ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߘߏ߫

ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߛߏ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߏ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߛߓߊߣߊ߲ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߐ߫ ߸ ߞߎߓߋߛߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߢߍߝߍ߬ ߟߋ߬ ߜߞߋߘߎ߯ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߢߍߕߐ߫ ߒߞߘߐ߫. ߛߏ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋߛߏ. ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߛߏ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߘߊߘߐ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ : ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߸ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߸ ߜߞߋߘߎ߯ ߸ ߓߋߟߊ߫ ߸ ߟߐ߬ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߏߡߎ߲߲߫. ߊ߬ ߛߏ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߥߊߘߌߜߍ߫ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߎ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߐ߫.

ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߦߋ߫ ߘߟߊߕߍ߮ ߇°߃߂ ߣߌ߫ ߈°߂߂ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߘߟߊߕߍ߯ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߉°߀߄ ߕߍߟߍ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߥߊ߲߬ߥߊ߲ ߦߋ߫ ߞߺߝ ߄߇.߃ (ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲). ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߣߺߴߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߛߏ ߟߎ߫ ߝߏ߬ߣߊ߲ :ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬- ߟߐ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬-ߓߋߦߌߟߊ߫ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߂߅ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߏߡߎ߲߫ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߂ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߝߣߊ߫ ߕߍ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߃߅ ߘߌ߫.

ߕߌ߲ߘߺߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߜߎ߲ߞߎ߲ ߞߎ߲߬ߕߍ߮ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߄߈߀ ߠߋ߬. ߊ߬ ߕߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߖߎ߰ߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߡߊߗߍߣߍ߲߫ ߞߙߎ߬ߣߊ߲߬ߡߘߊ߬ ߝߊߘߊ߲ߞߐ߮ (ߝߘߊ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬) ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߓߊߞߍ߭ ߜ߭ߏ߬ߣߌߦߊ߬ ߣߌ߫ ߜߏߓߋ߬ߦߊ߫ ߟߋ߬. ߜߎ߲ߞߎ߲߫ ߢߣߊߡߊ߫ ߛߓߊ߬ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ : ߜ߭ߕߐ߫ (߄߅߀ ߜ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߤߣߏߣߌ߫ ߣߌ߫ ߞߑߥߟߋ߫ (߃߅߀ ߜ).

ߓߊ߲ߘߺߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߓߊ߲ߘߊ ߦߋ߫ ߕߍߡߊߓߊ߲߯ߠߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߊ߲߬ߓߏ߲߬ߘߊ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ : ߕߟߋ߬ߡߊ (ߞߺߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߡߊ߬) ߛߊ߬ߡߊ (ߞߺߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߙߊߓߊ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߣߍߣߍߓߊ ߡߊ߬).

ߖߌߖߌߦߊߟߐ߲ߘߐߦߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߖߌ߫ ߛߌߟߊ ߢߣߊߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߌߟߋ߫ ߓߊߟߋ߲ ߘߌ߫. ߞߐ߭ ߂߃ ߟߋ߬ ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ ߠߊ߫.

ߘߐ߬ߝߺߐߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߡߊ߲߬ߛߊ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ (߁߉߇߈ - ߁߈߉߈) ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ (߁߈߈߃ - ߁߈߉߈) ߠߊ߫ ߸ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߦߟߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬. ߒ߬ߞߊ߬ ߁߉߁߁ ߠߊ߬ ߛߊ߫ ߸ ߛߏ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊߞߎ߲ߘߊ ߘߌ߫ ߕߟߏߥߎߟߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߛߏ߯ߓߙߋ߫ ߹. ߁߉߁߃ ߟߊߓߊ߲ ߠߊ߫ ߸ߕߎ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߟߊ߬ߞߊ ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߊߟߍߞߑߟߌ߫ ߟߋߡߍߕߺߙ ߓߟߏ߫ (߁߉߇߄ - ߁߉߃߉)ߟߊ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߝߊ߫ ߘߊ߫ ߒߞߘߐ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߐߝߍ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߛߓߍߘߊ ߣߺߴߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫. ߞߙߊ߬ߦߊ߬ߘߍ߰ߦߊ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߘߏ߫ ߟߐ߬ ߦߙߌ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߌߟߊ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߰ߝߍ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬. ߣߍ߰ߝߌ߲ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߏ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫ ߣߺߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߘߊߝߍ߬. ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߞߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߣߌ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߡߊ߲߬ߞߊ߲߬ߡߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߁߉߉߀ ߣߌ߫ ߂߀߀߀ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫ ߞߺߵߏ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߝߏ߫ ߊ߬ ߡߐ߰ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߣߊ߬ ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬. ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߛߏ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߣߌ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߃ ߀߀ ߀߀߀ ߘߐ߫.

ߘߐ߬ߝߐߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߺߌ ߟߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ߡߌߘߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߣߌ߫ ߁߇߲ ߕߍߟߊ ߘߐ߫ : ߜߙߍ߬ߛߍ ߣߌ߫ ߡߊߣߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫. ߒ߬ߞߊ߬ ߁߇߀߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߸ ߒ߬ߞߺߵߊ߬ߟߎ߬ ߘߐߛߌߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߏ߬ߣߌ߬ߦߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯. ߝߏ߫ ߁߈߀߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߣߌ߫ ߜߙߍ߬ߛߍ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߗߍ߫ ߘߊ߲߬ߞߐ߯ߛߌ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.ߜߙߍ߬ߛߍ ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߖ߭ߊ߭ߞߐ߬ߟߍ߬ ߸ ߡߊߣߐ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߖ߭ߊ߯ߖ߭ߐߣߐ߫.

ߛߏ ߛߏ߯ߙߏߢߺߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߛߌߦߊ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߕߜߋ߫ ߓߊ߬ ߥߟߺߴߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ : ߜߙߍ߬ߛߍ ߣߌ߫ ߡߊߣߐ (ߘߎ߰ߙߋ߲) ߸ ߞߐ߬ߣߌ߬ߢߞߊ߬ ߞߊ߲߬ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߘߏ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߣߌ߬ߢߊ߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߖߊ߬ߥߏ߬ߞߊ߲ ߘߌ߫߸ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߲߬ (ߞߏ߬߬ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߊ߬߬ߙߊ߲߲߬ߝߊ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫) ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐߡߊ ߸ ߞߌ߬ߛߌ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ. ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߜߘߍ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߦߏ߫ : ߡߊ߬ߟߌ ، ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߫ ، ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ، ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ..... ߒ߬ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߟߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߺߌ ߝߊ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߢߍ߫ ߜߙߍ߬ߛߍ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߬ߦߊ߲߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊߣߐ߫ ߞߊ߲.ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߬ߣߌ߬ߢߞߊ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߣߺߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߞߎ߲ߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߞߊ߲ ߘߌ߫.

ߣߊߡߎ߲ ߥߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊߛߌߦߊ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߞߣߐߡߐ߮ ߝߊ߲߲߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߛߏ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ ߛߏߡߦߊ. ߕߎ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߣߊߡߎ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊߗߍߣߍ߲߫ ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߉߃߉ ߟߊ߫.

ߛߓߍߘߦߊߟߺߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߛߎ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߃߀ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߯ߘߋ߲߫ ߁߀߀.


ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߺߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߙߍ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߂߄߄ ߇߉߁ ߂߀߁߈ ߠߊ߫ ߞߊߕߙߍ߬ ߁߀߇ ߃߂߉ (߁߉߉߆)ߟߊ߫. ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߆.߃߅% ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫. ߛߏ ߜߏ߲ߘߏ߫ ߘߊ߫ ߢߊߣߌ߲ߡߊߓߏߙߌߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߺߵߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߯ ߖߊ߬ߕߋ ߛߋ߫ ߡߐ߰ ߃߀߀ ߀߀߀ ߘߐ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߛߌߟߺߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߛߌߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߈߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߞߎߘߍ߫ ߂߅ ߦߋ߫ ߡߣߊߓߐ߯ߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߇߀ ߡߣߊߓߐ߯ߒߕߊ߲ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߗߏ߯ߦߺߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߊߖߎߟߞߊ :ߓߏ߲߫ ߉߄ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߂߃ ߕߍ߫ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲߬ ߁߉߉ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߁߅ ߉߁߆ ߞߊߡߊ߬ ߸߆ ߇߇߃ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߘߌ߫. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ߫ ߂߇߃ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߁߅߃ ߦߺߴߏ߬ ߘߐ߫. ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߓߊߖߎߟߞߊ : ߓߏ߲߫ ߁߉ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߫ ߉ ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲߬ ߆߀ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߂ ߁߀߇ ߞߊߡߊ߬. ߃߁߅ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ ߘߌ߫. ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߍߡߕߊ : ߓߏ߲߫ ߁߄ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߬ ߆ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߞߊߙߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߃ ߦߺߴߏ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߖߊ߬ߕߋ ߦߋ߫ ߁߃߄ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߈ ߈߈߃ ߞߊߡߊ߬. ߊ߬ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߬ߠߊ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߈߃ ߘߌ߫ ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߡߛߏ߬ ߆ ߦߺߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߍ߬ߣߍ : ߛߍ߬ߣߍ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ :ߓߊߟߏߝߋ߲ ߠߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ: ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߢߐ߭ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ . ߞߎߟߡߊ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ : ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ ߣߌ߫ ߥߎߛߋ߲ ߣߌ߫ ߖߊߓߙߍ. ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ : ߕߌ߲߬ ߕߟߎ ߣߌ߫ ߜߋ߬ߞߋ (ߞߊߝߋ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߞߋ߬ߓߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߞߊ߬ߏ. ߣߊߞߐ߫ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ : ߛߊ߬ߦߌ߬ߙߊ (ߕߡߊ߬ߕߋ) ߣߌ߫ ߓߎ߬ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߜߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߘߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߡߊ߬ߟߋ߲ ...

ߞߟߏߝߋ߲ߦߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߣߌ߫ ߛߊ߭ ߣߌ߫ ߓߊ߭ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߛߍ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߛߍ ߦߋ߫ ߟߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߡߌ߬ߛߌ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߕߊ߯ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߛߏ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߰ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߡߐ߲ߠߺߌ߲ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߍ߯ߝߘߏ ߓߊ߯ߙߊ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬. ߖ. ߡ. ߡ : ߖߊ߬ߥߏ߬ߘߊ߬ ߡߌߛߍ߲ ߣߌ߫ ߕߍߡߊߞߊߒߞߋ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߦߏ߫ : ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߙߊ ، ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߓߍ߲ ، ߝߍߙߍ߲ߛߘߊ ، ߞߙߊ߬ߘߏ߲ ، ߓߙߎߜߊߛߌߘߊ ، ߥߊ߬ߦߌ߬ߘߊ ، ߕߙߏ߬ߞߏ߬ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ، ߘߊ߬ߣߊ߲߬ߓߍ߲... ߟߐ߯ߝߍ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߛߓߊ߬ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ : ߕߊ߲ߓߊ߲ ߟߐ߯ߝߍ ، ߘߙߏߕߺߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߤߏߡߎ߫ ߟߐ߯ߝߍ. ߊ߬ ߟߐ߯ߝߍ߫ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߎߣߎ߲ߟߏ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬. ߢߍߡߌߘߊ /ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߺߛ ߞߊ߬ߡߙߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߘߺߍ߬ ߘߊߝߍ߫ ߛߏߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߣߺߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߎߟߋ߫. ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ : ߡߊ߲߯ ، ߘߣߊߣߋ߫ ، ߕߎߟߋߔߟߎ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߬ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߦߋ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߏߡߎ߲߫ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯.