ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ (ߥߟߐߝߐ߫ ߞߊ߲: ߒߘߊ߲ߞߊ߯ߙߎ߫) (ߞߘߐ ߦߋ߫ ߕߏ߲ߓߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫) ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߫. ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߁߀߃߀߅߉߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߞߎߓߋߟߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߃.߉߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߂߁ ߠߊ߫.

ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߞߣߍ

ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫. ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߘߐߓߍ߲߬ ߜ߭ߏ߯ߙߋ߫ ߕߌ߲ ߘߐ߫ ߞߊߔߎ߫ ߝ߭ߍߙߕ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߠߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߖߐ߲߬ ߘߐߖߊ߬ߥߏ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ ߦߙߐ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ ߏ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߆߇߇ ߟߊ߫. ߓߟߏߡߐ߯ߦߊ ߟߊߕߐ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߍߟߌ ߞߊ߬ ߜߙߋߡߟߊ ߦߙߐ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߠߊ߫߸ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߊ߲ߞߊ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߘߌ߫. ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߞߊ߬ ߛߍ߲ߕ-ߟߎߥߌ߫ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߎߓߋߘߦߊ ߘߐ߫ ߁߉߀߂ ߣߌ߫ ߁߉߆߀ ߟߎ߫ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫. ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߞߎߓߋߘߦߊ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫.

ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߟߐ߲ ߠߊ߫ ߞߏ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙߎ߫ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ߟߐ߲ ߡߊߝߟߍ߫.

ߊ߬ ߞߍߟߌ ߞߊߔߎ߫ ߝ߭ߍߙߕ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߊ߫ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅߲ ߞߊ߲߬ ߟߋ߬ߓߎ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߟߐߝߐ߫ ߛߌߦߊ߫ ߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌߘߐ߫ ߓߊ߯ߙߟߊ (ߡߐ߲ߠߌ߲ߠߊ) ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߏ߯ߘߊ ߓߐߖߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߞߊߡ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒߜ߭ߎ߯ߙ߸ ߦߐߝ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߊߣ ߠߎ߫߸ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ߓߎ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛߏ ߛߌ߰ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߖߌߘߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߁߄߄߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߖߐ߲߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߖߐ߯ ߘߝߊߣߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߭ ߡߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߁߄߅߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߖߋߜ߭ߏ ߜ߭ߏ߬ߡߍߛ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ߖߊ߲߫ ߞߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߲ߜ߭ߙߊ߫ ߘߋ߫ ߓߖ߭ߋߜ߭ߎߛ߭ߋ߫ ߕߐ߮ ߡߊ߬. ߓߖ߭ߋߜ߭ߎߛ߭ߋ߫ ߖߌߘߊ ߟߊ߫ ߞߏ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߦߙߊ߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߐ߬ߦߙߐ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߌ߲ߘߌ߫ ߊߙߑߡߘߊߛ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߘߍ߬ߜߍ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߍߟߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫ ߘߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߠߊ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊߕߐߟߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߛߊߦߌ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߌ߲ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߌ߫ ߘߌߡߊ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊߔߎ߫ ߝ߭ߍߙߕ ߞߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߋ߬ߙߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߞߙߊ߬ߖߊߥߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߐ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߁߅߀߁ ߠߊ߫߸ ߝߑߟߏߙߊ߲ߕߌߣ ߛߏ߲߯ߓߟߊ߫ ߊߡߍߙߌߜ߭ߏ ߝ߭ߍߛߑߔߎߛߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߞߏ ߖߌ߰ߟߌ (ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ) ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߡߊ߬.

ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߜ߭ߏߙߋ߫ ߕߌ߲ ߘߐ߫ (ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߖ߭ߋߜ߭ߎߛ߭ߋ߫ ߥߟߊ߫ ߔߊߟߑߡߊ߫ ߕߌ߲) ߡߊ߬ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߅߃߆ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߊߝߏߦߌ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߞߊߔߎ߫ ߝ߭ߍߙߕ ߘߎ߰ߞߟߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߟߐߝߐ߫ ߝߊ߯ߡߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲߫ ߞߊߦߐߙ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߟߏߕߍ߰ ߘߊ߫ ߖߟߐߝߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߴߊ߬ ߘߊ߲߬ߡߊ߬ ߦߙߐ߫ ߘߌ߫ ߁߅߄߉ ߟߊ߫ . ߟߋ߬ߓߎ߫ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߏߙߋ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߕߐ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߒߘߞߊߙߎ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߥߊߟߌߘߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߖߌ߬ ߞߏ ߞߎ߲߬ߠߊ߫. ߜ߭ߏߙߋ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߣߌߘߊߟߊ߲ߘߌ߫ ߘߍ߮ ߓߟߏ߫ ߁߅߈߈ ߠߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߕߐ߮ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫ (ߏ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߏߋߙߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌ߬ ߜ߭ߏߋߙߋ߫-ߏߝ߭ߊߝߑߟߊߞߊ߬ ߟߊ߫) . ߜ߭ߏߙߋ߫ ߕߌ߲ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߝߊ߬ߟߋ߲߫ ߘߊ߫ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߙߌߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߦߙߌߞߊߖߊ߲߫ ߠߋ߬߸ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߓߋ߬ ߕߐ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߓߊߕߌ߮ (ߊߡߌߙߊߟ) ߙߏߓߊߙߕ ߤߐߟߑߡߍߛ ߕߊ߫ ߓߟߏ߫ ߟߊ߫ ߁߆߆߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߃ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߘߏ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߁߆߇߇ ߟߊ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߖߊ߰ߕߙߊ߬ ߘߋ߲ߓߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߤߏߟߊ߲ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߡߛߏ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ ߘߊ߫ ߓߟߏߡߐ߯ ߖߎߟߦߊ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߓߟߏߡߐ߮ ߖߎߟߦߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߓߏ߲ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߜ߭ߏߙߋ߫ ߦߋ߲߬ ߁߇߇߆ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߟߋ߬ߓߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊߔߎ߫ ߝ߭ߍߙߕ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߎߙߎ߲ߕߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊߦߐߙ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߁߇߉߅ ߟߊ߫. ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߊߝߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ߓߎ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲߸ ߏ߬ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߐߔ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߞߏߞߌ߫ ߘߌ߫ ߞߊߦߐߙ. ߒߘߞߊߙߎ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߏ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫. ߁߈߅߇ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߮ ߘߏ߫ ߘߊߦߟߍ߬ ߒߘߞߊߙߎ߫ (ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߬ߞߊߙ)߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߟߋ߬ߓߎ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߏߦߌ߲߫߸ ߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߊ߬ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫. ߛߋ߬ߙߌ߲ߢ (ߞߙߊ߬ߡߐ \ ߞߙߊ߬ߡߐ߬) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߘߞߊߙߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߯ߟߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬.

ߓߟߏߡߐ߮ ߖߎߟߦߊ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߁߇߉߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߁߈߀߂ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߓߟߏߞߊߟߌ߫ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߁߈߁߅ ߕߙߊߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߣߊ߲ߔߏߟߌߦߏ߲߫ ߠߊ߫ ߘߊߓߌߟߊߟߌ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ ߓߟߏߡߐ߯ ߖߎߟߦߊ ߘߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߜ߭ߏߙߋ߫ ߦߋ߲߬ ߝߏ߫ ߁߈߄߈ ߠߊ߫߸ ߓߴߊ߬ ߓߟߏߞߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߛߊ߲߭ ߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫. ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߐ߯ ߘߐߖߊߥߏ ߏ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߬ߦߊ߬ ߛߣߍ ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߡߙߊ߬ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߦߙߐ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏߕߍ߰ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߜߘߍ (ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߊߓߌߖߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߊߖ߭ߊߝ߭ߌߟ) ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߟߊߦߍߣ ߛߎߝߌ߫ ߡߙߊߟߌ ߡߍ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߛߋߦߌߘߌ߬ߣߊ߫ ߡߎ߬ߤߊߡߊ߬ߘߎ߫ ߟߊ߬ߡߎ ߟߊ߭ߦߌ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߢߊߛߎߡߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ߓߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߦߊߝ ߣߌ߫ ߕߏ߯ߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߓߍߙߍ߲ߣ. ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ ߟߊ߬ߛߏ߬ߓߦߊ߬ߟߌ (ߛߏ߫ ߟߊߥߙߊ) ߞߊ߬ ߛߏ ߟߊߥߙߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߝߊ߲ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߔߌ߬ߞߌߣ ߠߊ߫߸ ߡߊ߬ߘߏ߬ߣߌ߲߬ߠߌ߲߫ ߛߓߏߟߏ߲ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ (߂߀߀߁ ߠߊ߫߸ ߁߂߀߀߀߀߀) ߓߏ߲߬ߓߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߙߎ߬ߝߛߌߞߌ߫ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲߫ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߃ ߘߌ߫ (ߝߊ߬ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߮ «ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߘߋ߲» ߣߊ߯ߣߌ߲ߢߐ߲߮ ߖߊ߬ߕߋ߫).