ߝߋߣߛߌ߫ ߛߓߍߟߌ

ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߡߍ߲ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߒߞߏ߫ ߛߓߍߛߎ߲ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ


ߝߋߣߛߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߥߟߊ߫ (ߞߍߣߑߊ߳ߺߊ߯ߣ ߛߓߍߟߌ) ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߘߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߂߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ (ߊߓߑߖߊߘ ߤߊߥߗ߭…) ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ߫ ߝߍ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߕߍߡߊ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߟߋ߬ߓߐ ߖߌߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߁߭ ߠߊ߫ ߸ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߅߲ ߠߊ߫ ߸ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫، (߁߂߀߀ ߣߌ߫ ߅߀߀ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ ߸ ߞߊߣߑߊ߳ߺߊ߯ߣ - ߝߋߣߛߌ߫ ߛߊߣߌ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫)، ߛߓߍߟߌ ߣߌ߲߬ ߡߊ߫ ߘߊ߲߬ ߝߋߣߛߌ߫ߞߊ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߯ߡߌ߲ߞߊ߲ ߝߊ߬ߓߊ ߛߓߍ ߘߐ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ.

ߝߋߣߛߌ߫ ߛߓߍߟߌ
Gezer calendar close up.jpg
abjad, natural script, unicase alphabet, Semitic alphabet
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1050 BCE ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NamePhoenician, phénicien ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫Phoenicia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Memory of the World ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Based onProto-Sinaitic ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Derivative workPunic alphabet, Greek alphabet ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲Phoenician ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ1200 BCE ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ150 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ߞߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߣߎߡߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Heritage designationMemory of the World ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Time of earliest written record840 BCE ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode rangeU+10900-1091F ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߛߓߍߘߋ߲߫ ߠߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߋߣߛߌߞߊ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߛߓߍߘߋ߲ ߕߐ߮ ߒߞߏ ߊߙߊߓߎ ߟߊ߬ߕߍ߲ ߝߐߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߛߓߍߟߌ ߛߌߣߊߺߌߺߞ-ߝߟߐߝߟߐ ߛߡߊߙߌߕߊ߲ ߊߙߊߡߌߞ ߤߋߓߙߋ ߛߙߌߦߊߞ ߔߊߙߌߦߊ߲
𐤀 ߊߟߑߝߎ߫ ߥߟߊ߫ ߎ߯ߟߑߝߎ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߣߌ߬ߛߌ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ ا ʾ ʾ [ʔ] 𓃾 ࠀ‎ 𐡀‎ א ܐ 𐭀
𐤁 ߓߋߕ ߥߟߊ߫ ߓߊߦߑߕ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓ ب b b [b] 𓉐 ࠁ‎ 𐡁‎ ב ܒ 𐭁
𐤂 ߞߡߊߟ ߥߟߊ߫ ߖߑߞߏߡߊߟ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߯ߡߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖ ج g g [ɡ]         𓌙 ࠂ‎ 𐡂‎ ג ܓ 𐭂
𐤃 ߘߊ߯ߟߌߛ߭ ߥߟߊ߫ ߘߊߟߘ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߓߏ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߓߏ߲ߘߊ ߜߏ߯ߙߏ ߘ د d d [d]         𓇯 ࠃ‎ 𐡃‎ ד ܕ 𐭃
𐤄 ߤߌ ߥߟߊ߫ ߤߌ߯،ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߊߟߌߟߊ ߘߊ ߤ هـ h hʾ [h] 𓀠? ࠄ‎ 𐡄‎ ה ܗ 𐭄
        𐤅         ߥߊߥ ߥߟߊ߫ ߊߥ ߥߟߊ߫ ߥߐߥ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߧߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߫ ߞߊ߬ߛߌ߬ߟߊ ߘߊ ߥ و w w [w]         𓏲 ࠅ‎ 𐡅‎ ו ܘ 𐭅
𐤆 ߖ߭ߊߦߑߣߎ ߥߟߊ߫ ߖ߭ߊߦߌߣߎ߫، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߡߎ߬ߙߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߌ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ز ߖ߭ z z [z]         𓏭 ࠆ‎ 𐡆‎ ז ܙ 𐭆
𐤇 ߤߋߕ، ߘߊ߲ߘߊ߲ ߥߟߊ߫ ߘߊ߲߬ߣߊ߲ ߤ߭ ح ḥ [ħ] 𓉗/𓈈? ࠇ‎ 𐡇‎ ח ܚ 𐭇
𐤈 ߕ߭ߌߕ߭ ߥߟߊ߫ ߕ߭ߊ߯ߺߎ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߞߐ߲߬ߛߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕ߭ ط ṭ [tˤ]         𓄤? ࠈ‎ 𐡈‎ ט ܛ 𐭈
𐤉 ߦߏ߯ߘ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߓߟߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߓߟߏߞߊ߲ ߦ ي j y [j]         𓂝 ࠉ‎ 𐡉‎ י ܝ 𐭉
𐤊 ߞߍ߯ߝ ߥߟߊ߫ ߞߏ߯ߝ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߕߍ߯ߝߕߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞ ك k k [k]         𓂧 ࠊ‎ 𐡊‎ כך ܟ 𐭊
𐤋 ߟߊ߯ߡߘ ߥߟߊ߫ ߟߊߡߘ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߦߌ߬ߟߊ߲߬ߘߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟ ل l l [l]         𓌅 ࠋ‎ 𐡋‎ ל ܠ 𐭋
𐤌 ߡߌ߯ߡ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߡߌߦߊߡ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߖߌ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ ߡ م m m [m]         𓈖 ࠌ‎ 𐡌‎ מם ܡ 𐭌
𐤍 ߣߎ߯ߣ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߭ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߡߟߏ߬ߞߏߡߟߊ߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫/ ߥߟߊ߫ ߖߍ߮ ߣ ن n n [n]         𓆓 ࠍ‎ 𐡍‎ נן ܢ 𐭍
𐤎 ߛߊ߯ߡߎߞ ߥߟߊ߫ ߛߊߡߎߞߜ߭، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛ س s ś [s] 𓊽 ࠎ‎ 𐡎‎ ס ܣ ܤ 𐭎
𐤏 ߊ߳ߺߊߦߌߣߎ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߳ ع ʿ ʿ [ʕ]         𓁹 ࠏ‎ 𐡏‎ ע ܥ 𐭏
𐤐 ߓߌ߯، ߥߟߊ߫ ߓߝߌ ߥߟߊ߫ ߓߝߊ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߡߐ߱ ߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߲) ߥߟߊ߫ ߝߊ߲߭ ߝ ف p p [p]         𓂋 ࠐ‎ 𐡐‎ פף ܦ 𐭐
𐤑 ߛ߭ߊ߯ߘߌ ߥߟߊ߫ ߛ߳ߺߊߛ߭ߺߊ߯ߘߌ߫، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߛߓߍߓߌ߲ ߥߟߊ߫ ߛߓߍߓߌ߲ߝߌߘߊ / ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ / ߘߏߟߋ߲ߞߌߛߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛ߭ ص ṣ [sˤ]         𓇑 ? ࠑ‎ 𐡑‎ צץ ܨ 𐭑
𐤒 ߞߎ߯ߝߎ ߥߟߊ߫ ߞߊ߯ߝߎ،ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߟߊ߲ ߥߟߊ߫ ߡߌߛߋߟߌ ߢߊ ߘߌ߫ ߞ߫ ق q q [q] 𓃻? ࠒ‎ 𐡒‎ ק ܩ 𐭒
𐤓 ߙߌ߯ߛ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߙߊߺߊߺߛ ߥߟߊ߫ ߙߏ߯ߛ߫، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߭ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߙ ر r r [r]         𓁶 ࠓ‎ 𐡓‎ ר ܪ 𐭓
𐤔 ߛ߫ߌ߯ߣ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߢߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߛ߫ ش š š [ ʃ ] 𓌓 ࠔ‎ 𐡔‎ ש ܫ 𐭔
𐤕 ߕߊ߯ߥ، ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕ ت t t [t]         𓏴 ࠕ‎ 𐡕‎ ת ܬ 𐭕

ߊ߬ ߛߊ߯ߘߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߐ߬ߞߘߐ߬ߟߐ߲߬ߠߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋߣߛߌߞߊ߲ ߛߓߍߟߌ ߛߊ߯ߘߊ ߘߐߕߟߊ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ:

ߝߋߣߛߌߞߊ߲ ߛߓߍߟߌ ߞߘߐ

ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߟߏߜߍ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫، ߖߌߓߌ߯ߟ ߟߊ߫ (ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߁ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߉ ߠߊ߫ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫)، ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߎߤߌ߯ߙߊߡ، ߞߟߏߜߍ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߛߌߙߑߘߣߌߦߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߛߓߍߟߌ ߏ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߕߘߍ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߡߊ߲ ߕߘߍ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߝߊ߫.