ߞߙߊߞߏ:Babel:nqo

Wikidata.org ߒ ߕߐ߯ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ ߝߏߝߣߊ߫߸ ߒ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߋ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߒߝߊ߬ ߛߏ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫, ߞߐ߬ߞߙߎ߬ߓߊ ߟߊ߫. ߒ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߈/߁߉߆߉ ߟߊ߫. ߒ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫ ߘߌߝ߭ߏ߫ ߁߉߇߆ ߟߊ߫߸ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߒ ߝߊ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߁߉߇߈ ߠߊ߫߸ ߒ ߓߊ߬ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߒ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߛߊߣߌ߲ߞߏ߬ߟߋ߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߒ ߠߊߘߏ߲߬ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߣߌ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ (ߡߎߛߑߟߌߡ ߦߎߣߌߦߐ߲ ߛߑߞߎߤߟ) ߟߊ߫߸ ߒ ߞߊ߬ ߛߊ߲߭ ߃ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߊߞߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߏ߭ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫, ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߐ߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߏ߬ ߞߏߘߏ߲ߜߏ ߡߊ߬߸ ߒ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߍ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊߙߊ߲ ߘߊߞߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߛߏ߫ ߕߊ߮ ߡߊ߬.

ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߞߍߓߊߟߌߦߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߯ ߌ ߣߌ߫ ߞߟߊߓߎ߫ ߛߟߊߕߌ߮߸ ߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߟߊ߬ߥߟߎ ߟߋ߬ ߞߍ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫. ߒ߬ߞߵߊ߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߐߒߕߊ߲ߧߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߴߌ ߦߴߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߲߫ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߌ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߞߵߌ ߓߐ߫ ߡߊ߬ߝߟߌ ߘߐ߫. ߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߖߊ߫߹ [[lancine.koufantoh.fofana=|ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫.ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ.ߝߏߝߣߊ]] (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߂߁:߅߆, ߇ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߀߂߀ (GMT)

reߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

The name you want to change are using by other users.Do you have other name want to change?--蟲蟲飛 (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߁߃:߂߅, ߇ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߀߂߀ (GMT)

Reallyߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

really! I want to change this: lancine.kounfantoh.fofana to ߟߊ߲߲߲߲߭߭ߛߌ߬߬ߣߍ߬ ߞߎ߲߲ߝߊ߲߲߲߲ߕߐ ߝߏߝߣߊ߫. Thanks

ߞߵߊ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

@Dr.udda ߊ߬ ߞߊߘߌ߫ ߒߠߋ ߧߍ߫ ߌ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߕߊ ߡߊ߬ ߖߐ߲߫. ߛߊ߫ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ [[lancine.koufantoh.fofana=|ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫.ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ.ߝߏߝߣߊ]] (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߁߀:߄߃, ߁߅ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߀߂߁ (GMT)

ߞߎߟߎ߲ߖߋߟߌߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

@Amara Konneh ߌ ߣߌ߫ ߖߐ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߊߡߙߊ߫߸ ߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߌ ߞߟߊߓߎ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߥߞߌ ߣߌ߲߬ ߡߊߛߐ ߘߐ߫ ߞߎߡߘߊ߫ ߞߊߟߊ߲ߞߋ߫ ߛߎ߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫. ߞߵߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߲ ߧߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߘߏ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ ߟߊ߫ ߌߟߋ ߣߴߊ߲ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߛߴߌ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߦߊ ߘߌ߫ ߘߝߊ߫ ߔߘߋߞߎ߫ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߣߌ߲߬ ߠߊߢߊ߭ ߘߐ߫, ߌ ߓߌ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌ߫߸ ߒ߬ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߞߣߐߜߍߦߊ ߟߴߌ ߢߍ߫.

ߌ ߣߌ߫ ߗߋ߫߹ [[lancine.koufantoh.fofana=|ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫.ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ.ߝߏߝߣߊ]] (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߁߇:߅߀, ߂߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߀߂߂ (GMT)

ߌ ߞߎߟߎ߲ߖߋ߫ ߛߟߊߕߌ߮ ߓߘߍ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߕߊ Amara Konneh (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߀߇:߀߅, ߃߀ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߀߂߂ (GMT)

ߡߎ߲ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ؟ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߐ ߦߋ ߛߟߊߕߌ߯ ߓߘߍ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߕߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߖߐ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߘߊߎ߫. ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߒ ߡߴߊ߬ ߢߊߦߋ߫ ߝߋߎ߫ ߣߴߌ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߬ ߘߌߦߊ߫ ߢߍ߫ . ߌ߫ ߣߌ߲߬ ߖߐ߫ 🙏 Amara Konneh (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߀߉:߀߁, ߃߀ ߕߙߊߓߊ ߂߀߂߂ (GMT)

ߒߞߏ߫ ߌ ߣߴߊ߬ ߛߎ߮ ߢߎ߬ߡߊ߲߫ ߛߓߍ߫ ߟߴߏ߬ ߘߌ߫؟ [[lancine.koufantoh.fofana=|ߟߊ߲߭ߛߌ߬ߣߍ߫.ߞߎ߲ߝߊ߲ߕߐ.ߝߏߝߣߊ]] (ߓߊ߬ߘߏ߬ߟߌ) ߀߉:߂߇, ߃߀ ߕߙߊߓߊ ߂߀߂߂ (GMT)