ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߋ߬ߘߋ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ ߘߌ߫ ؟

ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ ߦߋ߫ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎ ߝߊ߬ߛߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎ ߛߍ߲ߛߍ߲ߠߌ ߖߟߎ ߟߎ߬.ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ߯ߣߊ ߟߊߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߣߌ߫ ߝߛߊ߬ߖߟߎ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߝߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫ ߸ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎ ߘߌ߫ ߞߢߊ߬ ߛߎ߯ߣߊ ߛߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬.

ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ
ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߝߙߋߞߋ, ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ ߛߊ߯ߘߊ ߘߏ߫
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߛߎߣߊ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ, organ-specific disease, ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ  
Health specialtynephrology, urology  
Drug or therapy used for treatmentdopamine, paricalcitol  
Anatomical locationkidney  
ICD-9-CM583.81  
NCI Thesaurus IDC34843, C3149  
ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߖߌ߫ ߓߊ߰ߦߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߝߊ߬ߘߌ ߞߘߐ߫ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎ ߞߟߊߞߟߊߦߊ߫ ߞߺߵߊ߬ ߟߝߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬.

ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫

. ߝߟߐߡߊ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߁ ߝߟߐߡߊ ߦߺߴߊ߬ ߝߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. ߂ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߜߘߍ ߟߋ߬ ߝߍ߬. ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߭ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬

ߊ߬ ߞߎ߲߭ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߜߍ߬ߟߍ߲߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ ߞߎ߲߭ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߟߐ߲߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߺߴߊ߬ ߟߊߖߎ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫.

ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫

ߓߌߢߍߝߎߣߎ߲ ߣߌ߫ ߝߊߞߊߞߊ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߸ߊ߬ ߞߍ߫.ߘߌߡߊ߲߫ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ ߝߣߊ߫ ߦߺߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߟߏ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߞߟߊ ߦߋ߫ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎ ߟߊߖߎ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ، ߦߊ߬ߣߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߢߐߞߘߐ ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ، ߊ߬ ߘߺߴߊ߬ ߝߘߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߟߋ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߟߊߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߓߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߢߐߞߘߐ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߟߍ߬.

ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߐ߯ߘߐߞߘߎ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߘߐ߫. ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ : ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߛߍ߲ߛߍ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߯ߣߊ ߟߊߥߟߏ߫ ߞߊ߬ ߣߐ߮ ߟߊߓߐ߫. ߥߟߊߞߏ߫ ߖߌ߫ ߓߊ߯ߦߊ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌߟߊ߫ ߟߎ߬ ߜߋߘߋ߲߫. ߞߊ߬ ߓߎ߯ߓߊߟߌ ߟߎ߫ ߢߐ߬ߢߐ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߦߏ߫ (ߛߍ߯ߣߍ߮ ،ߓߐߙߐ߲ߣߍ߮ ،ߛߍ߯ߘߐ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߘߐ߬ ߖߌ ߓߙߍ߬ߦߊ. ߞߊ߬ ߓߎ߬ߦߌ߬ߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߏ߫ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߦߏ߫ (ߞߊ߬ ߕߊ߯ߝߏߟߏ߲ ߘߌ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬. ߞߊ߬ ߜߦߐߞߟߐ߫ ߥߎߟߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߥߟߏ߫. ߞߐ߯ߘߐߞߘߎ ߕߐ߬ߣߐ ߥߊ߬ߙߊ ߞߏߛߐ߲߬ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߘߐ߫ ، ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫. ߛߎ߯ߣߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ. ߛߎ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ (ߞߊ߲߬ߞߊ). ߖߋ߬ߟߌ ߞߍ ߛߎ߯ߣߊ ߘߐ߫. ߣߌ߫ ߞߐ߯ߘߐߞߘߎ ߞߏߘߏ߲ߜߏ߫ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߢߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߛߍ߲ߛߍ߲߫ ߠߊ߫. ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߐ߫ :

ߞߊ߬ ߕߏ߫ ߝߊ߬ߛߊ߫ ߖߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬. ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߥߢߊ߫. ߞߊ߬ ߛߎ߯ߣߊߞߍ ߡߊߘߐ߯ߦߊ߫. ߞߊ߲ߠߊߝߍ (ߡߌ߲߬ߟߐ߮) ، ߛߍ߱ ، ߞߎ߲߬ߘߌߡߊ߲. ߓߊߦߌ ߥߟߊ߫ ߝߐߣߐ߲. ߞߊ߬ ߝߊ߬ߘߌ ߞߐ߬ߟߐ ߞߍ߫ ߛߊߦߌߡߊ ߘߌ߫ (ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫). ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲ߓߊߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߓߊ߲. ߞߊ߬ ߕߊ߯ߝߏߟߏ߲ ߘߌ߯ߘߊ ߡߊߦߟߍ߬. ߣߎ߲ߓߊߕߋ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߲߭ ߣߌ߫ ߓߟߏ ߣߌ߫ ߢߊߘߎ߮ ߟߝߊ߫. ߣߌ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߜߊ ߡߊ߫ ߘߊ߲ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ، ߞߐ߯ߘߐߞߘߎߓߣߊ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬. ߊ߬ ߓߊ߯ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߏ߬ ߞߊ߲߬ ߡߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ ߣߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫ ߛߣߍߡߊ߫ .

ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߫ ߞߺߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫

ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߣߍ߲