ߖߋߞߋ߬

ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬

ߖߋߞߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߖߋߞߋ߬
Dieke.jpg
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߇°߂߀′߅߄″N ߈°߅߇′߁߅″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߌ߰ߓߊ߮ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߋߞߋ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߃߄ ߀߀߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃߁ ߇߉߉ ߘߌ߫.