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ (ߣߍߣߍߓߊ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߕߙߊߓߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ)،ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ( ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߊߓߊ ߣߌ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ. ߊ߬ ߝߎߥߊ߫ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߝߎߥߊ߫ ߖߊߙߊ߲ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߣߐߥߙߊ ߜߊ߬ߞߏ ߣߝߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ߓߍ߯ ߥߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫ ߞߛߊߞߊ ߂߀°. ߛߎߡߦߊ߫ ߓߙߍ߬ߦߊ ߘߐ߯ߡߊ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ ߕߊ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߄߀% ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߅߀%. ߊ߬ ߞߌ߬ߘߌ߲߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ߣߍ߲߬ ߝߢߐ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߲ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߢߐߜߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߏ߲ߓߍ߯ ߞߏ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߊ߲߬ߓߏߟߏ߲ ߦߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ : ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߡߊ ߘߌ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߛߌߥߊ߬ߙߊ ߞߺߵߊ߬ ߘߐߓߊ߬ߛߊ߲߬ ߛߊ߲ߖߌ ߟߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߐ߭ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߡߊ߬. ߊ߬ ߖߐߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߜߥߘ ߁ ߂߀߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߙߑߕߜ߭ߏ߫.