ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߝߌߟߖ߭ߏߝߌ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߙߍ߬ߞߌ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߏߟߐ߲ߠߊߘߌߦߊߢߍ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߊߟߌ ߓߊߖߎߟߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߍߟߌ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߦߋ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߘߙߊߖߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߊߓߎ ߟߎ߬߸ ߦߟߌߦߊ ߣߌ߫ ߝߐߢߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߎߘߊߦߌ߫ ߦߏ߫ ߝߙߋߞߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߥߟߊ߫ ߢߊߓߐߕߊ. ߊ߬ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߔߌߕߊߜ߭ߐߙ (߅߇߀ - ߄߉߅ ߌ.ߡ.ߢ) ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߢߊߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߞߍߗߏ߯ߦߊ߸ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߡߊߞߕߌߟߌ߸ ߕߞߌߦߊߟߌ ߘߊߘߐߡߌߘߊߞߎ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߋߡߊ ߟߎ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ. ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫: ߊ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߓߊ߬ ߞߊ߬ ߞߏ ߘߏ߫ ߢߊߟߐ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫؟ ߞߏ ߢߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߛߊߞߊ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫؟ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߓߟߏߦߊߣߍ߲  ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߔߊߞߌ߬ߛߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫: ߡߐ߱ ߓߊߟߏߢߊ߫ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߓߊ߬؟ ߒ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߝߍ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߕߍߓߊ߮ߦߊ ߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߥߟߴߊ߬ ߕߋߟߋ߲ߓߊߟߌ (ߣߌ߫ ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߕߊ߲߬)؟ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߕߍߕߋߟߋ߲ߓߊ߮ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬؟ ߘߝߐ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߢߊߦߋ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߊߙߌߛߑߕߐߕ ߕߋ߬ߟߋ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߠߊ߫߸ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߟߊߘߍ߰ ߟߊ߫, ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ߸ ߘߊ߲ߘߊߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߞߏ. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߣߌߥߑߕߐ߲߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߓߊߖߎߡߊ߸ ߡߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߁߆߈߇ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߞߏ߬ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߘߎ߲ߓߎ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߍߞߌߣߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߙߘߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߡߊߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߫߸ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊߓߟߏߡߊ߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߢߍߞߌߣߦߊ߫ ߡߊߕߍ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߦߏ߫ ߣߌߘߐߟߐ߲ߘߐߦߊ߸ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߸ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲. ߝߛߍ߬ߝߛߍ߬ߟߌ߬ ߘߐߜߙߐ߬ߣߍ߲߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ ߡߊ߬߸ ߟߐ߲ߞߏ ߡߊ߬߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߛߍ߬ߞߍ߬ߡߛߍ߬ߞߍ߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫߸ ߗߋ߲߰ߧߊ ߦߋ߫ ߘߊߞߎ߲ߘߐߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߛߞߊߣߌ߲ߡߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫؟ ߊ߬ ߝߐ߫ ߞߍߗߏ߯ ߥߙߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫؟ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ߞߏ߬ߦߊ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߓߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߝߊߣߍ߲߫ ߖߌ߰ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ߟߌ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߰ߛߌ߰ߦߙߐ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫؟ ߖߊ߯ߓߘߊߟߞߊ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲ ߘߐ߱ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ߞߐ (ߡߋߕߊߝߖ߭ߌߞ) ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ (ߡߍ߲ ߘߐ߱ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߓߊߖߎߟߞߊ ߕߞߌߦߊ ߣߌ߫ ߕߍߓߊ߮ߦߊ ߡߊ߬)߸ ߟߐ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ (ߘߐ߱ߘߏ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߣߌ߫ ߞߏ ߢߊߦߋ߫ ߜߘߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߣߴߊ߬ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ) ߖߏ߯ߞߏ߸ ߗߋ߲߰ߧߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߸ ߕߞߌߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ.

ߊߕߍ߲ߣ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ (߁߅߀߉ - ߁߅߁߁) ߟߊ߫߸ ߞߎ߬ߛߊ߲ ߙߝߊߍߟ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߟߐ߬ ߛߣߐ߬ߘߐ߬ߦߊ߬ߣߍ߲ (ߌߘߋߊߟߌߖ߭ߋ߫) ߖߌ߰ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߓߐ߰ߟߐ߬ߟߌ ߟߊ߫.

}}{{===ߢߍߞߎߡߊ ===

ߘߐ߬ߝߐ ߦߋߟߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊ߬ߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ߬ ߜߘߍ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߏߟߊߘߍߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߟߏߡߞߊߦߘߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߓߟߏߡߞߊ߬ߦߊߓߊߟߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

.[߁]
  1. ߛߣߐ߬ߡߍ ߣߴߊ߬ ߘߐߞߍ ߟߎ߬