ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߌ߲߬ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߃′߂߉″N ߁߂°߅߂′߈″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Kindia.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߦߋ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫[߁].

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߞߙߎ߬ߖߟߐߞߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߫ ߕߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߦߙߍߞߍߟߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߰ߟߊ߫ ߕߊ߲ߣߌ߬ߞߋߟߋ߲߫ (߁߁) ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߊ߲߬ߜ߭ߎ߬ߦߊ߫߸ ߘߊߡߊ߲ߞߊ߲ߦߊ߫߸ ߝߙߌ߬ߜ߭ߌ߬ߦߊ߬ߜߋ߸ ߞߐ߬ߟߍ߲ߕߍ߲߫߸ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߥߎߟߊ߫߸ ߡߊ߲ߓߌ߬ߦߊ߫߸ ߡߟߏߕߊ߬߸ ߛߡߊ߬ߦߊ߫߸ ߛߎߜ߭ߋߕߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌ߲ߛߊ߲߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߄߆߉߄߄߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߫ (préfecture de kindia) ߘߐߜߍ߫ ߓߊ߫