ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߕߐ߮ ߓߊߖߎKankan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߃߀′߀″N ߉°߁߅′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲, ߝߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ, ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲ߞߊ, ߡߊ߬ߣߌ߬ߢߊ, ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߞߏ߬ߣߌ߬ߦߊ߬ߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߸ ߓߐߕߏ߲ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߕߍ߫. ߕߛߊߞߙߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߵߊ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߜߍߞߊ߲߫ ߖߡߊߣߊ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߋߟߌߓߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌߟߏ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߞߌߛߏ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲ ߠߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߌ߫.

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫