ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߟߢߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߕߍ߫

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߢߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ,  ߁߆ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߂߁
ߡ
Aboubacar.banamoridou.toure ߓߘߊ߫ ߞߐߜߍ ߓߐ߫ ߦߊ߲߬ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߞߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ
(ߞߐߜߍ ߓߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߣߌ߲߬ "ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߖߊ߲߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߝߐߘߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߝߊߙߌ߫ ߦߋ߫ ߂߈߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߊߕߐߡߊ ߦߋ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߘߟߊߞߊߟߊ߲ ߝߐߘߊ ߞߐߝߍ߬، ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߐߘߊ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߖߌ߰ ߛߊ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ، ߝߏ߫ ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ﴿ߊߟߎ߫ ߦߴߊߟߎ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲߬ߞߊ߬..." ߡߊ߬)
 
ߡ (Aboubacar.banamoridou.toure ߓߘߊ߫ ߞߐߜߍ ߓߐ߫ ߦߊ߲߬ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߞߴߊ߬ ߟߊߕߊ߯ ߣߛߌ߬ߡߛߏ ߝߐߘߊ)
(ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫)

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߂߄߉

ߠߎ߬