ߞߐ߬ߦߊ߫

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߏ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫

ߞߐ߬ߦߊ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬،ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߏ߬ߛߏ ߘߎ߰ߓߊ ߘߏ߫߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ߛߎ߬ߘߎ߲ߡߊ߲߫ ߝߏߦߌߘߊ߫،ߊ߬ߟߎ߫ ߓߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬.

ߞߐ߬ߦߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߌ߲߬ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߄߂′߁″N ߁߃°߂߃′߂″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Coyah.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߘߎ߬ߓߙߋߞߊ߬, ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߝߏߙߋߞߊߙߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߬ߦߊ߫ ߡߊߘߌߣߊߜߍ߫

߸ߓߊߏ߬،ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߏߓߌߘߊ߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߐ߬ߦߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߍ ߘߏ߫

߸ߊ߬ ߘߏ߲߬߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߣߌ߫ ߝߎߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫

ߞߐ߬ߦߊ ߔߊߔߘߊ
ߞߐ߬ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߐ߬ߦߊ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߞߎߓߋߛߏ ߞߐ߬ߦߊ߫
ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߂߈߁ ߇߅߇/ ߂߀߁߆ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߘߊ
ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬
ߓߍ߲߬ߕߍ
ߘߎ߱ ߛߌ߰ߓߊ߰ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߛߏ߬ߛߏ،ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ،ߝߎߟߊ߫،

ߕߎߞߘߐߟߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬

ߘߐ߬ߝߐߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ ߘߐ߫߸ߞߐ߬ߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߛߏ߬ߛߏ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߕߐ߯ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߲ߜ߭ߊ߲߫ ߞߦߏ߫ ߸ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߓߟߏ߫߫ ߡߊ߲ߜ߭ߊ߲߫ ߞߦߏߦߊ߫ ߞߵߏ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫: ߞߦߏߦߊ߫ ߸ߊ߬ ߕߏ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߋ߲߬ ߝߎߚߎ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߏ߬ߦߊ߫ ߘߌ߫߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬،ߒߠߋ߫߫ ߟߊ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߸ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߊߜ߭ߊ߫ ߞߏ߬ߦߏ ߣߌ߲߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊߣߵߊ߬ ߛߌ߯ ߘߌ߲ߞߌߙߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ߓߊߏ߬߸ߒ ߓߘߴߊ߬ ߡߍ߲߫ ߛߏ߬ߛߏ ߗߍ߬ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߞߏ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬߬ ߟߋ߬ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߐ߬ߦߊ ߛߣߍ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߝߐ߫ ߟߊ߫.

ߣߊߡߎ߲ ߣߌ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ߞߏߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߐ߬ߦߊ߫ ߣߴߊ߬߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ ߘߎ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߕߍ߫ ߘߋ߬،ߞߏ߫ ߣߊߺߡߎ߲߫ ߜߘߍ߫ ߕߴߦߋ߲߲߬߸ߌߛߟߊߞߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߦߋ߲߲߬߸ߏ߬ ߟߎ ߓߎ߯ߺߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߐ߬ߦߊ߫ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫