ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ

ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߣߴߌߛߑߙߊߌߟߊ߫ ߞߟߍ

ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ (ߤߋߓߑߙߋ ߘߐ߫: מִלְחֶמֶת שֵׁשֶׁת הַיָּמִים, Milhemet Sheshet HaYamim: ߊߙߊߓߎ ߘߐ߫: النكسة, ߞߐߛߊߦߌ߲ߠߌ߲߸ ߥߟߊ߫ ߁߉߆߇ حرب߸ ߁߉߆߇ ߞߍ߬ߟߍ) ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߐ߮ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߞߍ߬ߟߍ߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߞߟߍ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߣߴߌߛߑߙߊߍߟ ߞߟߍ ߛߓߊߣߊ߲߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߣߴߊ߬ ߕߟߋ߬ ߁߀ ߠߋ߬ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߣߌ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߝߊ߲߭ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫.

ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ
ߞߍ߬ߟߍ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Arab–Israeli conflict ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊSuez Crisis ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬War of Attrition ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߁߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1967 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߅ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1967 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߁߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ 1967 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߟߊߓߍ߲ ߖߊ߬ߡߊߙߌOrder of battle for the Six-Day War ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌߛߑߙߊߍߟ ߣߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߣߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߁߉߄߈ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ߫. ߁߉߄߆ ߟߊ߫߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߟߊ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߦߍ߬ߟߍ ߘߌ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߕߎ߲߫ ߓߘߊ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߅߀ ߟߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߡߊ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߕߏ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲߬ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߐ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬.

ߞߊߙߏ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߞߏ ߥߎߦߋ߲ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߟߏߡߊ߬. ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߵߊ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߁߉߅߆ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲ ߌߛߑߙߊߌߟ ߡߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ߫ ߞߏ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߌߗ߭ߌߔߕ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍߙ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߌߣߊ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌߞߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߓߐߕߏ߲ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߗߋߘߋ߲߫ (FUNU) ߠߎ߬ ߓߙߌ߬ߓߙߌ߫ (ߜߍ߲߫).  ߌߛߑߙߊߍߟ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߥߊ߬ߟߏ߲߬ߠߌ߲߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߎߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊߥߟߊ (ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߍߦߌߟߊ)߸ ߞߵߊ߬ ߘߟߊߞߊߟߌߦߊ߫ ߊ߬ ߝߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߓߋ߬ߒ߬ߞߊ߬ߣߌ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߍߓߍ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߦߴߊ߬ ߟߐ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߲߭ ߢߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߛߘߍߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߐ߬ߦߐ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.

ߌߗ߭ߌߔߎߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߕߊ߲ߧߊ ߘߐ߫߸ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬߸ ߌߛߑߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߌߛߑߙߊߍߟ ߡߊ߬. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߗߍ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߊߥߟߌ߬ ߢߐ߲߯ߝߍ߬ ߓߊ߲ߘ ߘߋ߬ ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߓߙߊ߬ ߘߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ ߛߎ߮ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߣߊߛߍߙ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߍ߫ ߛߌߣߊߌ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߊߟߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߡߌߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߘߍ߬ߜߍ ߟߊߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߣߊߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫.

ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߍ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߝߍ߬ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߌ߬ߟߌ ߢߍ߫߸ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߣߴߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߌ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߊߣߊ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߝߋ߲߫ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߘߋ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߍ߬ ߞߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߘߌ߬ (ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰)߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߛߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߡߊ߬߸ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߫  ߞߴߊ߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߏ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߘߊߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌߞߊ ߞߵߊ߬ ߡߍ߲߫ ߞߏ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߓߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ ߟߊߛߊ߬ߦߊ߫.

.

ߌߗ߭ߌߔߕ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ߬ ߞߏ ߡߊ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߈ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߝߣߊ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߡߊ߬߸ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߝߍ߬ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߁ ߡߊ߬. ߞߍ߬ߟߍ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߎߕ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߞߏߘߏ߲ߜߏ߫ (ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߢߐ߲߬ߞߌ߲߫)߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߂߀ ߀߀߀ ߝߊ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߁߀߂߀߀ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߞߎ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߏ߬ߢߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߥߊߟߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߞߐߝߟߌ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ ߖߎ߰ ߟߥߊߟߌߣߍ߲ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߌߛߑߙߊߍߟ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߊ߲ߘ ߘߋ߬ ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ ߘߐ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߛߑߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߌ߬ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍߡ ߕߟߋ߬ߓߐ߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߟߊ߲ ߞߎ߲߬ߕߍߡߊ߬ ߝߏ߯ ߛߌ߯ߙߌ߫. ߌߛߑߙߊߍߟ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊߢߊ߬ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߡߝߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߯ߙߌ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊߛߍߙ ߘߐߕߊ߲߬ߞߌ߲ߕߊ߲ߞߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߟߏ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߌ ߞߐߕߎ߲߫ ߌߗ߭ߌߔߎߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߔߊߞߌߛߦߊ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߙߐߕߐߟߌ ߞߏߛߐ߲߬. ߌߛߑߙߊߍߟ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߟߞߊߟߌߦߊ ߣߴߊ߬ ߣߐ߰ߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߟߊߒߠߦߊ߫ ߓߊߟߌߦߊ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߊߥߟߌ߬ ߌߛߑߙߊߌߟ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߝߟߐ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߦߐ߲߫ ߞߌߔߎߙ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߁߉߇߃ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߞߐ ߟߊ߫. ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߘߐ߬ߞߊ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߔߊߟߋߛߑߕߌߣߌ߲ߞߊ ߡߐ߰ ߂߈߀ ߀߀߀ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߃߂߅ ߀߀߀ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߛߌߛߑߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫  ߡߐ߰ ߁߀߀ ߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜ߭ߏߟߊ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ ߞߊ߲߬. ߦߊ߬ߤߎߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߕߜߋ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߢߊߝߍ߬ ߝߊ߲߭_ߊ߲_ߝߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲߫߸ ߞߟߍ߬ߞߘߐ߬ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߟߋ߬.

ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߂, ߁߉߆߇ ߟߊ߫߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߣߊߛߍߙ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߴߊ߬ ߟߊ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߜ߭ߌߝߑߜ߭ߝߊ߫ ߓߌߙ ߛߊ߲ߡߊߜߘߋ ߟߊ߫ ߛߌߣߊߌ߫߸ ߦߊ߬ߤߎߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫, ߊ߲ ߧߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ߫ «ߛ߭ߤߊߟߊ߲߫ ߥߊ߬ ߊߤߊ߬ߟߊ߲߫»߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߫߹

ߜߘߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߎߍߖ߭ ߞߏߖߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߉߅߆ ߟߊ߫߸ ߌߗ߭ߌߔߕ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߝߊ߲ߞߊ (FUNU) ߟߊߛߣߍ ߡߊ߬ ߛߌߣߊߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߟߊ߬ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߟߌ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߌ߬ߢߍ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߁߉߄߉ ߞߟߍ߬ߟߊ߬ߟߐ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫. ߛߊ߲߭ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߓߐߕߏ߲߫ ߝߍ߫ ߞߟߍ߫ ߓߘߎߓߘߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߛߌ߯ߙߌ߫߸ ߁߉߆߆ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫߸ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߝߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߓߍ߲ߘߐ ߘߏ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߝߍ߬. ߏ߬ ߞߐߝߍ߬ ߥߛߎ߬ߣߍ߲߫ ߠߊ߫߸ ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߊ߬ ߕߏߘߊ߫ ߊ߬ߛߑߛߊߡߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߌߛߑߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߔߊߟߋߛߑߕߌ߲ߣ ߟߊߕߟߊߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ߬ߟߌ (OLP) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߡߊ߬ߛߎߧߊ ߣߌ߫ ߝߏߘߏ߲߫ ߠߊ߫ ߓߋߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߖߟߎ߬ߛߙߊ ߘߌ߫߸ ߡߐ߰ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫. ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߤߎߛߊߦߣߌ߫ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߞߊ߲ߕߌ߫ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍߙ ߦߙߊ߬ߞߌ߫ ߞߴߊ߬ ߡߊ߫ ߣߊ߬ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߣ ߊ߬ ߘߏ߲߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ (INEF) ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߕߋߜߋ߭ ߟߎ߬ ߞߕߐ߫.

߁߉߆߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߣߊߛߍߙ ߞߊ߬ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߞߊ߲߬ ߝߏߝߏ (ߥߎߦߊ) ߘߏ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߓߘߴߊ߬ ߖߐ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߌ߯ߙߌ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫. ߏ߬ ߞߍ ߣߊߛߍߙ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߖߐ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߝߊ߬ߘߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ ߡߊ߬ ߌߛߑߙߊߍߟ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫ (ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߆) ߞߊ߬ (UNEF) ߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߜ߭ߊ߯ߖ߭ߊ߫ ߣߌ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ (UNEF) ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ (ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߉) ߛߌ߭ ߟߊ߫ ߛ߭ߊߙߡ ߍ߬ߟ-ߛ߭ߍߌߞ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߟߊߣߘߐ߫. ߏ߬ ߞߍ߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߢߊߦߌߘߊߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߁߉߅߇ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߊ߬ߦߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ߫ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߕߎ߲߯ߠߌ߲ ߦߋ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊߡߊ߲߫߸ ߥߟߴߊ߬ ߟߊߜߍߕߊ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߊߛߍߙ ߞߊ߬ ߕߟߍ ߘߊߕߎ߲߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߌ ߡߊ߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߂–߂߃ ߡߊ߬. ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߟߌ߲ߘߐ߲߫ ߖߐ߲߭ߛߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫:

ߣߌ߫ ߝߊ߬ߕߐ߬ߦߊ߬ߞߏ߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߥߟߌ߬ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߞߍ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߙߌߦߊ߫ ߖߎ߮ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌߙߊ߲߫ ߕߟߍ ߘߊߕߎ߲߯. ߞߐ߰ߖߌ߬ߞߊ߲߬ ߕߊߡߌ߲ ߤߊߞߍ߫ ߟߊߜߍߣߍ߲ ߞߊߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫.

ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߃߀ ߡߊ߬߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߴߌߗ߭ߌߔߕ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߓߍ߲ߘߐ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߫. ߌߙߊߞߌ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߗߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߝߍ߬. ߌߛߑߙߊߍߟ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߁߭ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߘߊ (cabinet) ߟߎ߬ ߘߐߦߙߌߥߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߍ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߡߊ߬. ߌߛߑߙߊߌߟ ߞߊ߬ ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲ ߝߞߐߛ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ ߛߐ߱ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߝߏߘߏ߲ߠߌ߲ ߠߋ߫ ߘߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߖߊ߰ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ ߟߊߥߟߌ߬.

ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߍ߫߸ ߌߛߑߙߊߍߟ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ ߛߘߍ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߟߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߘߐߞߍ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߕߏ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߬ߧߊ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߥߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߞߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߣߊ߲ߕߌ߮ (ߊ.ߛ.ߣ\IAF) ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߦߟߌ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߝߟߌ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ ߟߊߛߌ߰ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߕߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߊ߲߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߟߏ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߴߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ (ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߊߝߟߍ߫). ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ ߘߐߘߎ߲߰ߧߊ߬ߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫.

ߌߗ߭ߌߔߎߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߦߙߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߟߐ߬ ߛߌߣߊߌ߫ ߟߋ߬. ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ߟߌ ߕߎ߲߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌߣߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߘߐߛߊ߲߬߸ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߕߌ߬ߞߍ߬ߞߏ߲߬ߞߏ߫ ߜߍߟߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐߛߊ߲߬. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߙߊ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߋ߬ߟߋ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߥߊ߫ ߓߍ߲߬ ߡߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊߘߊ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬.

ߖߋߡߛ ߙߍߛߑߕߐ߲߫ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߣߌߥߦ ߦߐߙߞ ߕߊߌߡߛ ߞߣߐ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߃, ߁߉߆߇ ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߃ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߙߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫: ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߓߏ߲ߧߊ ߡߊ߬߸ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ [ߣߊߛߍߙ ߕߊ] ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߕߍ߫ ߝߊ߲ߞߊߢߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߡߊ߬߸ … ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߅߀ ߀߀߀ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߢߣߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߦߡߊߣߌ߲߫߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߤߊߟߌ߬ ߘߐ߬ߛߌ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߌߟߊ߫ ߜߊ߲߯ߛߊ߲ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߞߣߐ߫ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߌߛߑߙߊߍߟ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߃ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߄ ߠߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߕߟߋ߬ ߇ ߣߌ߫ ߁߀ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߎߘߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߞߊ߬ ߊߡߋߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߏ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫.

ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫, ߡߐ߰ ߂߆߄ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߙߌߞߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߕߴߛߋ߫ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߖߊ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߄߀ ߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߂߀߀ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ (ߞߟߍ߬ߕߌ߰ߓߏߟߏ߲߫ ߛߋ߯ߦߌ߲߫) ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߛߑߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߌߛߑߙߊߌߟ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߝߟߐ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍߡ ߕߙߐߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߘߊߎ߫߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߋߙߎߛߊߟߍߡ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߤߊߙߍߟ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߣߍ߲. ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߅߅߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߡߐߙߑߘߋߛ߭ߊߌ߫ ߜ߭ߎߙ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߛߌߣߊߌ߫ ߞߟߊߘߊ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߐߘߎ߮ ߘߐ߫. ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߞߟߍ߬ߕߌ߯ ߋߟߊߘ ߔߟߍߘ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߍߖ߭ߑߙߍߟ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫ ߛߌߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߐߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߞߍ߬ߟߍ ߢߊߞߘߐ ߘߐ߫߸ ߌߗ߭ߌߔߕ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߁߆߀ ߀߀߀ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߁߀߀ ߀߀߀ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߛߌߣߊߌ߫ ߟߊߣߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫߸ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߞߋߟߋ߲߫)߸ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍߘߋ߲ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫. ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߦߡߊߣߌ߲߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߓߊߢߐ߲ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߡߙߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߉߅߀ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߏ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ.ߔ.ߛ ߁ ߁߀߀ (APC) ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߟߍ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߁ ߀߀߀ (artillerie).

ߗߍ߬ ߇߅ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߯ߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߐߝߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߘߊ߬ߝ߭ߌߘ ߥ. ߟߍߛߑߗ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߐߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߖߎ߯ ߟߎ߫ ߘߊߞߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߛߌ߯ߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߞߊߙߏ ߣߌ߫ ߛߊ߲߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߞߐ߫ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐߞߏ߬߸ ߞߵߊ߬ ߛߍ߲ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߘߐߕߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫.

ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߁߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߅߅ ߀߀߀ ߘߌ߫. ߛߘߍߞߎߘߎ߲߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߟߎ߫ ߟߞߊߘߌ߫ ߘߊ߫ ߛߌߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߢߣߊ ߄߀߲ ߠߎ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫. APC M113 ߦߙߌߞߊߖߊ߲ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲߫ ߃߀߀ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߊ߫ «US M48 panttons» ߂߅߀ ߝߣߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߟߍ߬ߜߊ߬ߛߌ߬ߟߊ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߁߂߸ ߜߟߊ߬ߥߊ߯ߘߋ߲߬ ߈߁ ߣߌ߫ ߜ.ߥ ߁߂߀ ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߜߟߍ ߕߊߘߊ߯ ߥߐ߯ߙߐ߫߸ ߖߎߙߊ߲ߞߊߡߊ߲ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߴߊ߬ ߣߌ߫ ߕߙߏ߬ߞߏ߬ߦߊ ߛߋ߲߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫. ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߖߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ ߞߏ߬ߢߌ߲ ߞߊ߲߬. ߌߛߑߙߊߌߟߌߦߊ߲ߛ ߓߑߙߊߌߝߌ߲ߜ߭ߛ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߥߌ߬ߟߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߊߛߙߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߊߟߌ ߝߊ߬ߘߌ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ߝߊ ߕߟߊߒߕߍ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߝߍ߬ ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ߫ ߘߋߣߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߤߊߥߑߞߊ ߤߐ߲ߕߊ߬ ߂߄ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲߬ߣߐ ߟߎ߬߸ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߊ߯ ߝߌ߬ߟߊ߬. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߤߊߥߑߞߊ ߤߐ߲ߕߊ߬ ߏ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߌߙߊߗ߭ ߃߲ ߠߋ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫ – ߌ.ߊ.ߍߝ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߢߣߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߌߙߊߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߁߀߀ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߴߌߙߊߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߛߘߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫߸ ߤߊߥߑߞߊ ߤߐ߲ߕߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌߜ߭ ߂߁߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫ ߜߐߞߎ߫.

ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߟߌߓߌ߫ ߟߊ߫ ߔߊ߲ߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊߟߌߗ߭ߋߙߌ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸  ߞߎ߬ߥߊߌߕߌ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߕߌߢߍߟߌ ߟߎ߬ ߥߏ߬ ߟߊ߬ߝߊ߮ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߔߊߞߌߛߑߕߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌߟߊ߫ ߓߐߒߖߘߍߘߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫. ߔߊߟߍߛߑߕߌ߲ߣ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߞߊ߬ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫.

ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߢߌ߬ߣߊ߬ߓߐߣߍ߲ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߡߋߙߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.

ߌߗ߭ߌߔߑߕߌ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߍ ߘߐ߫ ߞߛߐߞߛߐ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߄߂߀ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲߬ߣߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌߜ߭ ߂߁ (ߡߞߌ) ߜߟߌߡߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߊߢߊ߲ߥߊߢߊ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߌ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߣߐߜߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߃߀ ߕߎ-߁߆ ߓߊߘߑߜ߭ߍߙ (bombardiers moyens 30 Tu-16 "Badger") ߟߊߞߏ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߌߢߍߟߌ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߟߍߟߊ߲ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ߬ ߞߟߍߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊߡߍߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߘߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߣߐߞߍߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߝߍߡߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫߸ ߦߏ߫ ߝߊ߲߬ߓߍ߰ߓߍ߲ ߎߖ߭ߌ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐߖߎ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߟߊߘߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߎߡߘߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲ ߝߞߐߛ

 
ߌߛߑߙߊߍߟ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߕߌߢߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐߜߍ ߞߊ߲߬

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫: ߕߟߋ߬ ߥߐ߰ߙߐ߬ ߞߟߍ ߞߟߊߓߍ߲ ߖߡߊ߬ߙߌ

 
ߘߊߛߏߟߕ ߡߌߙߊߗ߭ ߦߋ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߟߍ ߟߊ߫ ߗߍߓߏ߲ ߠߊ߫.  

ߌߛߑߙߊߌߟ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߘߐߕߌߢߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߡߊߝߟߍ ߞߊ߲߬

ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲ ߝߞߐߛ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊ߬ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߘߴߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߌߗ߭ߌߔߕ ߣߴߌߛߑߙߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߅ ߇ߙߋ߲ ߄߅ ߟߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߌ߯ߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߙߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߥߐ߬ߦߐ ߞߊ߲߬ ߌߛߑߙߊߌߟ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߌߛߑߙߊߌߟ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߏߔߋߙߊߛ߭ߐ߲ ߝߞߐߛ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ (ߡߐߞߍߘ). ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߂߀߀ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߟߐ߬ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߜߘߋ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߝߏ߫ ߁߂ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߫ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߘߐ߫. ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߙߏߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߏߦߊ߲߫߸ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߝߋ߲߫ ߘߐߞߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߴߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߫ ߥߣߊ߬ߙߌ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߞߊ߬ߟߊ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߵߊ߬ ߟߎ߬ ߜߊ߲߫ ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߞߐߓߋ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߛߏ߲ (ߙߘߊ) ߟߎ߬ ߡߊߕߊ߲߬ߞߊ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫. ߘߏ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߜߊ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߥߎߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬.

ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߖߘߍ߬ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏߕߍ߰߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߘߊߕߎ߲߯ ߜߎߕߙߎ߫: ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߜߘߋߕߌ߮ ߊߓߘߎߟ ߤߊ߬ߞߌߡ ߊߡߍߙ ߣߌ߫ ߘߊ߯ߕߌ߯ ߞߟߍߕߌ߮ ߛߌ߬ߘߌߞߌ߬ ߡߤߊ߬ߡߎߘ ߟߎ߫ ߡߊߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߊߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊ߬ߟߑߡߖ߭ߊ߫߸ ߓߌߙ ߕߡߊߘߊ߫ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߛߌߣߊߌ߫߸ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߠߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߞߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߍߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߬ ߝߘߏ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߓߊ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߓߊߏ߬ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߛߏ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߌ߬ߘߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߟߋ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߎߘߍߞߎߘߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߘߴߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߘߊ߯ ߘߎ߱-ߛߊ߲ (SA-2) ߕߎ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߟߊ߫.

ߗ߭ߐߙߑߘߊߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߛߏ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߖߑߟߎ߲߫߸ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߟߊ߲ߓߏ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߏߞߊ߲ ߠߊ߫ ߕߊ߯ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߝߙߋߞߋ ߞߊ߬ ߡߌߛߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲߫ ߜߘߋ ߟߎ߬ ߟߊߛߏ߬ߓߌ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߡߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߜߘߋ߫ ߛߎߡߊ߲ߣߍ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߏ ߡߊ߬. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߋ߬ ߘߐߓߍ߲߬: ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߌ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߝߙߎ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ߠߌ߲ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߠߊߟߐ߬ߣߍ߲ ߘߎ߰ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߜߋ߬ߘߋ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߝߏߘߏ߲߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߊ߬ߛߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߕߌߢߍߓߊߟߌ ߕߏ߫ ߜߊ߲߫ ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫. ߓߟߏ߫ ߟߊߜߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߴߊߙߌߛ߭ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߜߘߋ ߞߎ߲߬ߠߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߟߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߠߊ߫ ߜߋ߬ߘߋ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ߫. ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߞߛߌߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߟߊ߲ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߐߝߍ߬. ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߟߐ߯ߟߊߣߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߎ߬ߦߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߢߌ߬ߣߡߊ߬ߞߏ߬ߟߏ߲߬ߕߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߡߊ߬߸ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߣߐ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߛߋ߲߬ߝߍ߫. ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߄ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߘߐߞߍߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߎ߬ߙߎ߲߬ߞߎ߬ߟߌ (ߞߍ߬ߟߍ) ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߃߃߈ ߠߎ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߓߏߙߌߟߊ ߁߀߀ ߝߊ߰߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߘߐߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫.

ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߊ ߕ.ߎ-߁߆ (bombardiers tu-16) ߃߀߸ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߊ ߟ.ߟ-߂߈ (ll-28) ߂߇߸ ߄߀ ߘߐ߫߸ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߊ ߝߟߍߟߊ ߛߎ-߇ (su-7) ߁߂, ߡߌߜ߭-߂߁ (21-MIG) ߉߀߸ ߡߌߜ߭-߁߉ (MIG-19) ߂߀, ߝߟߍߞߍ߫ ߡߌߜ߭-߁߇ (bombardier MIG-17)߸ ߂߅, ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߊ߯ ߃߀ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߌߞߐߕߎ߲߯߸ ߓߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߛߏ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߕߊ߫ (ߡߛߌߟ) ߛߊߡ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߣߐ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߁߉ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲ ߣߌ߫ ߛߊ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߁߃ ߟߊߓߋ߬ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߞߟߊ߬ ߜߟߍ ߓߟߏ߫. ߌߛߑߙߊߌߟ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߘߐߕߌߢߍߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߓߋ߬ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߎ߰ߓߎ߬ߡߊ߬ߕߊ߫ ߤߊߥߞ ߓߟߏ߫ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߣߋߜ߭ߍߝ߭ ߘߐ߬ߞߌߛߍ (ߣߎ߳ߞߑߟߍߙ) ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߛߋ߫ ߟߊ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ ߡߙߊ߬ ߟߴߏ߬ ߞߐ߫. ߞߋߟߋ߲߫ ߜߘߍ߫ ߕߌߢߍ߫ ߘߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍߘߍ߲ߛߍߟߊ ߘߏ߫ ߝߏߘߏ߲ߕߐߟߊ ߓߟߏ߫.

ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߞߊ߬ ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߝߍߕߦߊ ߝߍ߬ߖߛߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߐ߬ ߕߏߣߍ߲ ߘߐ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߐ ߟߊ߫ ߥߎ߬ߙߘߊ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߖߎ߯ߦߊ ߓߘߴߊ߬ ߞߐߕߊ߲߫ ߞߟߊߘߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߝߐ ߌߛߑߙߊߌߟ ߓߟߏ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߐ߬ߣߐ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߥߙߍߓߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߏ߲ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߘߐߜߊ߬ߛߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߖߌ߰ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߟߞߊߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߴߊߙߊߓߎ߫ ߖߡߊߣߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߊߓߏ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߍߟ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߓߟߏ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߛߴߏ߬ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߊߛߙߊ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߏ߲߫ ߕߐ߬ߕߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߢߊ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫. ߌߛߑߙߊߌߟߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߫ ߞߟߍ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ ߝߙߎ߫ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߜߘߋ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߐߛߊߦߌ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߌߗ߭ߌߔߑߕߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߥߎߢߊ߲ߓߍ ߞߵߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߏ߫ ߌߗ߭ߌߔߕ ߓߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߌߛߑߙߊߌߟ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲߫ ߇߀ ߟߎ߬ ߟߊߓߋ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߕߟߋ߬ ߝߟߐ ߡߊ߬.