ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߸ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌߟߊ ߣߴߊ߬ ߘߊ߫ ߘߐ߫ ߝߐߟߌߟߊ ߓߍ߯ ߓߍ߲߬ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߸ߞߴߏ߬ ߕߐ߯ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߕߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߟߎ߬ ߸ߓߍ߲߬ ߞߍߣߴߊ߬ ߡߊ߬ ߝߣߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߞߣߍ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߸ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫߸ ߏ߬ ߞߴߏ߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߞߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߝߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫߸ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ ߦߙߐ ߡߍ߲߸ ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ ߦߋ߲߬ ߘߋ߬߸ ߓߊ ߊ߲ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߦߙߐ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊ߬ ߘߍ߯߸ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߝߐߟߌ ߏ߬ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬[߁] .

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߔߊ߬ߔߘߊ

ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߸ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߞߊ߲߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߦߙߐ߫ ߞߋߟߋ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߏ߬ ߝߊߙߊ߲ߛߌ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߕߴߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߐ߯ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ߓߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߣߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߒ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߸ߘߌ߯ߣߊ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߥߟߏ߫ ߛߟߎ ߦߋ߫ ߤߌ߬ߖߊߖߌ߫ ߛߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ ߘߎ߯ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߬ ߡߞߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߘߌ߫߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߞߐߘߐ߲ ߦߋ߫ ߡߞߊ߫ ߘߌ߫߸ߝߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߝߊ߲߰ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߝߟߐ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߴߊ߬ ߝߊ߲߰ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫߸ߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ ߞߏ߬ߟߊ߬ߡߊ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߡߌ߬ߙߌ߲ ߣߴߊ߬ ߝߏ߲߬ߝߏ߲߬ߣߊ ߥߙߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߛߣߐ߬ߡߍ ߘߐ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߞߛߌ߬ߞߛߊ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߣߊ߰ߟߊ ߸ߞߛߌ߬ߞߛߊ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߐ߲ߔߌߟߍߛߌ ߘߌ߬߸ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߓߴߌ ߤߣߍ߫ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫߸ߞߴߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߊߘߍ߲߱ ߘߌ߫ ߞߴߌ ߓߊ߲߬ ߌ ߛߌߦߊ ߘߐ߫߸ߞߴߌ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߘߌ߫ ߏ߬ ߛߌߦߊ ߟߊ߫߸ߞߴߌ ߓߊ߲߬ ߌ ߟߊ߲߬ߓߋ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߌ ߖߞߊ߫ ߏ߬ ߡߵߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ߤߊߟߴߊ߬ ߕߊ߯ߡߊ ߢߊ ߸ߤߊߟߴߊ߬ ߕߎ߬ ߢߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߟߴߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߢߊ߸ߤߊߟߴߊ߬ ߛߐ߲߬ ߞߏߙߏ߲ ߠߎ߬ ߞߴߏ߬ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߞߐߘߍ߫ . ߒ߬ߓߊ߬ ߊߙߊߓߎ ߤߣߍߟߌ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߒ߬ ߠߊ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲ ߕߟߋ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ߞߴߏ߬ ߦߋ߫ ߡߞߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߊ ߦߋ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߝߊ߲ ߠߋ߫ ߝߍ߬߸ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߋߗߏߔߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߒߠߋ(ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫) ߏ߬ ߟߋ ߖߌ߰ ߟߊ߫߸ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߍ߯ ߝߣߊ߫ ߏ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߣߴߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߓߐߦߌߟߊ ߕߎ߲߬ ߞߍ ߛߊ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫߸ߛߵߊ߲ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ߥߟߊ߫ ߊ߲ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߸ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫߸ߛߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߕߍ߫ ߝߋߎ߲߫߸ߓߊߏ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߸ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߥߊ߰ߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫ ߂߄߀ ߌ.ߡ.ߞߐ߫߸ߞߋߟߓߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߡߏߦߌ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߃߃ߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߂߄߀ ߡߊ߬ ߸ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߞߋߟߊ ߡߏߦߌ ߟߊ߫ ߅߇߀ ߟߊ߫ ߌ.ߡ ߞߐ߫ ߸ߞ.ߜ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߉߉߆ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ ߆߆߆ ߟߴߊ߬ ߢߍ߫ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߬߸ߏ߬ ߘߐ߫߸ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߞߍ ߞߋߟߊ ߣߴߊ߬ ߛߊ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߥߎߦߊ ߜߍߘߐߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߤߊ߲ߞߟߌߡߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߛߴߊ߬ ߘߊ߫ ߛߎ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߞߛߌ߬ߞߛߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߢߌ߲߬ ߠߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߸ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߏ߫ ߛߙߊ߬ߞߎ߬ߟߋ߸ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ ߥߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬߸ߓߊߏ߬ ߥߊ߰ߘߎ߰ ߡߙߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߕߎ߬ߡߊ ߸ߊ߬ ߛߌ߬ߛߋ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߘߐߖߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߓߐ߲߬ߛߐ߲߬ߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫ ߸ߝߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߎߟߌߞߊߙߌߣߊߦߣߌ߫ ߞߙߋ߫ ߝߌߟߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲߬ ߞߘߐߞߘߐ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߸ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ߦߊ ߤߣߍߟߌ ߞߛߌ߬ߞߛߊ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫߸ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߡߋ߬ߘߋ ߘߌ߫ ߝߍ߫ ߘߋ߲߫ ߖߋ߬ ߟߊ߫ ؟ ߞߛߌ߬ߞߛߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߜ߭ߊ߰ߣߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ ߝߊ߲߰ߡߊ߬ߟߊ ߖߎߛߌ߰ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߬ ߸ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߝߌ߲߬ ߖߊ߬ߕߙߊ߬ߦߊ ߓߟߏ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߸ߥߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߓߏ߬ߛߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ ߟߊ߸ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߝߐ߫ ߞߎ߲ ߠߋ߬߸ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߫ ߡߊ߫ ߞߏߓߊ߫ ߛߌ߫ ߖߎ߬ߓߐ߫ ߊ߬ ߖߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߏ߫ ߘߐߜߍ߫ ߞߍߟߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߊߎ߲߫ . ߤߌ߲ߘߌ ߸ߢߊߝߐߟߌߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߓߐ߫ ߦߌߟߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߤߌ߲ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߴߊ߬ ߞߕߐߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߓߊߏ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐ߫߸ߒ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߒ ߞߏ߫ ߣߌ߫ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߒ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߛߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߋߎ߲߫߸ߓߊߏ߬ ߓߋ߲߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߟߋ߬ ߘߍ߯߸ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߍ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߊ߰ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ߫ ߸ߞߴߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ ߕߏ߫ ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߡߙߊ߬ߟߌ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߘߊߎ߲߫ ߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߏ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫߸ߟߌ߬ߤߟߊ ߓߍ߯ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߟߋ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߥߟߏߛߟߎ ߞߍ߫ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߤߌ߲߯߫߸ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬.

ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߟߌ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߘߐ߫ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ߛߌߦߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߋ߫ ߕߘߍ߬ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲߬ ߦߋ߲߬߸ߕߍߜߟߍߦߊ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߫ ߥߙߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߸ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߝߊ߮ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߖߐ߲ߦߊ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߟߎ߬߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߖߐߟߊ߲ߘߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߟߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߊ߲ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋߎ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫߸ߟߊ߫ ߖߐ ߣߌ߫ ߓߍ߲߭ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߞߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬߸ߓߊߏ߬ ߛߌߦߊ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߜߊ߲߰ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߟߴߊ߬ ߘߐߛߎߡߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߝߋߎ߲߸ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߟߎ߫ ߞߢߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߭ ߠߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߍߞߕߍ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߘߐ߬ߛߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߓߍ߯ ߥߟߌ߬ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߞߐߘߍ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߓߍ߯߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߜߍ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲ߢߊ߲߫ ߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߎߡߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ߓߊߏ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߟߋ߫ ߕߘߍ߬ ߸ߤߊߞߍߕߏ߫ ߘߏ߫ ߞߊߣߊ߬ ߥߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߕߏ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߏ߬ߣߊ߲ ߡߍ߲ ߕߊ߯ߡߊ߫ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߀߀߀ ߢߐ߲߰ ߓߐ߫߸ߞߴߊ߬ ߕߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߙߋ ߡߊ߬ ߜ߭ߊߙߌߘߊߝߎߌ߫ ߛߐ߲ߞߢߊ ߘߐ߫߸ߞߣߴߊ߬ ߛߌ߰ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߝߌ߲ߓߊ ߞߟߊ ߝߌ߬ߟߊ ߞߐߝߘߊ߫ ߦߙߐ ߕߍߟߊ ߟߊ߫.ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ ߓߍ߲߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߦߌ߬ߟߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߖߐ߲߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߝߌ߲ߓߊ ߞߐߝߘߊ ߦߙߐ ߕߍߟߊ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊߘߎ߰ ߸ߥߊ߲߬ߞߙߊߘߎ߰ ߞߎߓߋߘߊ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߏ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߤߊߟߌ߬ ߓߌ߬߸ߊ߬ ߓߊ߯ ߝߐ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ߘߌ߬ߛߊ ߥߊߣߍ߲߫ ߛߏ߫ ߸ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߥߊߣߍ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߱ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߓߘߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߛߎ߬ ߝߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߂߇߆߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫ ߞ.ߜ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߄߀߀߀ ߞߣߊ߬ ߛߋ߫ ߥߊ߲߰ߞߙߊߘߎ߰ ߂߇߆߀ ߟߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫߸ ߞ.ߜ ߢߍ߫ ߃߉߉߆ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߛߊ߲߬ ߥߊ߲߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߝߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߥߊ߲߬ߞߙߊߘߎ߰ ߟߎ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߢߊ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߏ߫ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߥߊ߲߬ߞߙߊߘߎ߰ ߛߌ߱ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߘߐ߫߸ߛߊ߲߬ ߺ ߊ ߺ ߛߊ߲߬ ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ߬ߓߊ ߡߊߞߟߌ߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊߘߎ߰ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߢߐ߲߮ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߊߜߏߦߊߒߢߍ ߟߋ߬ ߞߴߊ߲ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ߒ ߞߏ߫ ߊ߲ ߣߊ߬ߕߐ߫ ߒ ߛߌ߰ ߟߊ߫ ߒ߬ ߞߏߟߊ߫ ߓߍ߲߭ ߣߌ߫ ߖߛߎ߬ ߛߎߡߊ ߣߌ߫ ߖߐ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߑ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߢߌ߬ߣߊ߬ ߒ߬ ߣߊ߬ ߞߎ߲ߢߊ ߏ߬ ߞߐ߫ ߘߋ߰ ߸ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߐ߲߯ ߞߟߍ ߘߌ߫ ߦߊ߲߬ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߘߎ߲ߘߎ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߞߊ ߘߏ߲߭ ߘߌ߫ ߥߐ߬ߦߐ ߣߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߕߍߜߟߍߦߊ ߛߓߊߓߎ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߸ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲ ߓߊ߯ ߥߐ߬ߦߐ ߘߏ߫ ߖߎ߬ߕߍ߰ ߸ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߊ߲߫ ߏ߬ ߞߏߢߊ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߐ߬ߦߐ ߏ߬ ߓߊ߲߫ ߸ ߒ߬ߓߴߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߬ߘߐ߰ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߊ߲߬ ߥߊ߯ ߞߋߟߋ߲ ߘߝߊߣߍ߲ ߛߌ߱ ߞߍ߫ ߕߍߓߍ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊߘߎ߰ ߢߊ ߡߍ߲ ߞ.ߜ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߃߉߉߆ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߛߊ߲߬ ߃߀߀߀ ߟߊ߫ ߂߉߉߆ ߞ.ߜ ߢߍ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߌ߫.

ߥߊ߲߬ߞߙߊߘߎ߰ ߜߊ߬ߙߊ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߢߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߢߊߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߸ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߀߀߀ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊߘߎ߰ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߂߇߆߀ ߡߊ߬ ߸ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߇߆߀ ߟߊ߫ ߌ .ߡ ߢߍ߫ ߸ ߞ.ߜ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߃߉߉߆ ߤߊ߯ ߊ߬ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߃߀߀߀ ߸ߛߊ߲߬ ߁߀߀߀ ߓߊ߲ ߠߋ߫ ߓߍ߲߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬ ߸ߞߊ߬ ߦߙߐ ߘߐ߯ߦߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ߒ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߸ߞߌ߬ߢߍ߬ ߞߏ߲ߞߏ߲߫ ߖߌ߫ ߞߏߖߊ ߣߊ߬ ߘߊ ߞߴߏ߬ ߕߐ߭ ߟߊߖߎ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߟߌ߬ ߞߏ߫ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߣߐ߫ ߸ߏ߬ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߸ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߕߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߛߓߊ߬ ߘߌ߫ [߂].

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

  1. ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ
  2. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ