ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߎ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߎߓߋߛߏ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ߫ ߁߃߅ ߘߌ߫߸ ߛߏ߬ߛߏ ߘߎ߰ߓߊ ߘߏ߫߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫߸

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫
ߖߎ߬ߕߘߎ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߞߌ߲߬ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߂′߅߉″N ߁߂°߅߁′߁߅″W, ߁߀°߃′߂߅″N ߁߂°߅߁′߅߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ ߝߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬߸ߦߏ߫، ߝߎߟߊ،ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬߬߬߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߦߵߊ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߐ߫.

ߞߌ߲ߘߌߦߊ ߖߌ߫ ߛߎߙߎ߲ߘߎ߲ ߘߏ߫
ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫

߸ߊ߬ߟߋ߫ ߦߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߬

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߛߏ

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߎߟߊ ߟߎ߬߈

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߵߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߞߌ߲ߘߌߦߊ
ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߁߃߈ ߆߉߅ /߂߀߁߄ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߘߊ
ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߛߏ߬ߛߏ،ߝߎߟߊ،ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ
ߓߍ߲߬ߕߍ

ߘߐ߬ߝߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߛߏߞߣߐ߫ ߟߊ߫ ߓߐߟߐ߲ ߖߌ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߝߟߍ߫

 
ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߎ߰ߞߣߐߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߁߉߀߄

߸ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߁߉߀߄߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ - ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߁߉߀߅.

 
ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߁߉߀߅

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߡߊߣߊ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲߫ ߝߍ߬ &&߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߢߐ߲߯ ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߕߋ߲߬ ߸ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߟߊߓߋ߬،ߓߏ߬ߞߋ߫، ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫߸ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ߫ ߁߃߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߫߸ߖߌ߫ ߡߊ߫ ߛߌ߮ ߦߙߐߓߊ ߣߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍߓߊ߫ ߘߏ߫ ߦߴߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

 
ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ ߦߋ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߍ߲ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫،ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫،ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߖߘߌߣߍ߲߸ߞߴߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫ ߛߌ߰ ߏ߬߬ ߞߘߐ߫ ߁߀߀%߁߀߀ ߟߊ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫  ߦߋ߫ ߛߌ߯ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߏ߬ ߛߏ߫ ߝߎߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߊߞߊ߲ߒߞߊߟߎ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߞߎ߬ߟߋ ߊ߬ ߣߌ߫..

ߛߌ߰ߓߊ߬ߓߙߍ߬ߟߐ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߅ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߦߊ߲߬߸ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߫ ߣߌ߫ ߟߎ߬ ߞߐߝߍ߬ ߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߝߏߦߌ ߘߊ߫،ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߬ߛߌ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ߝߎߟߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ،ߣߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫

ߛߌ߬ߝߏ߲ߧߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫  ߛߏߕߌ߯ ߞߘߐ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߁/߁߉߉߁ ߣߴߊ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬

  • ߛߏߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߘߐ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߞߣߐ߫߸ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬
  • ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߛߊ߲ߓߋߜ߭ߎ ߖߊ߯ߟߏ߫،ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߏߕߌ߮ ߝߟߐ ߘߌ߬߸ߊ߬ ߕߏ߫ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ߝߏ߫،ߝߊߕߎ߫ ߘߊ߫
  • ߞߺ. ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߫ ߘߙߊ߬ߡߍ߫،ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߂߀ ߞߍ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߛߏ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫
  • ߊߓߵߘߎߟߊ߯ߦߌ߫ ߓߊ߫،ߞߊ߲ߕߌ߮ ߞߴߏ߬ ߟߊߣߊ߬ ߗߋߘߋ߲ߦߊ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߌ߫߸ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߏߕߌ߮ ߣߐ߭ ߘߐ߬.
  • ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߓߊ߲߬ߜ߭ߎߙߊ߫،ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߄/߂߀߁߈ ߟߊ߫߸ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߏߕߌ߮ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߣߐߟߊ߫ ߘߍ߬ߓߊ߫ ߛߏߕߌ߮ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߣߐ߫،ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫،ߝߙߋߞߋ߫ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߛߏߕߌ߮ ߞߏ߫ ߘߐ߬.ߓߊߏ߬،ߞߙߎߞߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߂ ߕߎ߲߬ ߢߐ߲߰ߠߊ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߛߏߕߌ߮ ߝߍ߬،ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߍߙߵߔߋߖ߭ߋ߫ ߣߌ߫ ߟߴߎ߳ߍߝߵߘߖ߭ߋ߫ ߘߌ߫،ߍߙߵߔߖ߭ߋ߫ ߞߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫߸ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߎ߳ߘߖ߭ߋ ߣߌ߫ ߟߴߎ߳ߍߝߵߘߖ߭ߋ߫ ߡߊ߬߸ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߓߊ߲߬ߜ߭ߎߙߊ߫ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫  ߎ߳ߘߖ߭ߋ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ߞߙߎߞߊ߫ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫،ߦߏ߫،ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏߕߌ߮،ߟߴߎ߳ߍߝߵߘߖ߭ߋ߫ ߞߏߟߊߕߍ߮ ߛߏߕߌ߮ ߢߌߣߌ߲ߠߊ ߣߌ߫ ߎ߳ߘߖ߭ߋ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߓߊ߲߬ߜ߭ߎߙߊ߫ ߓߙߊߞߣߍ߫ ߘߐ߫߸ߎ߳ߘߖ߭ߋ ߞߙߎߞߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ߬ߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ߞߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߎ߬ߓߊ߫ ߓߊ߲߬ߜ߭ߎߙߊ߫ ߞߍ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߏߕߌ߮ ߘߌ߫.

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߛߎ߬ߜ߭ߋ߬ߕߊ߫

ߛߡߊ߬ߦߊ߫

ߡߏ߬ߟߏߕߊ߬

ߡߊ߲߬ߓߌ߬ߦߊ߫

ߡߊ߬ߘߌߣߊ-ߥߎߟߊ߫

ߘߊߡߊ߲ߞߊ߲ߦߊ߫

ߓߊ߲ߜ߭ߎߦߊ߫

ߞߐ߬ߟߍ߲߬ߕߍ߲߫

ߝߙߌ߬ߞߌ߬ߦߊ߬ߜߋ߫

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬ ߊ߬ ߞߌ߲߬ߘߊ ߞߏߛߓߍ߫،ߏ߬ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫ ߕߋ߲߬،ߞߊߛߌߦߊ߫،ߊߓߊߕߏߥߊ߯ߙ،ߞߋߣߋ߲ߘߋ،ߞߏ߲ߘߋߕߊ߫، ߡߊ߲ߞߋߔߊ߫،ߦߋߥߎߟߋ߫،ߗߍߙߴߣߐ߫،ߖߌߓߵߦߊ߫،ߛߌ߬ߣߊ߬ߣߌ߬ߦߊ߫،. ߕߊߝߐߙߌ߫،ߜ߭ߊߙߋ߳،ߛߙߊߞ߭ߏ߬ߟߋ߬ߦߊ߫،ߝߙߋߝߎ߫،ߜ߭ߘߊ߬ߥߊߥߊ߫، ߛߏߟߌߦߊ߫،ߞߙߊߝ߭ߊ߲ߛߋߙߍߟ،ߥߏ߲ߘߌ߫،ߝߌߛߊ߫،ߞߏߟߌߦߊ߫، ߛߊ߲߬ߓߊ߬ߦߊ߫،ߕߊߔߵߦߏߞߊ،ߦߓߊ߬ߙߊ߬،ߡߊ߲߬ߜ߭ߏ߬ߦߊ،

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫

  • ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߦߙߌߝߘߏ߫ ߞߏߓߌߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ ߦߊ߲߬،ߘߎ߰ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߦߙߌ߫ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߎߟߊ߫߸ߦߏ߫،ߡߊ߲߬ߞߏ߬ߙߏ߲،ߟߋ߬ߡߎ߬ߣߎ߲߬ߓߊ ߣߌ߫ ߔߌߦߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߌߓߌ ߟߎ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߐ߬ߓߊߟߌ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߵߊ߬ ߣߐ߭ߘߎ߯ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫.ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫،ߦߏ߫،ߡߊ߬ߟߏ،ߥߎ߲ߛߋ߲،ߓߊߣߊ߲ߞߎ،ߖߊ߰ߓߙߍ߫ ߟߎ߬

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬

ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߣߐ߫ ߦߊ߲߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߖߘߌߣߍ߲ ߘߌ߯ߣߊ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߞߊ߬،ߌߛߟߊߞߊ ߕߎ߲߬ ߏ߬ ߟߊ߫߸ߛߏߡߊ߫ ߝߣߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߐ߫،ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߫߸ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫،ߏ߬ ߞߐ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߟߎ߬߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߞߋߟߋ߲߫ - ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬