ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏ ߘߏ߫

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߫[߁].

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߊ߲߬ߓߐ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߠߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߊ߫.

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߫ ߛߋ߯ߦߌ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫:

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬