ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ

ߞߊ߲ ߞߙߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߐ߫

ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߙߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊߕߟߊ ߢߊ ߡߊ߬، ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߸ ߟߊ߬ߕߟߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊߢߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬:

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ-ߕߍߡߊ߫ :

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊߖ߭ߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߋߓߙߋ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߡߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߖ߭ߌ߫، ߊߡߊߖ߭ߟߌߜ߭ߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߋߗ߭ߏߓߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߏߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߗߊߘ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫.

ߣߌߟ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߛߏ߲ߜ߭ߊߦߌ߫ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߊ߯ߙ ߝߎ߯ߙ ߛߎߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߎߓߌ߫.

ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߣߋߜ߭ߙߏ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߛߎߥߊߤߟߌ߫ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞ߭ߎߥߌߛߊߣ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߡߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߥߎ߲ߘߊ߲߫ ߦߋ߫ ߜߙߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ.

ߤߌ߲ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߤߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬.

ߕ߭ߦߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߕߙߎߞߌ߫ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫.

ߎߙߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߡߊߖߙߌ߫ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

ߦߣߌߛߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬.

ߛ߭ߎߞߑߛ߭ߌ-ߞߊߡߑߛ߭ߊߕߞߌ ߞߊ߲ ߠߎ߬.

ߘߎߙߊߥߓߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߤߌ߲ߘߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߞߏߞߊߖߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬:

ߓߊߛߞߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߊ߯ߦߌߣߎ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߊߦߌߣߎ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌߔߐ߲߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߣߌߝߎ߲ߜ߭ ߞߊ߲.

ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߖߐߟߌ߲ߓߊ߲:

ߛ߭ߌߣ ߕߓߌߕߌ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߛߌߣߌ߲ߥߊ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫.

ߏߛߑߕߙߏ-ߊߖ߭ߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߏߛߑߕߙߏߣߖ߭ߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߓߤߊߛߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

ߕߊߦ-ߞߘߊߦ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߕߊߦߌߘߎ߯ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

ߍ߲ߘߊߡߊ߯ߣ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߤߌ߲ߘߌ߫

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫:

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߘߊ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߛߌߦߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߒߞߐ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߛߌߦߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ

ߌߛߑߞߌߡߏ ߦߎߕ ߞߊ߲ ߠߎ߬.

ߣߊ-ߘߣߌ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߣߝߊߤߏ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫.

ߤߌ߲ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߒߞߐ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߛߌߦߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߲ ߝߊ߬ߓߏ߲
languoid class
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߞߊ߲߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ, ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫genetic classification, macrofamily ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ, ߘߍ߬ߞߊ߲߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫list of language families ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߙߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊߕߟߊ ߢߊ ߡߊ߬، ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߸ ߟߊ߬ߕߟߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߊߢߌ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߌ߲߬:

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ-ߕߍߡߊ߫ : ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊߖ߭ߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߋߓߙߋ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߡߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߊߖ߭ߌ߫، ߊߡߊߖ߭ߟߌߜ߭ߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߋߗ߭ߏߓߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߏߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߗߊߘ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫. ߣߌߟ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߛߏ߲ߜ߭ߊߦߌ߫ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎߟߊ߫ ߞߊ߲ ߘߊ߯ߙ ߝߎ߯ߙ ߛߎߘߊ߲߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߎߓߌ߫. ߣߌߖ߭ߍ߯ߙ ߣߋߜ߭ߙߏ ߞߏ߲߬ߜ߭ߏ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߛߎߥߊߤߟߌ߫ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞ߭ߎߥߌߛߊߣ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߸ ߡߍ߲ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߥߎ߲ߘߊ߲߫ ߦߋ߫ ߜߙߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐ߫ ߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ. ߤߌ߲ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߤߌ߲ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬. ߕ߭ߦߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߕߙߎߞߌ߫ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ ߞߏ߯ߙߋ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߣߌߔߐ߲߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߙߎ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫. ߎߙߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߡߊߖߙߌ߫ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߦߣߌߛߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬. ߛ߭ߎߞߑߛ߭ߌ-ߞߊߡߑߛ߭ߊߕߞߌ ߞߊ߲ ߠߎ߬. ߘߎߙߊߥߓߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߤߌ߲ߘߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߞߏߞߊߖߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߓߊߛߞߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߊ߯ߦߌߣߎ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߊߦߌߣߎ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌߔߐ߲߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߣߌߝߎ߲ߜ߭ ߞߊ߲. ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߖߐߟߌ߲ߓߊ߲: ߛ߭ߌߣ ߕߓߌߕߌ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߏ߬ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߛߌߣߌ߲ߥߊ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫. ߏߛߑߕߙߏ-ߊߖ߭ߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߝ߭ߋߕߌߣߊߡ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߏߛߑߕߙߏߣߖ߭ߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߓߤߊߛߊ߫ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߕߊߦ-ߞߘߊߦ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߕߊߦߌߘߎ߯ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߍ߲ߘߊߡߊ߯ߣ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߤߌ߲ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߘߊ ߣߌ߫ ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫: ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߎߘߊ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߛߌߦߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏߛߑߕߙߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߒߞߐ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߛߌߦߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߜߙߋ ߌߛߑߞߌߡߏ ߦߎߕ ߞߊ߲ ߠߎ߬. ߣߊ-ߘߣߌ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߣߝߊߤߏ ߞߊ߲ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫. ߤߌ߲ߘߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬: ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߫ ߒߞߐ߫ ߸ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊߛߌ߰ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߛߌߦߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.