ߛߡߊ߬ߦߊ߫

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߏ ߘߏ߫

ߛߡߊ߬ߦߊ߫߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߣߐ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬