ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߘߐ

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߦߋ߫ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߘߏ߫ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߕߐ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߁߈߉߀ ߣߌ߫ ߁߈߉߉ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߁߉߂߁ ߣߌ߫ ߁߉߅߈ ߠߎ߬ ߕߍ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬
ߥߙߎߣߍ, overseas territory
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1880 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎSoudan français ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߃߉′߀″N ߈°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊKhasso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Dissolved, abolished or demolished date1960 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߘߐ߬ߝߐߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߊ߯߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߕߟߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߣߌ߫ ߝߊߙߌ߲ ߟߎ߬ߥߌߛ ߝߍߘߊߙߓ (ߝߕߊߙߓߊ߫) ߞߊ߬ ߢߍ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߫ ߓߊ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߞߣߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊߟߊߕߊ߬ ߛ߭ߍߞ ߎߡߊߙߎ߫ ߕߊߟ ߟߊ߫ ߞߟߏߜߟߍߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߲߫ ߡߋ߬ߘߌ߲ߣ ߘߊ߮ ߡߌ߬ߘߊ ߡߊ߬ ߁߈߅߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߡߘߎ߬ߜߍ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߖߡߊ߫ ߞߐ߬ߡߐ߲߬ߞߐߡߐ߲ ߞߊ߲߬.

 
ߓߍ߲ߗ߭ߍߙ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ߗ߭ߏߛߍߝ ߜ߭ߊߟߋߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߡߙߊ߬ߟߌ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߣߍ߫ ߁߈߈߆ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߫ ߓߊ ߞߎ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊߤߊߡߊߘ ߕߊߟ ߞߘߐ߫ ߁߈߈߇ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߐ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߖߊ߲߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߛߊ߭ߡߏ߬ߙߌ߬ ߕߎ߬ߙߋ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߊ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߴߏ߬ ߞߘߐ߫ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ (fort) ߘߏ߫ ߟߐ߭ ߦߋ߲߬߸ ߟߊ߬ ߝߐߙߕ ߜ߭ߊߟߌߍߣߌ߫߸ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߑߔߊߤߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬߬ߙߊ߲߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߙߌ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫