ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߡߊ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

! colspan="2" |ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ |- | | |- | | |- | | |} ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲߫ ߉߀ ߁߂߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
View over Kulikoro.jpg
ߡߊ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߃°߅߆′߄߁″N ߇°߃߇′߂߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲Pulaar, ߞߌ߬ߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊߞߊ߲, ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߞߊ߲, Eastern Maninkaka language, Kagoro ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߞߊߛߏ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߡߐ߱ ߂ ߄߁߈ ߃߀߅ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߂߀߀߉ ߟߊ߫. ߒߞߏߝߐߟߊ (ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߲ߣߌ߲ ߠߊ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߊ߲߬. ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߥߛߊ߬ߣߍ߲߬ ߖߌ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫߹ ߓߊ ߟߎ߬ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬߸ ߓߊߥߎߟߋ߲߸ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ߣߌ߲߫߸ ߓߊߜߍ߸ ߓߊߣߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߝߌ߲. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߓߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ (ߞߌ߬ߕߊ߬ ߣߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߖߐ߬ߟߐ߲) ߕߊ ߦߋ߫ ߛߊߤߟߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߖߊߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫: ߞߊ߬ߕߌ߫߸ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫߸ ߞߟߏߞߊߣߌ߫߸ ߣߊ߯ߙߊ߫߸ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߓߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߬ߦߌߟߊ߫: ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߏߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߊߛߌߦߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߟߊ߬ߓߊ߲߬ߞߘߐ߫ ߘߌ߫. ߓߊߥߎߟߋ߲ ߞߎ߲߭ ߕߎ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߝߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߜ߭ߏߛߊ߲߬ߓߜ߭ߎ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߘߌ߲ߞߏ߬ ߟߎ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߛߓߏ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߟߊ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߎ߫ ߞߍߦߙߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߐ߲߬ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߢߍ߫: ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߸ ߛߏ߬ߛߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ.

ߣߊߡߎ߲ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫

ߡߊ߬ߟߌ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߓߊ߬ߘߊ (ߞߍ߬ߣߍ ߡߊ߲߬ߘߋ߫) ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ.